DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 453 ~
5. Izbor dvajuh revizora i jednoga zamjenika, da izpitaju družtvene račune od g. 1890.
6. Izbor jednog odbornika i jednog zamjenika u mjesto dvojice umrlih odnosno
odstupivŠili članova upravnog odbora.
7. Ustanovljenje mjesta, gdje de se bududa po brojn XVL glavna skupština
druztva obdržavatj.
8. Kazni predloži.
9. Čitanje i ovjerovljcnje zapisnika skupštine i zaključak.
Ostali potanki program objelodanit 6e međjutiin predsjedništvo tek kasnije.
12. Kazni predloži i
a) Tajnik predlaže nabavu jedae Werfcijeimove blagajne na raČan izložbenog proračuna.
Prinia se, te se tajnik ovlašćuje, da takovu — ako moguće izpod ruke ili
inaSe nabavi.


b) Tajnik predlaže nabavu lista „Mitheilangen des nieder-osterreichischen Jagdschutzvereines.
Dozvoljava ee,


c) Urednik predlaže uz to joS i predbrojku na list „WaidmaansheiK" Dozvoljava se


d) Tajnik moli za dozvolu nabave ,jDragcljuba" koledara za t. g. a podjedno
predlaže^ da se ratarskoj školi u Kraljevu u Srbiji saljc Šum. list. Primljene.


e) Tajnik javlja, da se je presvjetli g. grci´ Josip Draškovid^ predsjednik družtva
za zaštitu lova i ribarstva obratio na predsjedništvo družtva, da se odboru spomenutog
družtva dozvoli do daljnjeg, da smije odborske sjednice obdržavati u prostorijah
Šumarskoga družtv?-; ^^>30J molbi da je predsjedništvo kratkim puteni i udovoljilo.
Uzeto je s odobrenjem na znanje.


f): Presvjetli g. grof M, Kulmer predlaže, da se visokoj vladi predloži predstavka
glede ustrojenja lugarske škole — dotično lugarskog tečaja u savezu sa kojom od
postojećih ratarnica.


Odbor zaključi, da se visokoj vladi u tom pre´metu predloži posebna predstavka
i predlog.


Pošto
bje tim dnevni red ove sjednice izcrpljen. bude ista zaključena.


Zapisnik izvanredne sjednice upravnog odbora hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva, obdržane dne 4. svibnja 1891. u dvorani hrvatsko-slavonskog
gospodarskog družtva u prisutuosti p. n. gg. odbornika grofa Kulmera, M. Vrbanićaj


R. Fisclibaclia, L, pL Galiufa, D. Trotzeraj i tajnika F, KesterČankS; a pod predsjedničrvom
p.
n, g. predsjednika M. Dursta.
Predmet . Predsjednik objavi prije svega, da je za danas sazvao u svrhu dogovora
glede izložbenih radnja skupnu sjednicu Članova upravnog odbora hrvatsko-slavonskog
šumarskog družtva kao i članove gumarskog odsjeka eksekutivno^ izložbenog
odbora; nu pošto se pozivu tom samo Članovi družtvenog odbora odazvase, to da današnju
sjednicu pretvara u vanrednu sjednicu družtvenog upravnog odbora tim, da će
se zapisnik posljedne redovite odborske sjednice, obdržavane dne 27, ož. t. g. naknadno
zajedno sa zapisnikom današnje sjednice ovjeroviti, te pozove tajnijta^ da izviesti o
stanju izložbenih posala kao i o svota, unišiih u izložbene svrhe.


i. Tajnik KesterČanek izviešdujc na to, da je Šumarsko družtvo do danas na
ime prinosa za kolektivnu šumarsku izložbu primilo ukupno 10.030 for., cd koje je
svote predsjedništvo izdalo 6,027 for. 38 novč., a posto imade opravdane nade, da
će u istu svrhu još svota od bar 1.500 for. unići, da je tim i poduzeće družtva osjegurano,
ncgledeć i na samu vriednosć jur nabavljenog i na svotu od 10.000 for.
osjeguranog paviljona, te moli podjedno odbor, da se u interesu stvari predsjedničtvu
glede dalnjih radiija kao i izdataka, dakako uz naknadno obrazloženje i obračun, puste
slobodne ruke. Predlog bude jednoglasno prihvaćen, te predsjednik sa tajnikom ovlašteni,
da s izložbenim! pododbori za lov i šumarstvo sva daljnja shodna za izložbu
upriliče i urede.