DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 518 —


vlastelinstvu Čabar pl. obitelji Ghyczi, vlastelinstvu kneza Schaumburg-Lippe u Virovitici,
vlastelinstvu Ilok; tvrđkam: Societe đe 1´ importation du chene u Barču,
Lamarcbe u Sisku, Vuk i sinovi u Budimpešti, Giffinger i Henn u Vinkoveili, Jakčin
i Lampe u Zagrebu i Rob. Neumann u Erfurtu.


e) Mala kolajna: Ba6ić i Kopajtić na Rieci, Viđmar i Eogid u Sv. Jurju
kod Senja, M. Kratofil u Vrbovskom, barun Alnoeh u Samoboru, imov. obdina gradiška,
Eng. Dobijaš u Vinkovcih, Drag. Schlesinger u Zagrebu, vlastelinstvo Djakovo, Christ.
Hermann u Bežu, II. banska imovna obdina u Petrinji, kr. umir. nađšumar Josip Ettinger
u Zagrebu, Vilim Muller vlaste). šumarski nadzornik u Virovitici, Antun Paštika u Zagrebu,
A. Tonnies i A. Sušanj


d) Diploma priznanica: kr. župan, oblast u Ogulinu, B. ´VVeiss u Hruševcu,
E pl. Kiepach u Balogovih Dvorih, Gjuro Medveđ, Ljuđ. pl. Szentgy6rgyi u Jaski,
nađšumar Teod. Basara i šumar Prokop Agjić u Glini, Nik, Sparošić, Lj. barun Vranyczany
u Oroslavju, gradsko poglavarstvo u Petrinji, I, banska imovna obdina u Glini,
nađšumar Vinko Benak u Petrinji, mjerniCki ured kr. kot. oblasti u Karlovcu, gospoštija
Eibnik, Jovo Curac, L. DepoUo, P. Eadid i N. Sesa.


e) Diploma priznanica za suradnike: Kr. žup. nadsumaru Marinu pl.
Boni u Ogulinu, Eđ. Malbohanu kr. šumarniku u Senju, Ed. Slapničaru šumar,
taksatoru u Belovaru, Drag. Kadidu šumar, taksatoru u Novojgrađiški, Dušanu Ilijdu
šumar, taksatoru u Otočcu, Gjuri Cesaridu i Vjekoslavu Stublidu šumar, vježbenikom
u Ogulinu.


Primjetiti nam je još, da je porota u priznanje zasluga, steSeeih kod uredjenja


šumarskih izložaka, đopitala podastne diplome: Kr. župan, nadsumaru Fr. Kesterčanku


i kr. držav. nadsumaru Juliju Kuzmi.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 14. rujna


1891. br. 12.219 glede ujednostrueenja vođjenja evidencije o šumskili pre


stupcih i razprave istih kod nadležnih oblasti, nadalje glede ustanovljenja


dnevnici, za činovnike imovnih obćina prigodom službenih putovanja.


Pošto evidencija o šumskih kaznenih prijava, predanih kod gospodarstvenog ureda


i odstupljenih na uredovanje kotarskim ili sudbenim oblastim i evidencija o naknadi


šumskih kvarova zadaje gospodarstvenim uredom ogromna posla, jedno što ima velik


broj šumoštetnika, a drugo što je ta evidencija preko potrebe razširena, obnasla je


kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, sbog ujeđnostrudenja naglašene evidencije


odrediti što sliedi:


Priviti obrazac A) za šumsko kazneno prijave i za naknade šumskih kvarova


imade zamjeniti bilježnicu i glavni zapisnik.


Evidencija, koja se po obrazcu A) voditi ima, imade se oznaSiti:


Odevidnik


o šumsko-kaznenih prijava i naknada za šumske štete.
Ovaj odevidnik ima svaka šumarija koncem svakoga mjeseca zakljuditi te pri


poslati gospodarstvenom uredu, koji de kod potonjeg zamjeniti bilježnicu i glavni


zapisnik.


