DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 13     <-- 13 -->        PDF

\ — 397 — ´


čemu mu se iskreno zahvaljujemo. Previše bi duljio, kad bi sva količinu izložaka
opisao, koji su u paviljonu vlastelinstva kutjevačkog ukusno i sistematički
poredani; jer će o tom obzirnije biti govora u „Šum. listu".


Osim toga pregledali su skupštinari i malu Pfisterovu kućico, sagrađjenu od brvanja,
po kojih raste guba, a pred njom stražu straži sova na lančiću. U toj kućici leži
najnoviji obret Pfisterov — naime čavao za pričvršćivanje željezničkih tračnica. Tim
patentiranim čavlom pričvršćene tračnice nemogu se od podsjedka ni najvećom silom
odmaknuti ili odstraniti. U istoj kućici ima poseban stroj za mjerenje morske đubljine
bez užeta; nadalje stroj za mjerenje prirasta stabla u dobi njegovog rasta i dva
slična stroja za konstatovanje kojeficijenta vlage t j . tim strojem može se pronaći, da
li je pokusno drvo za radnju dovoljno Suho. Osim toga ima ondje imali na sustavu
sekstant^ztcala temeljeći se stroj za mjerenje visine od stabala. Sve ove zatiimive
obrete našeg umnog i poput mrava neumornog Pfistera pregledali su
skupštinari pod vodstvom samog obretnika najvećom po;^ornošću, te su mu
upravo hvatali svaku rieč iz usta, kad je svoje izume tumačio. Sa Pfisterom
ne dičimo se samo mi, nego njegovo je ime na daleko poznato i cienjeno.


Pod večer toga dana podjoše skupštinari, nagledav se do sita narodnog
blaga na izložbi, u sgradu pjevačkog družtva „Kola", te sjedoše u dvorani
družtvene gostione za prostrte stolove, da se pokriepe. i odmore od tjelesnog i
duševnog umora. Na tom komersu sudjelovali su tamburaši družtva »Merkur*^
i članovi „Kola", te uz svirku i pjevanje razvedrilo se je lice i skupštinara, a
zdravica za zdravicom redale se u razdraganom dražtvu dičnih naših hrvatskih
šumara do kasno doba. Trebalo je počinka, pa spremati se opet dalje na put
u mili zavičaj, Grleć se i stiskujuć ruku o ruku prijatelj prijatelja, znanac
davno nevidjenom znancu, suučenik suučeniku, poželiv si sretan ostanak do vidova.


Završujuć ovo izviešće o glavnoj skupštini hrv.-slav. šum. družtva, primjećujem,
da su se skupštinari u najvećoj slogi s bielim Zagrebom razstali,
noseć svaki u grndi želju, da nebude njihov ovogodišnji skupštinski rad neplodan
i jalov. Još nije utrnula u njihovih grudih vjera u kompetentne krugove, da
će se živo nastojati o tom, da se šumarskoj straci posveti veći mar, nego "do
sad, pak svaki očekuje od naumljene organizacije šumske uprave bolji napredak
našeg šumogojstva u obće,


I treba,´ da se pribavi hrvatskim šumarom zasluženo priznanje; i treba,
da se hrvatskim šumarom priskrbi potrebiti ugled u socijalnom životu i da se
obezbjedi njihov život, da mogu u svojoj starosti čedno živiti; jer samo onda,
ako sve to bude, svaki će šumar dušom i tielom nastojati o tom, da nam se
dubrave vječno zelene, i da ue ponestane onoga blaga, kojemu se sada sav
hrvatski narod na jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi punim pravom diči i
ponosi, a str&ni sviet udivljenjem i nekim jalom promatra.. - V. K-č—.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 396
Napokoa predloži predsjednik, đa se slavi^oj trgoya6ko-´0brtni&koj komori
na ime družtya izrazi zapisnički zahvalnost sa đražfcvu ustupljenoj dvorani za
obđržaBJe skupštine. Ovaj pređJog bude sa „živiia" usvojen.


Na to bude zapisnik pročitan i pođpisan, te po g.g. V. Dojkoviću i Laksaru
odmah ovjerovljen,


Buđuć su predmeti dnevnoga reda izcrpljeni bilij zaključio je đružtveni
pređsjedDJk ovogodišnju glavnu skupštinu, zahvalio se prisutnim skupštinarom
na mnogobrojnom posjetu, triezaom i ozbiljnom radu, te jim poželi, da se
dobro pozabave u bielom Zagrebu, koji je danas postao stjecište svega našega
naroda sbog prekrasne jubilarne izložbe hrv.-slav.-gospodarskog i šumarskog
družtva, pa zaželi, đa ponesu u svoj zavičaj ugodnu uspomenu i pozdrav onoj
braći strukovnjakom, koji nijesu mogli sad biti dionici tog narodnog siavja,


. Prisutni skupv^tinari ra^iđjoše se trokratnim „živio predsjednik!´´


Zaključivši Ovogodišnju glavnu skupštinu primjećujem, da se je dan prije
glavae skupštine sjatila liepa kita došavših skupštinara u našemu prekrasnomu
„Okrugljaku", gdje su se strucari s raznog kraja naše dične" domovine bratski
rukovali i zagiiili, te do večeri ugodnom šalom i dosjetkami pozabavili.


