DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 67     <-- 67 -->        PDF

´ — 451 ™ .


se takovo drvo u obće niti unovčiti, nego se takova stabla izprelaraaju i
napokon sagnjiju u šumi. Na tisuće hektara ovakovih bukovih šuma može se
u Hrvatskoj i Slavoniji naći, u kojima milijuni propadose I još danas propadaju.


´ Nu i tisuće hektara bukovih šuma stoje jošte sa zdravim đrvećeju, gdje
se žah bože po starom običaju vatra loži, kao što se to u propalim šumama
običavalo.


Ali dosta o tom! ~ Nije potrebito, da se dalje govori i da se navadjaju
još daljnji primjeri za ostale vrsti drveća iz naših suma, te da se odkrivaju
požarom nastale rane.


Imajmo stalne nade, da će ovi moji primjerci, koje sam u glavnom
gradu zemlje prigodom jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe god. 1891.
predočio, svakoga gledaoca potaknuti na razmišljanje, ter da ne će ovaj moj
glas ostati bez uspjeha I"^ ,


LIST-A-KI-


Družtvene vfesti:


Zapisnik sjednice upravnoga odbora brvatsko-slavon. šumars. družtva,
koja je 27. ožujka 1891. obdržavana u družtvenih prostorijab (akademički trg br. 4.) pod
predsjedništvom predsjednika p n. g. M. Darsta, a u prisutnosti p. n. g. odbornika


K.
Fisehbacha, M, grofa Kulmera, I. Kolara, M. Vrbanida i tajnika T. Keetercanka.
Predmeti viećanja: 1. Oita se zapisnik odborake sjednice od 14. veljače
t. g,,
koji bje po gg. M. Vrbanića i I, Kolaru bez pnmjetbe ovjerovljen,
2, Predsjednik jivlja^ da je odlukom od 22. veljače t. g pod br. 34, priobćenom
jur p. n, gg. odbornikom obnašao odgovarajući usfcanovam § IS . dmžtvenili
pravila i u smislu zaključka posljednje odborske sjednice in suspenso ostavljeni izbor
urednika „Šumarskoga lista" odgoditi do pod konac t. g.


3, Čita se odpis vis. kr. zemaij. vlade "od 25. veljače t g. br, 7725, kojim
je odbor pozvan, da u smislu vladine normativne naredbe od 3. i 18, listopada 1886.
br. 33094. čim prije vladi dostavi veči broj pitanja za pismeni državni izpit, koji će
se dne 20. travnja t. g. i sliedećib dana obdržavati. Sastav pitanja bude povjeren gg,
odbornikom E. Fiscbbachu, V. Račkom i D. Trotzeru s tim^ da pitanja ta najdulje
do 8. travnja dostave tajniku daljnje odpreme radi.


4. Čita se dopis predsjedničtva eksekutivnog odbora jubilarne gospodarsko-šumarske
izložbe od 28. veljače t. g. br. 960, kojim se hrvatsko-slavonskom šumarskom
družtvu doznačuje za gradnju družtvenog izložbenog paviljona^ prinos od 2000 for. iz
novaca, što no ib je zemlja dopitala u izložbene svrbe. — Uzeto je na znanje.
5. Čita se dopis kr. državnog šumskog ravnateljstva u Zagrebu od 13. ožujka´
t. g. br. 1508., kojim isto družtvu javlja, da je visoko kr„ ugarsko ministarstvo za
poljodjelstvo družtvu dopitalo odpisom od 16, veljače t. g, br. 4661., priuos od
* Ovu´ razpravu priobćio je ,posebnom brošurom p. n, gosp„ šumarski nadzornik
jasnoga kneza Sebaumburg-Lippe-a Vi lim M tU I e r, ter na njegovu naročitu želju
btisnusmo istu u uaš list, buduć da sadržaje mnogo poučna iz šumarske prakse,
Urednif.tvo.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 68     <-- 68 -->        PDF

2000 for. u svrhu gradnje izložbenog paviljona^ u kojemu <5e i kr. državni erar svoje
izložke izložiti aajeđuo s ostalim! dlanovi šumarskoga družtva. — Odbor uzimajuć
visoki odpis zahvalBosću na zaanje, zaključi, da se visokom ministarstvu posebnim dopisom
izrazi zahvalnost drultva na izdašnoj toj podpori.