Šumarije pako imadu dobivene prijavnice obračunati, u odevidnik unositi i do


tidnoj kotarskoj ili sudbenoj oblasti neposredno na daljnje razpravljanje odposlati.


Nakon razprave i riešenja redenih prijavnica, odnosno kada budu od dotidne kot.
ili sudbene oblasti dostavljene odluke gospodarstvenom uredu, to valja đosudjene šum. odštete
u opredieljene za oto stupce odevidnika unieti, a za tim ved obidajnim nadinom
dostaviti kr. kot. oblastim izkaz po privitom obrazcu B) o šumskih štetah, koje se
ubrati imadu.
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

519


Primitak u Izdatak u


gotovu vrieđnostnih gotovu vi´ieđnost.
noveu papirih novou papirili


for. for. for. for. no,


Skupa. 33521 84 62876 37 19931 5 2000


Odbivši ostatak sa 19931 2000
Proilazi ostatak koncem mjeseca prosinca
1890 sa 13590 60876 37
Ostatak vrieđnostnih papira koncem mjeseca
prosinca 1890. u blagajni imovne obeine
ovaj je:
Kod mitrovaeke štedionice u Mi16614
21


trovici ..
Kod eskomptnog đružtva u Mitroviei


11415
Kod štednog i pripomodnog đružtva
u Mitro vici 12773
Kod privatnih dužnika 8073
Kod grč.-izt. crkvene obeine u
Mitrovici 10000
Kod političke obćine u Platieevu 2000 60876 37


K tomu pohranjeno u kr. zemalj. blagajni
u Zagrebu 1,118.818 59


Sve skupa. 13590 79 1,279.691 96


Obrazac B. Gospodarstveni ured imove obćine u


za obćinski ured u
0 noveu što ^ ima kod oboinskog ureda propisati i u korist gore pomenutog ureda pobrati u
ime odštete za počinjene šumske kvarove.


jOčevidnika Iznos, koji se imade


K r i V 0 a


za šumske pobrati u ime
kvarove uhvat-Opazka


odštete za
šumski skupa


nine


ime i prezime I obitavalište kvar


S:s=


J4 for. nč. for. nč. for. I ne.


1


1
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 520 —


Obrazac A.


Z a, š -u.


šumska šteta


bijašs počinjena


nepo%-=
^
vlaštene .t-1 1 i e s -d 1 m c uporabe
r^


o o


i šumske ^ ^g


C1J


-
rt
^ rri prezime, ´" ,2
p^
2 3O -3 kl P.


´ -.3 =« OJ


OJ stališ, s fS´S´ 4*3


1^ > cfl


>tsj ^ T3 ^ o^Ja ao rt


zanimanje,
a "boravište, Ti ta 1 (-T3


Ci


ri^ s iS a


p Ifucni broj s rt :«


II.
okrivlje-«-fl ^ S S >


.a bo


6 3 w
L o


li a. ^


nilca -a s


s >=» .« ._._—
"I r-rt irt ctm. jirost. 1ti fr.


T3 br. n.
f rt S mct.
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 521
m . a, r i 3 Za gospodarstveni ured
iznos odštete,
koja se za počinjeni kvar
imađe platiti
prijava dužnost ođplata
ta
bijaše
ustupljena
nesena
presudom
l i
fr. n.
I I
fr.n. fr. n.
5^ ´(fr.
in. fr. n. fr.in.
s a
fr.´n. fivn. ::i fr.in. I
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 522 —


Ovi izkazi imaju se posebno za svaku obdinu sastavljati, te po kr. kot. oblastih
dostaviti obdinskim uredom, da utjeraju đosuđjene naknade.
Pripošiljanje reSenih izkaza obdinskim uredom putem kr. kot. oblasti potaknuti
de obdinske urede, da svjestnije i uspješnije rukovaju s utjerivanjem šumskih šteta.


