DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 70     <-- 70 -->        PDF

454-—-.


2. Zatim pozove predsjednik prisutne, da pristupe izboru dlanova porote za Šumarsfcvo,
na što odbor zakJju6i, da se predsjedničtva eksekutivnog izložbenog odbora
sliede<5a p, n. gg. predlože za porotnike u šumarskoj skupini i to: A. Bedo, ministerijalni
savjetnik i šef državne uprave šumske u Budimpešti; M. Durst kr. državni ravnatelj
šumarstva u Zagrebu; A. Danhelovskj, umirovljeni ravnatelj dobara Valpovo i Miboljae;
M. Vrbanid,. kr. vlsdni šumarski nadzornik u Zagrebu; M. grof Kulmer, veleposjednik
u Zagrebu; Gustav vite^ Fongratz, veleposjednik u Zagrebu; Lujo Blažid,
veletržae u Sisku; dr. A. Heinz, kr. sveučilištni profesor u Zagrebu; Jakob Sorger,
veletržaeu Sisku; V. Miiller, Šumarski nadzornik kneza Scbaumburg-Lippea u Virovitici ,
Slavoijub pl. Nem5i(S, gumarnik brodske imovne oh6im u Vinkovcib; Eobert pl. Devan
kr. nadšumarnik u Vinkovcib ; Nikola Srida, veletržae u Novom ; Josip Pfister, mjernik
u Zagrebu; Franjo Kružić, kr. profesor u Križevcih; Dragutin Hlava, kr. profesor u
Križevcib; Franjo Herman, veletržae u Vukovaru; Šandor Pere, nadSumar otočke
imovne obdine u OtoScu; Makso Proki^f, sumarnik petrovaradinske imovne obdine u
MitrovicI; te F. Kesterganek, kr. nadšumar u Zagrebu, potonji podjedno i kao izviestitelj.
Pošto bje tim dnevni red sjednice izerpljen^ a daljnjih predioga nije bilo, bude ista
zaključena. — Zapisnik pročitan u sjednici od 27. ožujka 1891. te ovjerovljen i podpisan.


Oglas. Od strane kr. ove zemaljske vlade^ odjela za unutarnje poslove, stavlja
s^ ovim do obćega znanja, da de se u smislu ovovlađne normativne naredbe od 18.
listopada 1886, br. S309Š. i naredbe od 21. svibnja 1890. br. 12782, viši državni
izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva obdržavafci dne 12. i s 1 i ededih
dana mjeseca listopada. 1891.


Odnosne u smisla citirane normativne naredbe pod br, 33094: ex 1886. sastavljene
biljegovane molbe imadu se podnieti zamjeniku predsjednika izpitnoga povjerenstva
upitnoga državnoga izpita Miji Vrbanidu , Šumarskom nadzorniku kod kr. zem. vlade.


U Zagrebu, 23. kolovoza 1891.


Zakoni I normativne naredbe.


Naredba kr. zem, vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7. srpnja
1891. br. 35869= ex, 1890. glede tumačenja § 60. st. 1. i 4. šum. zakona od


3. prosinca 1852. o nadležnosti sudbenili odnosno polit, oblazti kod razpravljanja
šumskih kvarova. Na predlog kr. držav. nadodvjetničtva u Zagrebu, da
se naredbe bivšeg c. kr. glavnoga vojnoga zapovjedništva u Zagrebu kao krajiške zemaljske
upravne oblasfci od 4, svibnja 1879. broj 7534, i od 15. lipnja 1880. broj
BI73. izdane za bivše krajiško podru{:´je u pogledu tumačenja § BO. at, 1. i 4. šumskoga
zakona od 3./12. 1852,, uvedenoga u Hrvatskoj i Slavoniji ces. patentom od
24. lipnja 1857,, proteg nu na cielu zemlju, obnasla je kr, ova zein. vlada^ odjel za
Mnnt poslove, sporazumno s ovoviadnim odjelom za pravosudje odrediti sto sliedi:
Kako se iz gore spomenutog predioga kr. drž. nadodvjetnič^tva raaabire, nejasna
je još uvjek granica, gdje šumski kvar prestaje i gdje kradja po51ma političkimsudbenim oblastim dieia bivšega starog provinciala.


Uzrok tomu da je, što dotiSne oblasti ne znadu razlikovati, Uo se smatrati ima
subarci i sitnim drvljem i što se smatrati ima miadimi razsadi drva i grmovja i t. d.
(točka 1. i 4. § 60. šumskoga zakona).


Povod raznovrstnim protuslovedim oaudam jest po navodu državnoga nadodvjetničtva
razno tumaeenje § (50, točka 4, šumskoga zakona, a naročito pako izraza
„druge sitne vrsti drvlja ili grmovja, posto [ugarsko i ino pomoćno osoblje
5esto u svojib prijavnicak ne pruža sasvim toeno sve ine podatke, po kojib bi kaznene
oblasti kažnjivo djelo po zakonu označiti mogle, te su toga radi vazda u dvojbi,
da li se prisvojenje takova drvja smatrati ima kano Šumski kvar, ili kano kradja. Pod