DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 557 -


Nješto 0 uredjenju šuma otočkoga šumskog ureda. Uporaba
bavarskih skrižaljka za vodjenje pregledno knjige (Evidenzbuch.)


u državnih šumah otočkoga šumskoga- ureda uvedena je redovita preborna
sječa sa 150 godišnjom obhodnjom. Kod svake šumarije razdjeljene su šume u
više sjekoredah, te se svakim pojedinim poput uredjajnog razreda samostalno
gospodari, dotično za svaki je posebna gospodarstvena osnova sastavljena.


Sjekored djeli se u okružja, a okružja u odsjeke.
Obhodnja razdjeljena je u 6 periodah od 30 godina, a svaka perioda u
10-godišnje odlomke — periode.


U prvoj obhodnoj periodi nastoji se redovito prebornom sječom izvaditi
sva prastara stabla, kojih je prirast u padanju, te u obće sadanje nepravilno
stanje šuma ukloniti, i koliko je moguće postići normalnu dobru postupnost
pojedinih razreda tako, da će u sliedećih obhodnih periodah užitci biti približno
jednaki.


U toj su dakle obhodnoj periodi užitci veoma različiti od onih u sliedećih
periodah, jer se isti ravnaju polag sadanjeg nepravilnog stanja šuma, a interesi
gospodstva zahtjevaju, da se ona prastara stabla što skorije posjeku, jer
im je popriečni prirast već davno u padanju.


Dodje li se pako sa sjekom u sredorasle i mladje sastojine, to se nesmiju
izvaditi takova zdrava i za daljnji rast sposobna stabla, jer doznačivanje obavljajući
šumar mora sveudilj misliti na to, koliko mu drvne zalihe imade po
rali za ostale 4 obhodne periode ostati, i da li je dobna postupnost razreda
na istoj površini zastupana, jer će samo onda u daljnjih periodah naći stabla
za sjek sposobna, te tako moći jednako potrajno gospodariti.


Iz ovoga se vidi, da je netemeljita vika, koja se čuje od njekih nestrukovnjaka,
da se šumami lošo gospodari, te da se sve od reda sječe. Sječe se
ali samo ono stabalje, koje je za daljnji rast nesposobno i kojega je prirast u
padanju, jer bi bio loš gospodar, koji bi takova stabla do buduće periode
ostavio. —


Da se pako uzmogne saznati, koliko je drvne gromade iz kojega okružja
izvadjeno, te prema tome drvosječna osnova za sljedeću godinu, a uporabna
osnova za sljedećih 10 godina sastaviti, to se imade uslied više odredbe svako
za sjek doznačeno stablo u prsnom promjeru izmjeriti i kubični sadržaj pomoćju
bavarskih skrižaljka pronaći.


Pomenuto izračunavanje drvne gromade potrebito je za vodjenje pregledne


knjige vrhu glavnih užitaka, jer se samo tako može približno znati, 1 oliko je


drvne gromade u pojedinom okružju izvadjeno, te koliko je preostalo za ostale


godine i obhodne periode, pridodavši naime prirast, pa će se prema tome bu


dući užitci imati ravnati, i moći postići svrha, za kojom gospodarska osnova teži.


Jstina je, da mjerenje svakog doznačenog stabla u prsnom promjeru i
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 558 —


izračunavanje drvne gromađe nam šumarom zadaje dosta posla, ali je to neizbježivo,
ako se želi u svako doba imati pregled vrhu drvene zalihe, koja se u
šumi nalazi.


Pošto bi pako bio ogroman posao, kada bi se za svako stablo posebice
tjelesnina iz bavarskih skrižaljka vadila i tako konačni obračun činio, to će
se u sljedećih redcih i primjerom sa skrižaljkami opisat način, kako se može
sumarnim obračunom do istoga resultata doći, a račun je mnogo laglji i jednostavniji.


Kao što je poznato, imade se prigodom doznačivanja svako stablo na žili
udariti doznačnim čekićem, te isto tako kolobrojem označiti broj doznake i tekući
broj stabla. Da se uzmogne kontrolirajući činovnik i nakon što je stablo
posječeno, približno osvjedočiti, da li je isto točno u prsnom promjeru mjereno,
potrebito je, da se za svaki tekući broj stabla naznači njegov prsni promjer.


Kada ne bi to bilo potrebito, bio bi posao mnogo jednostavniji, jer bi se
samo sa potezi ili črknjami u dotičnom stupcu prsnih promjera (od 2 do 2 cm.)
moglo naznačiti, koliko je stabala od koje debljine doznačeno. Nu umjesto poteza
ili črknje neka se uvrsti u dotični stupac tekući broj stabla, pa se tako
za svako stablo može viditi, u koji razred debljine spada. Kao primjer neka
služi skrižaljka I., sastavljena za doznaku br. 1, od 100 jelovih stabala.


Skrižaljka I.


