DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— d55 —


pojam „drage slina vrsti drvja ili grmovja´^ u smialu § 60. to5ke i . šum„ zakoua
spada sve ono u šumah nalazeće se drvedC; kojo se kao´ tako zvaQa sltnogorlca. mulo
kad iil nikada kao poveće drvo, nego U samo grmasto razvije, te uslied svoje vanjske
slike giavuu sastojiuu n gumi nikada sačinjavati nemože.


U ovaj red spada naročito ona vrst drveća, koja je pod obdenitiai itnenom
„grmovje^´ poznata, a to je: licskaj bazga, borovica, zimolez, svib, bieli i crni tru,
mnoge vrsti grmastih vrba i t. d.


Nadalje ima se osim prednavedenili vrsti drvja takodjer i sve ostalo drveće be^
obzira na njihovu vrst u kategoriju „sitne vrsti drva ili grmovja* uvrstiti,
koje pogledom na svoju mladost i usijei toga na svoju kratkoću I tankoću malu ili
nikakovu tehničku vriednost neima. Ovamo spada sve drvo u mladih saatojinah, stojećih
u dobi kolosjeka, kojih se drvo može samo za manje kućne 1 obrtne potrebStiae
obratiti kao žto je: mlado drveće za plotove, kosare, spruije i trklje za grah, cvieće
i t. d,j držke za sjekire, metle i biče^ vile za sieno^ kolje za vinograde, razne batine
i t. Q. „Medju sitne vrsti drvlja" treba takodjer ubrojiti nalazeće se u gnmi
divljake (Wildobst3etzIing´e),


Ali baS glede kolosjeka nastala je pri prosudjivanju dvojba, koje posječeno i
prisvojeno drvlje ima se naime smatrati koljem, a koje pako već debli?


U tom pogledu neka služi pravcem, da se ima na temelju šumarsko-stručnih
načela j^drvo bez razlike vrsti" u kategoriju kolosjeka u v r s t i t i,
koje u srednjem promjeru do deset centimetara (10 ctm,) mjeri;
svako drvo preko označene debljine ima se pako već kao deblo
smatrati.


Svaki dakle prijavitelj kažnjivoga djela, počinjena proti sigurnosti šumskoga vlastniČtva,
morati će u smislu prednavedeiiog tumačenja dotičnu prijavnicu tako sastaviti,
da se iz iste odmah razabrati uzmogne, je li odnosni čin utemeljuje šumski kvar ili
kradjUj te spada li razprava u nadležnost političke ili sudbene oblasti? Opisujuć naime
kažnjivi čin u prijavnicah ima se vazda označiti i debljina drva u srednjem promjeru,
te gdje tu debljina ne nadm.asujc 10 cntm., prijavu podnieti političkoj oblasti, a gdje
pak debljina vise od 10 cntm. iznosi, sudbenoj oblasti. Konačno se primjećuje, da
razprava šumskih prekršaja, počinjenih po ovlaštenicih u urbarialnib Sumah ili u šun)3h
imovnih obćjna, spada u nadležnost političkih oblasti.


Prema tomu imati Će ta oblast daljnje odredbe učiniti na područne kotarske
oblasti i u obćc na sve štimovlastnike, a nadalje i upravno-šumarsko i lugarsko-pomoćno
osoblje urbarialnih imovnih obćina o prednavedenom točno poučiti budućega
ravnanja radi.


Ova se naredba izdaje podjedno na sve zamjenike vladinih povjerenika imovnih
obćina i na sva područna grad, pogl., ter je o istoj obavieštenc ovdašnje kr, šum,
ravnateljstvo, a nadalje i kr. nadšum. ured u Vinkovcih i kr, šum. ured u Otočcu.


Na nadležno sudbene oblasti slicdit će posebna naredba.


Sa drvarskog tržišta.


Izvoz dužico preko Bieke i Trsta u I. polugodištu 1891. U prvom polugodištu
ove godine izvezeno je počam od mjeseca siečiija do lipnja 33´56 milijuna dužica, dočim
je prošle godine u istom razdobju izvezeno bilo samo 21,5G milijuna dušica, dakle
izvezeno je ljetos za 12 milijuna više. Po tomu je dosad aajveća izvozna količina


(t. j . 30-32 milijuna komada prvog polugodišta 1889.) prekoračena, a to nam dokazuje,
da su odnošaji proizvcdbc i potroska dužica povoljni i da izvoz dužica sve
vize raste,