DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 564 —
druge karaktere i znakove, pokazuju. Izgleda, kao da djelovanje munje na ovom
drveću nije uvjek jednako. Colladon tvrdi, da nije nikad vidio na smreki puklu
streku. Ja sam se pako s^m o protivnom osvjedočio, jer sam vidio za vrieme
mojih poučnih putovanja po Alpama i Karpatima više pociepanih smreka. Colladon
opisuje obći karakter ovako, kako sam u liku 6. predstavio.


U dužini stabla protežu se duge, nekoliko cm. duboke pukotine (AB i
A´B´ lik 6.) Na nekojim mjestima vide se mrlje, koje sam već kod topole spomenuo,
i samo na onim mjestima je stablo ogoljeno a to je na prerezu, a, p,
ozna&eno.


0 postanku ovih mrlja nije ništa poznato. One se samo riedko vidjaju, jer
obično samo kratko vrieme zadrže njihov pravi karakter, a poslije jih nestane


— zarastu. Na mjestima, gdje se nalaze, stablo je malo izdubljeno, kao kad
bi željezom izgoreno bilo. Vidio sam i jednu jelu, u koju je munja udarila. Bila
joj je jedna grana odciepljena, a od grane niz brdo do same zemlje, vijala se
oko stabla 12 cm. široka spiralna pukotina. Striela je prodrla u drvo 12-godišnjaka
(Jahresringe) i iztrgala je 3 m. duge ciepanice, koje´su još djelomice
na drvetu visile, a djelomice daleko od stabla odbačene ležale. Ostale vrsti drveća
ne razlikuju se u glavnom od prije navedenih. Izpucane streke opažane
su i na crnoj topoli t. zv. (deutsche Pappel) i na lipi. Colladon dokazuje isto
i na briestu.
Mnogo se je tvrdilo, i dan danas se još tvrdi, da se suši drvo, u koje
munja udari, ali ovo se nedogađja uviek. Istina je, da pogodjeni dielovi drveta
trpe i zaostaju u normalnom rastu, ali drvo u svojoj cielosti trpi samo onda,
kad je bio udarac intensivan. Mladorasti na pogodjenom drveću bivaju obično
dulji i slabiji, a lisni pupoljci laganiji.


Želio bi, da koji od poštovane gosp. starijih šumara ovu interesantnu temu
iz svoje prakse nastavi, jer ovdje rado priznajem »daje priroda najbolja škola!"


XaiST^:K:.


Družtvene viesti.


Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskoga
đružtva, držane dne 17. kolovoza pod predsjedanjem p. n. g. Milana pl. Dursta ,
a u prisutnosti p. n. gg. odbornika E. Fiselibaha, L. pl. Galiuffa, I. Kolara, D. Trotzera
i M. Vrbanića, te tajnika F. Kesterčanka.


Predmeti viedanja bijahu :


1. Tajnik pročita zapisnik redovite odborske sjednice ođ 27. ožujka kao i van-
ređne sjednice od 4. svibnja t. g., koji budu po gg. R. Pischbachu i I. Kollaru, odnosno
L. pl. Galiuffu i D. Trotzeru ovjerovljeni tim, da se na temelju obrazložbe predsjednika,
s kojih se razloga nije moglo naumljeno izdanje družtvene spomenice u oči


ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 565 —


izložbe oživotvoriti, odnosne radnje imadu ustupiti uredničtvu družtvenog organa na
shodnu uporabu za uvrštenje u „Šumarski list".