1 Doznake centimetrih Prsni promjer u
broj 56 58 60 62 64 66 68 70 72
1 3 4 6 9 14 12 13 11
2 7 5 8 15 26 24 23 22
10 18 17 16 33 32 31 41 56
19 20 26 37 43 42 50 55 80
21 27 30 44 49 51 61 79 81
28 29 40 52 53 60 75 82 95
34 35 48 59 62 71 78 87
1. 36 39 54 63 67 76 83 88
38 46 64 69 68 77 89 96
45 58 73 70 72 84 98 99
47
57
66
86
85
91
90 94 97 1(0
65 93
74
92
Uknpnno 15 13 12 11 11 11 11 10 6
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-559 —
Iz ove skrižaljke dobili smo sbroj stabala u svakom razredu debljine. Što
se tiče visine, to je dovoljno za naše odnošaje i s obzirom na svrhu, koja se
postići želi, da se ustanove za svako okružje po tri razreda. Buduć su po tome
sva stabla dotičnog okružja sa jednakim prsnim promjerom i jednako visoka,
to nije potrebito, da se za svaku doznaku posebno obračun čini, već se kao što
je u skrižaljci br. II. za tri doznake naznačeno, sbroje stabla jednake debljine
od sviuh doznaka po podatcih, koje smo dobili na jednaki način, kao za doznaku
br. 1. polag skrižaljke I.


Skrižaljka II.


Broj stabala sa prsnim promjerom od centimetara


Doznake


broj


56 .58 60 62 64 66 68 70 72
1. 15 13 12 11 11 11 11 10 6
2. 1,3 11 12 13 13 10 11 11 6
3. 12 16 6 11 12 9 8 19 7
Ukupno 40 40 30 36 36 30 30 40 19


Iz skrižaljke br. II. dakle dobili smo broj svih doznačenih stabala stanovitog
razreda debljine u prsnom promjeru, pa je sada lahko umetnuv za pojedino
stablo i njegovu visinu, izvaditi iz skrižaljke njegovu tjelesninu, pomnožiti
ju brojem stabalah dotičnog razreda, te tako izračunati ukupni kubični sadržaj
za pojedini razred, a sbrojivši sve razrede, ukupnu drvnu gromadu doznačenu
u dotičnom okružju.


Polag bavarskih skrižaljka od Ganghofera bi se drvna gromad* za naš
primjer u skriž. br. II. sliedećim načinom izračunala.


Skrižaljka III.


Broj Prsai DuTjele


sniua


staproUltupno


pojedinog


bala mjer ljina


stabla


40 56 3-589 143 660
40 58 3817 152-680


1 ^
^^ i


30 60 4´049 121-470
35 62 4-425 1,54-875
36 64 4-674 168-264
30 66 4927 147-810
30 68 5,346 160350
40 70 5-626 225040


1 ^
^^ i


19 72 5 912 112-328


Unuj no . . 1386-377 m^
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 560 —


Kao što se vidi raćun je ovaj jednostavan i lahak, jer netreba nego samo


za svaki razred debljine kubični sadržaj iz skrižaljke izvaditi, te ga brojem sta


bala pomnožiti.


Ovaj primjer sastavljen je samo za tri doznake ili 300 stabala, nu mno


žitba nebi trebalo više, sve kada bi bilo 10, 20 ili više doznaka, to bi se


u tom slučaju samo sa sbrajanjem nješto više posla imalo.


´ Do istoga se rezultata može doći, ako se pomoću oblicnih brojeva, na temelju
kojih su bavarske skrižaljke sastavljene, visina stabla reducira na- idealni
valj, te s ukupnim brojem kružnica jednog ili, ako imadu isti obli6ni broj, više
razreda debljine pomnoži.


Ukupni broj kružnica izvadi se labko iz skrižaljke višekratnih kružnica
(vielfache Kreisflachen). Buduć da se pako za svaki razred debljine, ako se želi
imati točan račun, moraju upotrebiti različiti oblični brojevi, to se mora u
ovom slučaju dvaput množiti, pa s toga preporučujemo prvi način, koji je
već po nami opisan.


Da li su pako bavarske skrižaljke za naše šume shodne i valjane, to se
za sada još nemože uztvrditi, jer će se tekar čestimi pokušaji i sravnjivanji
moći na njihovu valjanost zaključiti, eventualno prema našim sastojinam ih
preudesiti.


Ovo njekoliko redaka napisano je u namjeri, da se predoči prilično jednostavni
i lahki postupak obračunavanja drvne gromade pomoćju bavarskih skrižaljka,
nebi li se time potaknuo koji prijatelj strukovnjak, baveći se s istima,
da iznadje bolji, laglji i jednostavniji način obračuna pomoćju tih skrižaljka
ili kako bi se na ini način u početku pomenuta svrha polučiti dala.


Veoma bi pako bilo željeti, da koji od gospode strukovnjaka, ako je
dulje vremena rabio te skrižaljke i uporabivost njihovu izpitao, objelodani izkustvom
stečene podatke glede njihove točnosti za naše sastojine.


Djelovanje munje na različite vrsti drveća.


Piše prof. šum. M. D. 0. Ličanina.


Pravi uzroci oluje još niesu podpuno iztraženi. Nosioci elektriciteta jesu
oblaci, koji svoju množinu elektriciteta ili medjusobno izmenjuju i tako postaju


t. z. površne munje (Flachenblitze), ili ju, kad se dovoljno jedan drugom približe,
u zemaljsku površinu izruče.
Kako električno izpražnjenje biva, predstavljamo si tako, da se iz zemlje
(oblaka) velika množina protivna elektriciteta privlači, koja se onda s onom
naproti tekućom iz napunjenog oblaka sastane, pri čem se mali dielovi plinovita
vazduha ugriju i tako prouzroče munju. Približi li se oblak na samo stojećoj
kući, koja ima munjovod, to izilazi elektricitet iz munjovodnog šiljka takovom
jakosti i umanji približujući se napunjeni oblak u toliko, da preostali
elektricitet silazi po željeznom munjovodu bez ikakove opasnosti za kuću u