6. Tajnik javlja, da je g. Jahn Cbadt dražtvu priposlao po njemu u Pisku izdanu
knjigu jjZalesnovani holin." Spriedavkom jak se uprevnuji sblonj (strže), brahy
neli a byslfin (vučji). Uzeto j© zahvalom, na znanje.
7. Član odbora g, I. Kolar podnaša zaključkom posljednje odborske sjednice
zaključeno mnienje i izvješće u predmetu predloga vlastelinskog Šumarnika M. Eadolevida^
da se visokoj vladi u predmetu uredjenja pitanja: j,kada je rlastnik lova
dužan komu naknaditi odštetu za počinjeni mu po divljači kvar? Tko je pozvan, da
odnosnu procjenu učini? -— Odbor zaključi, da se u tom predmetu visokoj vladi podnese
molba za izdanje svrsi sbodne normativne naredbe,
8. G-. tajnik javlja^ da su p. n« g. vlastel. šumamik M. Eadosević i kr. profesor
Y, Kiseljak molili za produljenje roka, ustanovljenoga za podnesene povjerenih
jim radnja i priloga za družti?´enu izložbenu spomenicu.
G:. predsjednik pako javlja, da su p, n, gg. šumarski nadzornici Malbohan i J.
Ettinger odnosne svoje radnje jur dostavili. Odbor zaključi, da se gg. suradnici pozovu,
da odnosne svoje elaborate najdulje do 15. travnja t, g, g. predsjedniku dostave
daljnje porabe radi,


9. Gr. tajnik javlja i Čita dopis gospodarstvenog ureda u Mitrovici od 17. ožujka
br. 499, kr.^ žup. oblasti u Ogulinu od 13, ožujka t. g, br. 990.; kr. nadšumara
Eugena Dobiaša u Vinkovcih od 4. veljače t. g., te trgovca sjemenjem u Erfurtu E.
Neumanna; K. Ginzela u Popovači od 8. ožujka t. g., kr. žup. oblasti u Varaždinu
od 12, ožujka t. g. br. 2254.;- kr. kot. oblasti u Samoboru od 3. ožujka t. g. br. 99.,
gospodarstvenog ureda, gradiške imovne občine od 11. ožujka t/g. br. 351; tvornice
loviM E. G-rall i druga u Haynau u Šlezkoj od 20. ožujka; umirovljenog kr. nađiugara
E. Zazule u Eavnojgori od 25, ožujka t. g. i dopis gospodarstvenog ureda
otočke imovne obline od 19. ožujka t. g. br. 769., kojimi isti prijavljuju razne predmete,
koje 6e na šumarskoj izložbi izložiti.
Osim toga prljavija, da se je prijavila Još imovna obćinav[Rečiea, da de na izložbu
poslati proizvode svojih šuma. Uzeto je na znanje.


10. G. urednik predlaže, da se niže navedenim suradnikom Šumarskoga lista za I.
četvrt t. g. doznače nagrade i to: slušatelju filozofije na kr. sveučilištu zagrebačkomu
Rueneru Vjekoslavu iznos od 36 for. 45 novč.; kr. umirov, nađšumaru g. Ettingeru
u Zagrebu iznos od 2 for. 33 novč.; slušatelju visoke gkole za zemljotežtvo u Beču
Milanu Obradoviću — Ličaninu iznos od 1 for. 75 novč.; kancelisti hrvat, slavonsk.
gosp, družfcva Dragutinu Hircu 11 for.; pravniku Stjepanu Ugarkovidu u Zagrebu
i tor. 83 novč. i vlastelinskomu iumarniku M. Enđoševiču u Kutjevu 10 for. 6Q nč.
Odnosne predložene svote dopituju se, te de jih tajnik imat ižplatiti, a podjedno
se g. uredniku dopituje na račun proračuna stavke ^nagrade suradnikom« Šumarsk.
lista za II. četvrt t g, predujam u iznosu od 25 for.


11. Prelazi se na ustanovljenje predhodiiog programa ovogodišnje po broju XV
glavne skupgtme družtva, te bude zaključeno, da ee glavna skupština imade obdržavati
ctne 22. , sbededih dana mjeseca kolovoza t. g. u Zagrebu u savezu sa skupnim
pohodom jubilarne gospodarsko-gumarske izložbe i to uz sliededi program = Dn e 22
kolovoz a sastanak učeatnika i pohod izložbe, a na večer zajednička zabavna večer. Dne
iVu ^´´^^ ^´^^´´^ obdržavanje glavne skupštine uz sliedeei dnevni red:


i. Utvorenje i pozdrav skupštine po predsjedničtvu družtva i t d
i n..2 : ?^^^r i-jiešda odbora ađ hoc za izpitanje družtvenih računa za g. 1889.
1 proglas uspjeha blagajničkog rukovanja u g. 1890.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 453 ~
5. Izbor dvajuh revizora i jednoga zamjenika, da izpitaju družtvene račune od g. 1890.
6. Izbor jednog odbornika i jednog zamjenika u mjesto dvojice umrlih odnosno
odstupivŠili članova upravnog odbora.
7. Ustanovljenje mjesta, gdje de se bududa po brojn XVL glavna skupština
druztva obdržavatj.
8. Kazni predloži.
9. Čitanje i ovjerovljcnje zapisnika skupštine i zaključak.
Ostali potanki program objelodanit 6e međjutiin predsjedništvo tek kasnije.
12. Kazni predloži i
a) Tajnik predlaže nabavu jedae Werfcijeimove blagajne na raČan izložbenog proračuna.
Prinia se, te se tajnik ovlašćuje, da takovu — ako moguće izpod ruke ili
inaSe nabavi.


b) Tajnik predlaže nabavu lista „Mitheilangen des nieder-osterreichischen Jagdschutzvereines.
Dozvoljava ee,


c) Urednik predlaže uz to joS i predbrojku na list „WaidmaansheiK" Dozvoljava se


d) Tajnik moli za dozvolu nabave ,jDragcljuba" koledara za t. g. a podjedno
predlaže^ da se ratarskoj školi u Kraljevu u Srbiji saljc Šum. list. Primljene.


e) Tajnik javlja, da se je presvjetli g. grci´ Josip Draškovid^ predsjednik družtva
za zaštitu lova i ribarstva obratio na predsjedništvo družtva, da se odboru spomenutog
družtva dozvoli do daljnjeg, da smije odborske sjednice obdržavati u prostorijah
Šumarskoga družtv?-; ^^>30J molbi da je predsjedništvo kratkim puteni i udovoljilo.
Uzeto je s odobrenjem na znanje.


f): Presvjetli g. grof M, Kulmer predlaže, da se visokoj vladi predloži predstavka
glede ustrojenja lugarske škole — dotično lugarskog tečaja u savezu sa kojom od
postojećih ratarnica.


Odbor zaključi, da se visokoj vladi u tom pre´metu predloži posebna predstavka
i predlog.


Pošto
bje tim dnevni red ove sjednice izcrpljen. bude ista zaključena.


Zapisnik izvanredne sjednice upravnog odbora hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva, obdržane dne 4. svibnja 1891. u dvorani hrvatsko-slavonskog
gospodarskog družtva u prisutuosti p. n. gg. odbornika grofa Kulmera, M. Vrbanićaj


R. Fisclibaclia, L, pL Galiufa, D. Trotzeraj i tajnika F, KesterČankS; a pod predsjedničrvom
p.
n, g. predsjednika M. Dursta.
Predmet . Predsjednik objavi prije svega, da je za danas sazvao u svrhu dogovora
glede izložbenih radnja skupnu sjednicu Članova upravnog odbora hrvatsko-slavonskog
šumarskog družtva kao i članove gumarskog odsjeka eksekutivno^ izložbenog
odbora; nu pošto se pozivu tom samo Članovi družtvenog odbora odazvase, to da današnju
sjednicu pretvara u vanrednu sjednicu družtvenog upravnog odbora tim, da će
se zapisnik posljedne redovite odborske sjednice, obdržavane dne 27, ož. t. g. naknadno
zajedno sa zapisnikom današnje sjednice ovjeroviti, te pozove tajnijta^ da izviesti o
stanju izložbenih posala kao i o svota, unišiih u izložbene svrhe.


i. Tajnik KesterČanek izviešdujc na to, da je Šumarsko družtvo do danas na
ime prinosa za kolektivnu šumarsku izložbu primilo ukupno 10.030 for., cd koje je
svote predsjedništvo izdalo 6,027 for. 38 novč., a posto imade opravdane nade, da
će u istu svrhu još svota od bar 1.500 for. unići, da je tim i poduzeće družtva osjegurano,
ncgledeć i na samu vriednosć jur nabavljenog i na svotu od 10.000 for.
osjeguranog paviljona, te moli podjedno odbor, da se u interesu stvari predsjedničtvu
glede dalnjih radiija kao i izdataka, dakako uz naknadno obrazloženje i obračun, puste
slobodne ruke. Predlog bude jednoglasno prihvaćen, te predsjednik sa tajnikom ovlašteni,
da s izložbenim! pododbori za lov i šumarstvo sva daljnja shodna za izložbu
upriliče i urede.