Osim toga sakupiše se poslie zaključka glavne skupštine svi skupštinari
u izložbenoj gostioni pjevačkog đružtva j^Kola", gdje se |e kiceno družtvo
zabavljalo po miloj,voljici, a poslie razgledavalo cielu izložbu.


Posljednji dan t. j . .24= kolovoza prije podne pohodili su´ skupštinari
jubilarnu gospodarsko-šumarsku izložbu pod vodstvom družtvenog predsjednika,
razgledav si potanje ne samo izložke u paviljonu hrv.-šum. .družtva; nego i
paviljon´ Pojanovićev, gdje je đružtveni .predsjednik demonstrirao sa poznatim
Pfisteroviffi strojem za napajanje drva, te su mnogi skupštinari pozorno pratili
takav pokus, imenito oni, koji nijesu imali prilike đa ta.kav stroj vide ili koji
nijesu mogli takovim pokusom do sad prisustvovati Taj stroj za napajanje
drva temelji se na jednostranom hidrauličkom- tlaku, koji organičku mezgruiz drveta
tjera, a proti gnjiloči djelojuće tvari u drvo uštrcava. U ostalom taj .stroj je
već u „Šum, listu´´ posve točno opisan bio.


U .paviljonu Jakčin.i Lampeovom tumačio je I. Pfister postupak sa strojem
za proizvađjanje užliebite´ šinđre od impregniranoga drva. Vlastnici patenta
Pfisterove užliebite šindre sad su Jakčin i Lampe/ te je, i sav ,njihov paviljon
takovom sindrom sagrađjen. Ovakova se užliebena šindra od impregniranog drva
nesavija kao obična šindra, a za pribijanje´ takove šindre treba samo jedan čavao-


U paviljonu vlastelinstva" kutjevačkog´ bio, je tumač vlastelinski šumarnik
Kađošević, koji je silan-trud uložio na veoma zanimive izložke, koji .su u tom
paviljonu izloženi. Ovdje se vidi nacrt zemljištnog posjeda, vlastelinstva Kutjevo
od g, 1882, a ^eoma su poučne slike na broju, 10 o prirastu u naravi od
hrasta u V^^V^ ^ Y^ krošnje, a od .vlađajuće .bukve i one na umoru sa Vs
krošnje; Zanimivo njegovo tumačenje izkasa i tabele prirasta na. papiru i
tehnologičkih svojstva drva u obće veoma su pokorno pratili skupštinari, na,.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 11     <-- 11 -->        PDF

3f) JIO


Obzirom na temeljite nade, da će skupštiiia s ra/.loga, sto svi ti predloži
napokon jedan cilj imadu, konačno ipak moći u^vojli:! jednu glavnu revoluciju i
zakljuf^ak u tih pitanjili, bude nakon kratke debate rieč podieljena g. nad[;umaru
Naiiiciniju, koji oduljim po skupštini vise piiia burnim klicanj´^m ])rekinutiin
govorom takodjer ovaj predlog shoduim načinom obrazloži.


Nakon kratke debato podieljena, bje zatim rieć g. Vacu^ da i on svoj
predlog obrazloži.


Nakon dovršene iza toga razvivise se debate, pri kojcij su(!Je]ovabu gg.
Nanicini, Dojković, Kestercanek, Konig, Zobandjija i Lnksar, bude nakon
kratkoga odmora skupštini po g. Dojkoviću predložena sliedeća resolucija;


„XIV. redovita glavna skupština brvatsko-slavon.-šuniarkoga družtva u
zasjedanju svojem od 28, kolovoza t g. zaključuje, posebnom predstavkom
zamoliti Njegovu Preuzviseno.st g. bana, da još za trajanja sadanjega saborskoga
zasjedanja istomu predložiti dati izvoli:


a) osnova obćega šumskoga zakona;


b) osnovu 0 ustrojenju posebnoga šumarskoga odsjeka u krilu kv. zemalj.
vlade, uz istodobno popunjenje zemaljskim proračunom jur sistemiziruaoga
mjesta šumarskoga savjetnika i


c) osnovu zakona o uredjenju šumarske uprave u trojednoj kraljevini a obće".
Ova je resolucija po skupštini radostuimi uzklici jednoglasno usvojena.
Zatim bi podieljena rieč nadšumaru V, Benaku, da i on svoj predlog obrazloži.


