DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 67     <-- 67 -->        PDF

´ — 451 ™ .


se takovo drvo u obće niti unovčiti, nego se takova stabla izprelaraaju i
napokon sagnjiju u šumi. Na tisuće hektara ovakovih bukovih šuma može se
u Hrvatskoj i Slavoniji naći, u kojima milijuni propadose I još danas propadaju.


´ Nu i tisuće hektara bukovih šuma stoje jošte sa zdravim đrvećeju, gdje
se žah bože po starom običaju vatra loži, kao što se to u propalim šumama
običavalo.


Ali dosta o tom! ~ Nije potrebito, da se dalje govori i da se navadjaju
još daljnji primjeri za ostale vrsti drveća iz naših suma, te da se odkrivaju
požarom nastale rane.


Imajmo stalne nade, da će ovi moji primjerci, koje sam u glavnom
gradu zemlje prigodom jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe god. 1891.
predočio, svakoga gledaoca potaknuti na razmišljanje, ter da ne će ovaj moj
glas ostati bez uspjeha I"^ ,


LIST-A-KI-


Družtvene vfesti:


Zapisnik sjednice upravnoga odbora brvatsko-slavon. šumars. družtva,
koja je 27. ožujka 1891. obdržavana u družtvenih prostorijab (akademički trg br. 4.) pod
predsjedništvom predsjednika p n. g. M. Darsta, a u prisutnosti p. n. g. odbornika


K.
Fisehbacha, M, grofa Kulmera, I. Kolara, M. Vrbanida i tajnika T. Keetercanka.
Predmeti viećanja: 1. Oita se zapisnik odborake sjednice od 14. veljače
t. g,,
koji bje po gg. M. Vrbanića i I, Kolaru bez pnmjetbe ovjerovljen,
2, Predsjednik jivlja^ da je odlukom od 22. veljače t. g pod br. 34, priobćenom
jur p. n, gg. odbornikom obnašao odgovarajući usfcanovam § IS . dmžtvenili
pravila i u smislu zaključka posljednje odborske sjednice in suspenso ostavljeni izbor
urednika „Šumarskoga lista" odgoditi do pod konac t. g.


3, Čita se odpis vis. kr. zemaij. vlade "od 25. veljače t g. br, 7725, kojim
je odbor pozvan, da u smislu vladine normativne naredbe od 3. i 18, listopada 1886.
br. 33094. čim prije vladi dostavi veči broj pitanja za pismeni državni izpit, koji će
se dne 20. travnja t. g. i sliedećib dana obdržavati. Sastav pitanja bude povjeren gg,
odbornikom E. Fiscbbachu, V. Račkom i D. Trotzeru s tim^ da pitanja ta najdulje
do 8. travnja dostave tajniku daljnje odpreme radi.


4. Čita se dopis predsjedničtva eksekutivnog odbora jubilarne gospodarsko-šumarske
izložbe od 28. veljače t. g. br. 960, kojim se hrvatsko-slavonskom šumarskom
družtvu doznačuje za gradnju družtvenog izložbenog paviljona^ prinos od 2000 for. iz
novaca, što no ib je zemlja dopitala u izložbene svrbe. — Uzeto je na znanje.
5. Čita se dopis kr. državnog šumskog ravnateljstva u Zagrebu od 13. ožujka´
t. g. br. 1508., kojim isto družtvu javlja, da je visoko kr„ ugarsko ministarstvo za
poljodjelstvo družtvu dopitalo odpisom od 16, veljače t. g, br. 4661., priuos od
* Ovu´ razpravu priobćio je ,posebnom brošurom p. n, gosp„ šumarski nadzornik
jasnoga kneza Sebaumburg-Lippe-a Vi lim M tU I e r, ter na njegovu naročitu želju
btisnusmo istu u uaš list, buduć da sadržaje mnogo poučna iz šumarske prakse,
Urednif.tvo.