DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 68     <-- 68 -->        PDF

2000 for. u svrhu gradnje izložbenog paviljona^ u kojemu <5e i kr. državni erar svoje
izložke izložiti aajeđuo s ostalim! dlanovi šumarskoga družtva. — Odbor uzimajuć
visoki odpis zahvalBosću na zaanje, zaključi, da se visokom ministarstvu posebnim dopisom
izrazi zahvalnost drultva na izdašnoj toj podpori.


6. Tajnik javlja, da je g. Jahn Cbadt dražtvu priposlao po njemu u Pisku izdanu
knjigu jjZalesnovani holin." Spriedavkom jak se uprevnuji sblonj (strže), brahy
neli a byslfin (vučji). Uzeto j© zahvalom, na znanje.
7. Član odbora g, I. Kolar podnaša zaključkom posljednje odborske sjednice
zaključeno mnienje i izvješće u predmetu predloga vlastelinskog Šumarnika M. Eadolevida^
da se visokoj vladi u predmetu uredjenja pitanja: j,kada je rlastnik lova
dužan komu naknaditi odštetu za počinjeni mu po divljači kvar? Tko je pozvan, da
odnosnu procjenu učini? -— Odbor zaključi, da se u tom predmetu visokoj vladi podnese
molba za izdanje svrsi sbodne normativne naredbe,
8. G-. tajnik javlja^ da su p. n« g. vlastel. šumamik M. Eadosević i kr. profesor
Y, Kiseljak molili za produljenje roka, ustanovljenoga za podnesene povjerenih
jim radnja i priloga za družti?´enu izložbenu spomenicu.
G:. predsjednik pako javlja, da su p, n, gg. šumarski nadzornici Malbohan i J.
Ettinger odnosne svoje radnje jur dostavili. Odbor zaključi, da se gg. suradnici pozovu,
da odnosne svoje elaborate najdulje do 15. travnja t, g, g. predsjedniku dostave
daljnje porabe radi,


9. Gr. tajnik javlja i Čita dopis gospodarstvenog ureda u Mitrovici od 17. ožujka
br. 499, kr.^ žup. oblasti u Ogulinu od 13, ožujka t. g, br. 990.; kr. nadšumara
Eugena Dobiaša u Vinkovcih od 4. veljače t. g., te trgovca sjemenjem u Erfurtu E.
Neumanna; K. Ginzela u Popovači od 8. ožujka t. g., kr. žup. oblasti u Varaždinu
od 12, ožujka t. g. br. 2254.;- kr. kot. oblasti u Samoboru od 3. ožujka t. g. br. 99.,
gospodarstvenog ureda, gradiške imovne občine od 11. ožujka t/g. br. 351; tvornice
loviM E. G-rall i druga u Haynau u Šlezkoj od 20. ožujka; umirovljenog kr. nađiugara
E. Zazule u Eavnojgori od 25, ožujka t. g. i dopis gospodarstvenog ureda
otočke imovne obline od 19. ožujka t. g. br. 769., kojimi isti prijavljuju razne predmete,
koje 6e na šumarskoj izložbi izložiti.
Osim toga prljavija, da se je prijavila Još imovna obćinav[Rečiea, da de na izložbu
poslati proizvode svojih šuma. Uzeto je na znanje.


10. G. urednik predlaže, da se niže navedenim suradnikom Šumarskoga lista za I.
četvrt t. g. doznače nagrade i to: slušatelju filozofije na kr. sveučilištu zagrebačkomu
Rueneru Vjekoslavu iznos od 36 for. 45 novč.; kr. umirov, nađšumaru g. Ettingeru
u Zagrebu iznos od 2 for. 33 novč.; slušatelju visoke gkole za zemljotežtvo u Beču
Milanu Obradoviću — Ličaninu iznos od 1 for. 75 novč.; kancelisti hrvat, slavonsk.
gosp, družfcva Dragutinu Hircu 11 for.; pravniku Stjepanu Ugarkovidu u Zagrebu
i tor. 83 novč. i vlastelinskomu iumarniku M. Enđoševiču u Kutjevu 10 for. 6Q nč.
Odnosne predložene svote dopituju se, te de jih tajnik imat ižplatiti, a podjedno
se g. uredniku dopituje na račun proračuna stavke ^nagrade suradnikom« Šumarsk.
lista za II. četvrt t g, predujam u iznosu od 25 for.


11. Prelazi se na ustanovljenje predhodiiog programa ovogodišnje po broju XV
glavne skupgtme družtva, te bude zaključeno, da ee glavna skupština imade obdržavati
ctne 22. , sbededih dana mjeseca kolovoza t. g. u Zagrebu u savezu sa skupnim
pohodom jubilarne gospodarsko-gumarske izložbe i to uz sliededi program = Dn e 22
kolovoz a sastanak učeatnika i pohod izložbe, a na večer zajednička zabavna večer. Dne
iVu ^´´^^ ^´^^´´^ obdržavanje glavne skupštine uz sliedeei dnevni red:


i. Utvorenje i pozdrav skupštine po predsjedničtvu družtva i t d
i n..2 : ?^^^r i-jiešda odbora ađ hoc za izpitanje družtvenih računa za g. 1889.
1 proglas uspjeha blagajničkog rukovanja u g. 1890.