Prediog glasi: §. 21. ces. i kr, naredbe od 15. srpnja 1881. tičuće so
sjedinjenja hrv,-slav. krajiškoga područja s kraljevinom Hrvatskom i Slavon´jom
odredjuje medju inim ovo:


„Moja ugar. vlada imati će se postarati, da se ličkoj. sUinjskoj i L te
II, banskoj imovnoj obćirxi pruži podpora, u koliko je doista potrebita njihovom
obstanku".


Buduć se ova ustanova do sad ovršila nije, to predlagatelj moli, da
skupština razpravi:


1. Ima li nade, da će se ista ustanova ovršiti?
2. Ako je nade, što da se učini dotle po boljak pasivnih imov. obćina? i
3. Ako nije te nade, što da se učini u tu svrhu, da se pasivne imovne
obćine uzdrže?
Nakon što je predlog taj još i po g. Hajeku svrbi shodno ilustriran,
izjavi predsjednik, da mu je za stalno poznato, da se upravo sada o tom radi,
da se Hapred spomenutom odredbom §. 21. c kr. naredbe što prije zadovolji
ustrojenje posebne toj svrbi namjenene glavnice, koju će imati jur postojeća
krajiška investicionalna zaklada namaknuti. Odgovor taj uzela je skupština na
znanje iza kratke debate, pri kojoj sudjelovaliu gg. Durst, Vrbanić i Zobundjija,
na što je predlagatelj od svoga pređloga zadovoljstvom odustao.


Konačno ovlasti skupština upravi odbor, da sam odnosno, da predsjedničtvo
družtva družtveoim izložbenim paviljonom nakon, zaključka izložbe po svojoj
uvidjavaosti razpoiagati može.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 10     <-- 10 -->        PDF

™ 394 ~


Prelazeći iza toga skupština Ba dnevnom redu stojeći izbor jednoga odbornika
te jednoga ođborskoga zamjenika za siiedeće dvie godine, izabra skupština na
prodlog šumarnika Radoše^ića jednoglasno odbornikom kr. šumarnika Antuna
Soretića, a zamjenikom presvietloga g. grofa Josipa Draškovića, koji izbor
skupština srdačnim „Živili*^ poprati.


Nakon kratkog odmora pročitao je družtveni predsjednik na skupštinu
stigavše brzojavne pozdrave od šum. procjenitelja gradiške imovne obćine Fr=
Kadića, šumara Stary-a i šum. vježbenika Strgara; zatim takav pozdrav od
n, banske imovne obćine, nadalje od kot šumara Mirka Lepušiča i šinovnika
brodske imovne obćine: nađšumara Troppera, protustavnika Vukelića i kot,
šumara Stojanovića. Srdačni ovi pozdravi popraćeni´ su po skupštini sa gromkim
^živili!´^


Prelazeć na 7. točku družtvenog programa,´ naime o ustanovljenju mjesta
sastanka buduće glavne skupštine, bude na pređlog nadšamara M. Zobundjije
nakon kratke debate, pri kojoj gg. nađšumari Dragutin Laksar i Vilim Dojković
sudjelovahu — zaključeno, da se sliedeća glavna skupština obdržaje u
građu Varaždinu u saveza s izletom u susjedne šume, za koju će se skupštinu
odnosno izlet svojedobno program potanje ustanoviti.


Kod razprave raznih skupštini podnesenih predloga pako bude prije svega
podieljena rieč "šumaru Juliju Vraničaru, da obrazloži svoj skupštini podneseni
predlog, koji glasi: „Hrvat.-slav. šumarsko đružtvo neka se posebnom predstavkom
obrati, na- Njegovu Preuzvišenosi g. bana molbom, da bi se kod kr.
zemalj. vlade jur proračunom ustanovljeno mjesto šumarskoga savjetnika što
prije popunilo". — Nakon podulje debate, u kojoj gg. Radošević i Zobundjija
sudjelovahu — prihvati skupština napokon u načelu predlog taj tom preinakom,
da se svietli ban umoli, da se u krilu vis. vlade kreira posebni šumarski odsjek
poput jur postojećeg građjevnog odsjeka vis. vlade. Na predlog nađšumara g.
Dojkovića pako pređje skupština sad odmah još i na rzpravu ostalih skupštini
podnesenih saveznih predloga, naime na predlog g. Nanicinija koji glasi: „Upravljajući
odbor hrvat.-slav. šumar, družtva imade visokoj kr. zemalj. vladi čim
prije predložiti predstavku s molbom, da^ visokoista još za traj.anja´ sadanjega´
saborskoga zasjedanja istomu predloži obći šumski zakon", kao i na predlog


