DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 518 —


vlastelinstvu Čabar pl. obitelji Ghyczi, vlastelinstvu kneza Schaumburg-Lippe u Virovitici,
vlastelinstvu Ilok; tvrđkam: Societe đe 1´ importation du chene u Barču,
Lamarcbe u Sisku, Vuk i sinovi u Budimpešti, Giffinger i Henn u Vinkoveili, Jakčin
i Lampe u Zagrebu i Rob. Neumann u Erfurtu.


e) Mala kolajna: Ba6ić i Kopajtić na Rieci, Viđmar i Eogid u Sv. Jurju
kod Senja, M. Kratofil u Vrbovskom, barun Alnoeh u Samoboru, imov. obdina gradiška,
Eng. Dobijaš u Vinkovcih, Drag. Schlesinger u Zagrebu, vlastelinstvo Djakovo, Christ.
Hermann u Bežu, II. banska imovna obdina u Petrinji, kr. umir. nađšumar Josip Ettinger
u Zagrebu, Vilim Muller vlaste). šumarski nadzornik u Virovitici, Antun Paštika u Zagrebu,
A. Tonnies i A. Sušanj


d) Diploma priznanica: kr. župan, oblast u Ogulinu, B. ´VVeiss u Hruševcu,
E pl. Kiepach u Balogovih Dvorih, Gjuro Medveđ, Ljuđ. pl. Szentgy6rgyi u Jaski,
nađšumar Teod. Basara i šumar Prokop Agjić u Glini, Nik, Sparošić, Lj. barun Vranyczany
u Oroslavju, gradsko poglavarstvo u Petrinji, I, banska imovna obdina u Glini,
nađšumar Vinko Benak u Petrinji, mjerniCki ured kr. kot. oblasti u Karlovcu, gospoštija
Eibnik, Jovo Curac, L. DepoUo, P. Eadid i N. Sesa.


e) Diploma priznanica za suradnike: Kr. žup. nadsumaru Marinu pl.
Boni u Ogulinu, Eđ. Malbohanu kr. šumarniku u Senju, Ed. Slapničaru šumar,
taksatoru u Belovaru, Drag. Kadidu šumar, taksatoru u Novojgrađiški, Dušanu Ilijdu
šumar, taksatoru u Otočcu, Gjuri Cesaridu i Vjekoslavu Stublidu šumar, vježbenikom
u Ogulinu.


Primjetiti nam je još, da je porota u priznanje zasluga, steSeeih kod uredjenja


šumarskih izložaka, đopitala podastne diplome: Kr. župan, nadsumaru Fr. Kesterčanku


i kr. držav. nadsumaru Juliju Kuzmi.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 14. rujna


1891. br. 12.219 glede ujednostrueenja vođjenja evidencije o šumskili pre


stupcih i razprave istih kod nadležnih oblasti, nadalje glede ustanovljenja


dnevnici, za činovnike imovnih obćina prigodom službenih putovanja.


Pošto evidencija o šumskih kaznenih prijava, predanih kod gospodarstvenog ureda


i odstupljenih na uredovanje kotarskim ili sudbenim oblastim i evidencija o naknadi


šumskih kvarova zadaje gospodarstvenim uredom ogromna posla, jedno što ima velik


broj šumoštetnika, a drugo što je ta evidencija preko potrebe razširena, obnasla je


kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, sbog ujeđnostrudenja naglašene evidencije


odrediti što sliedi:


Priviti obrazac A) za šumsko kazneno prijave i za naknade šumskih kvarova


imade zamjeniti bilježnicu i glavni zapisnik.


Evidencija, koja se po obrazcu A) voditi ima, imade se oznaSiti:


Odevidnik


o šumsko-kaznenih prijava i naknada za šumske štete.
Ovaj odevidnik ima svaka šumarija koncem svakoga mjeseca zakljuditi te pri


poslati gospodarstvenom uredu, koji de kod potonjeg zamjeniti bilježnicu i glavni


zapisnik.


Šumarije pako imadu dobivene prijavnice obračunati, u odevidnik unositi i do


tidnoj kotarskoj ili sudbenoj oblasti neposredno na daljnje razpravljanje odposlati.


Nakon razprave i riešenja redenih prijavnica, odnosno kada budu od dotidne kot.
ili sudbene oblasti dostavljene odluke gospodarstvenom uredu, to valja đosudjene šum. odštete
u opredieljene za oto stupce odevidnika unieti, a za tim ved obidajnim nadinom
dostaviti kr. kot. oblastim izkaz po privitom obrazcu B) o šumskih štetah, koje se
ubrati imadu.