DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 60     <-- 60 -->        PDF

["mTVtoto Sn^m^m^drveća , koja bi u gustom sklopu više štelovala
od hrasta, ako oTaj raste u čistoj šumi, kojoj je tlo izvrstno, te koja se svog
slabog drveća samo polagano i težko lišava.


Da porastiine ove vrsti ojačaju, treba im znatno pripomoći time, da se
njihovim krošnjam pribavi mnogo svjetla, a uz to deblo i tlo preostalog
drveća ostane n debelom hladu.


Krešu li se porastiine običnim načinom, to im se može u tom pogledu
vrlo težko i samo succesivno pripomoći, dok se valjanim izvadjanjem „sieka
na glavu" odstranjuju sve zapreke, te s mjesta pružaju preostalom drveću svi
za razvoj njegov nužđni uvjeti.


Navlastito ako se upotrebi ova metoda već u ranoj dobi, to se tim
sasvim zaprečuje preveliko zaraštenje krošanja i izkrivljivanje drveta u ovakim
mladim porastlinama. Uz to se dapače svako pojedino drvo, ne obazirući se
na njegov pođpuni porast, tako uzgaja, da se u kasnijoj dobi, kada se proredjivanje
pređuzeti ima, bez ikakove potežkoće i provesti može.


Da se prikaže upliv ovakvog sieka na glavu, snimljena je fotografički
hrastova šuma u površini od 4^8 m.^ koja je na dobrom ilovasto-pjeskovitom
tlu u ravnici god. 1879. pođpuno zasijana, a god. 1888. siekom
na glavu okresana (Vidi slika).


Priložena slika, koja je u svojem zađku ponjavom zastrta, prikazuje
10 komada neokresanog drveća a 30 komada okresanog.


Neokrešano drveće ima sada, tri godine iza toga, pošto je siek na glavu
izveden, u visini od jednog metra površinu temeljnica od 157-74 cm.^ ili
pojedino deblo 15*774 cm.^ = 4.56 cm. u premjeru, dočim je isto iia dan
kresanja imalo površinu temeljnica od po prilici 52*55 cm.^ ili na svako stablo
5"255 cm.^==2*68 cm. u premjeru. Po tom je prirast površine temeljnica kod
onih deset neokresanih stabala jednak 105´19 cm.^ ih približno 200"/o ^ tri
godine, što iznaša iil^j^^nn. godinu.


Površina obstora neokresanog drveća iznaša po deblu 0"48 m´´^ a popriečna
visina drveća jest 5*62 m.


Okresana stabla niesu od dana kresanja ništa ili razmjerno malo ojačala.
Površina njihovih temeljnica, mjerivši ju u visini od jednog metra, iznaša
77´874 cm^ ih za pojedino stablo 2*596 cm^= 1*818 cm. u premjeru^ dok
je visina okreska popriečno 1"4 metra.


Površina obstora debla i okreska iznaša popriečno 0´12 m^. Kako se iz
slike vidjeti može, veći je dio okresaka potjerao izdanke, koji bacaju sjenu
na deblo i na podnožje onih stabala, koja niesu okresana. Ova bi se pojava
na slici još više iztakla, da je slika snimljena u vrieme, kad je šuma olistala,


U ono vrieme, kad se provadjalo kresanje naslikane šume siekom na
glavu, bijahu pojedina stabalca na površini malo ne jednako visoka i mjerahu
oko 2´8 metra. Uphv svjetla na pojedine približno jednake vrške i krošnje
stabala bijaše po tom sasvim jednak; uplivaše pak svjetlo kod svakog stabla
na 0-12 m^ plohe. Kad se proveo „siek na glavu" kod iste plohe obstora