2. Tajnik javlja, da se je predsjedništvo bilo na dne 1. kolovoza t. g. obratilo
na slavnu trgovačko-obrtnioku komoru ovdje s molbom, da družtvu dozvoli, da svoju
ovogodišnju glavnu skupštinu smije obdržavati u komorskoj dvorani — kojoj molbi
bje udovoljeno, što odbor uze zahvalno na znanje, dočim je komori jur u zapizniku u
to ime izražena pismena zahvala.
3. Čita se dopis ravnatelja poljoprivredne škole u Kraljevu u Srbiji od 6. srpnja
t. g., kojim isti javlja svoj izstup iz đružtva. — Uzeto po odboru na znanje tim, da
se imade n smislu đružtvenih pravila brisati koncem o. g.
4. M. Strassberger u Beču nudja po njemu izdani kolendar za g. 1892. —
Uzeto na znanje.
5. Predsjeđničtvo javlja, da je magistrat pl. komposesorata turopoljskog dopisom
svojim od 10. kolovoza t. g. dostavio družtvu iznos od 100 for, u ime prinosa za
pokriće troškova družtvene izložbe. — Uzeto zahvalom na znanje.
6. čita se podnesak učitelja prirodnih nauka na kr. gimnaziji u Zagrebu, koijm
isti mole ,da družtvo prirodopisnim sbirkam ove gimnazije ustupi eventualno na izložbi
preostale sbirke drvlja, zareznika i t. đ. — Uzeto na znanje tim, da 6e se po mogućnosti
molba uvažiti.
7. Albina udova Ćelija u Petrinji moli za pripomoć u svrhu omogućenja naobrazbe
svoje djece. — Prepušta se predsjedničtvu družtva na eventualno uvaženje,
prema razpoloživim sredstvom.
8. Tajnik javlja, da je obveznica družtva „Kola", Sto ju imade pripomoćna
saklada u vriednosti od 25 for., izžriebana, nu da će se novac moći dići tek u siečnju
g. 1892. — Uzeto na znanje.
9. Čita se dopis posjednika H. Ehrlioha u Zagrebu od 30. srpnja t. g., kojim
se isti očituje pripravnim kupiti družtveni izložbeni paviljon, — Ovlašćuje se predjeđničtvo
đružtva, da oglasi dražbu paviljona, a prema uspjehu da poduzme đalnje
pregovore i s Erlichom.
10. Čitaju se dopisi kranjsko-primorskog, galičkog, kao i češkog šumarskog
đružtva, kojimi se družtvo pozivlje na sudjelovanje kod njihovih ovogodišnjih skupština.
— Uzeto na znanje tim, da se uzvratno istim đružtvom imade priposlati poziv i program
ovogodišnje družtvene skupštine.
11. Tajnik javlja, daje nadšumar grofa Bombellesa, g. Pavao Witmann u Komaru,
đružtvenoj knjižnici poklonio po njemu izdano djelo „Der Edelfasan unđ seine
Zucht" — uzeto zahvalom na znanje.
12. Tajnik javlja, da je tiskar Tomo Franca ponudio na kup djelo đra. Pilara
„Flora Susedena" uz obaljenu cieuu od 5 for. — Imade se nabaviti za družtvenu
knjižnicu.
13. Ustanovljuje se program ovogodišnje glavne skupštine tim, da se poslovođjarai
izabiru p. n. gg. odbornici L. pl. Galiuff i R. Fischbach tim, da se troškovi
imadu pokriti iz stavke 16. proračuna.
14. Prelazi se na ustanovljenje osnove proračuna za g. 1892., koji će se podnieti
glavnoj skupštini na odobrenje, s obrazloženim prihodom i izdatkom u iznosu od 3290 for.
15. Predsjeđničtvo izvješćuje o stanju blagajničkog rukovanja, te radnja oko
kolektivne izložbe družtva — koje se izvješće uzelo odobrenjem na znanje.
16. P. n. g. Vrbanić javlja, da je tvrdka Giffinger i Henn u Vinkovoih pristupila
družtvu
kao član utemeljiteljni uplatom svote od 100 for. — Uzeto na znanje.
Pošto bi time dnevni red izcrpljen, zaključi predsjednik sjednicu.


M. D urs t, predsjednik. F. Kesterčanek, tajnik.
Nazočni zapisnik ovjerovljuje se u sjednici odbora od 23. studena 1891.
L, Galliuff V. r. K. Fischbach v. r.