Pripominje se, da šumarije, kojim je povjerena samostalna uprava znadu i moraju
znati prijavnice todno obračunati, a izim toga imat će gospodarstveni ured dosta prilike,
da taj obradun preizpita, pošto su za oto u odeviđniku odnosni stupci dovoljni, ako se
točno izpunjavali budu.


Ovim postupkom umanjiti de se posao oko evidencije šumskih šteta kod gospodar
stvenog ureda, docim šumarije vođjenjem odevidnika gotovo ništa više posla imati nede,
jer ođpađa vođjenje zapisnika o prijavljenih šumskih štetah i o prijavah predloženih
šumariji glede kažnjivih čina proti sigurnosti šumskoga vlastnidtva (obrazah 51. naputka
c) od godine 1881.).


Neposrednim pošiljanjem obračunanih prijavnica kr. kot. i sudbenim oblastim od
Strane šumarija, poskoriti će se takodjer razpravljanje šumskih prekršaja.


Ovako ujednostrudena evidencija šumskih šteta ima se od 1. dana mjeseca listopada
1891. započeti, dodim de gospodarstveni ured međjutim imati shodno uputiti
šumarije, kako u buđude sa prijavnicami o šumskih štetah uredovati imaju, te nabaviti
i prirediti u tu svrhu potrebne tiskanice.


Do sada neutjerane šumske štete imađu se u evidenciji voditi po dosađanjem
propisanom načinu, dok se konačno neiznesu.


Da se đalnje ujednostrudenje odnosno umanjenje pisarije kod gospodarstvenog
ureda postigne, obustavlja se ujedno predlaganje izkaza o stanju glavnica propisanih
ovdašnjom naredbom od 23. ožujka 1883. br. 11.792., budud se to stanje imade od
sele mjesedno izkazati u prepisu blagajničkog dnevnika posije njegova zaključka prema
gornjem primjeru.


Nadalje se odredjuje obzirom na to, da se kod zaračunavanja dnevnica za službena
putovanja kod svih imovnih obdina jednoličnost poluči, da u budude činovnici
tamošnje imovne obdine, koji uživaju paušal za uzdržavanje konja zaračunavati smiju
dnevnice kod izleta u redovitoj službi u onom iznosu, u kojem pripadaju državnošumskom
osoblju prema dnevnom razredu u smislu naredbe kr. ug. ministarstva za
poljodjelstvo, obrt i trgovinu (sada ministarstva za poljodjelstvo) od 9. srpnja 1885.
br. 35.650.


a) Za činovnike gospodarstvenog ureda imovne obdine po toč. 15. rečene naredbe,
nu samo s tom preinakom, da imaju za obračunavanje mjerilom služiti stegnute dnevnice,
koje su ustanovljene za činovnike auton. zemalj. uprave i to :


za 8. dnevni razred sa 3 for. 50


za 9. )) « , 3 » —


za 10. n „ . 2 » 50
za U. « ri ,> 2 » 50
za 12. „ 2


„ n n —


b) Izvanjsko manipulaciono osoblje imovne obdine, namješteno kod pođrudnih kot.


šumarija, ima uživati kod službenih izleta po točki 16. naredbe od 9. srpnja 1885.
br, 35.650. polovicu pođpunih dnevnica pripadajućih po službenom činu kada putuju
dalje od 16 kilometara, a četvrtinu pođpunih dnevnica po činu pripadajudih, kada
putuju preko 8 a manje od 16. kil.; napokon pako polovicu pođpunih dnevnica, kada
se ima prenočiti izvan sjedišta bez obzira na daljine. Podpune dnevnice suglasne su za
aut. dinovnike kr. zemalj. vlade s onimi ustanovljenimi u toč. 2. pomenute naredbe
kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo obrt i trgovinu od 9. srpnja 1885. broj 35.650. i to :
za 8. dnevni razred sa 5 for. — nvč.


za b, „ ,, „ 4 „ ,