g. Šumara G-aše Vaca koji glasi:
. 1. j,Neka se od strane šumarskoga družtva ođaŠalje Njegovoj Preuzvišenošti
glavaru zemlje pod vodstvom družtvenoga predsjednika izaslanstvo, koje bi
imalo Njegovu Preuzvišenost zamoliti, da zakonom oredi upravu šuma. u starom.
provincijalu, a naročito i to, da se šumarom namještenim kod urb. imovnih
obćina osjegura služba i mirovina.


2. Neka se izradi memorandum o stanju urbarmh.šuma i sađanjoj upravi
.istih, koji bi se imao, istodobno predati g. banu i"
t. Neka se u istom smislu na ime svih šumara iz provincijala upravi na
visoki sabor molba,´ da se uprava urb. obćiaskih šuma već jednom zakonom uredi´^


ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 9     <-- 9 -->        PDF

393


r a. č "CL EL


gođ. 1892, predložen XIV. glavnoj skupštini, obdržavanoj 23, kolov. 1890. god
gradu Zagrebu.


CN o
O 0
GO c^


o


00 -s


. P= T-i, ^


Predmet


^s 9^ =2


bij;r: ´


OJ 3 s


´ ^ ´-+3
C5 o. O w
O


Pokrije (Prihod): ,


Kamati utemeljiteljne glavnice .......... . 180, 169-73
Prinos od 25 podupirajiićih članova 430 440-— g. 189L
biloihje


Pođpora iz zemaljskih sredstava 400 400´—


26


Članarina od 230 članova I razreda 1150 958 Članarina
od 415 članova II razreda...... 8;iO 890--
Predbrojuina za „Šum. list" 120 125´—
Ini prihod (upisnina, diplome, medjutimni


kamati i t. d.) .. . 60 146-28
Prihod pripomoćne zaklade ...;.......... 120


3290 3129-01


U istinu primljeno je godine 1888. .. for. 3195-41 nvč.
1889. .. „ 3085*80 „ "
1890. . . „ 3129-01 „


ukupno... for. 9410-22 ,
popriečno, for. 3153*40 „
bez prihoda pripomoćne zaklade, koji se dosele nije uvrštivao u pruračun.


Dano iz sjednice upravnog odbora hrvatsko-slav. šumarskoga družtva, j
držane dne 17. kolovoza 1891.


M. Đurstj predsjednik. F. L Kesterćanek, tajnik.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 8     <-- 8 -->        PDF

392


;F r O


potrebi i pokriću razhođa hrvatsko - slav. šumarskoga družtva za upravnu


u kralj, i glavnom


Grodine


1889. 1890, 189L 1892.
Predmet


prelimini


doista izdano CŽ


rano


o


for. a. vr.


Potreba (Ea2:liod)i


Stanarina. ,../.,..... = 180´-180-— 180 180
Paušal za ogriev i razsvietu..,.. 2-56 15 23 12 24
Nagrada tajniku družtva ... . 200´^— 200-— 200 200
Tajniku pisarski paušal...... 100-— J00-— 100 100
Nagrada uredniku družtven. organa 200-— 200´— 200 20O
Uredniku paušal za korektora ... 100´~ 100--100 100
Uredniku paušal poštovni...._. 20´— 20-— 20 20
Nagrada suradnikom ^Šumarskoga


lista" ...... ,\-., ..,,.;,...... 267-85 293-10 300 30O


9 Štampanje, j,Šumar, lista´´ ´ 1228-10 1360-07 1320 1320
IO Vez i ođprema. „Šumar,, lista" .. . 184-26 183*96 210 220
11 Časopisi strukovni ,.´., 73-04 44-59 45 50
12 Troškovi oko knjižnice (nabava, vez) 10— 33.66 50 45
13 Pisaće potrebe pređsjedničtva .,, 9-31. 9-54 20 16
14 Poštarina i Mljege predsjjeđničtva. 30*89 30-27 40 40
15 Razne tiskanice ......... .. 52-90 44-90 70 60
16 Troškovi oko glavne skupštine... 44-70 5-80 100 100
17 Listonože, dužnici ,. . = ,. , 18´— 16´65 20 25
18 Razni troškovi za promicanje struke 70-— 80 80
19 Vanređni troškovi (pokućtvo, nad


grobni vienci) .,.,,, " _ .. 30-66 29-21 23 40
20 Pođpore„ 20-10 85-30 40 50
121 Razliod pripomoćne naklade .... . —— — 120


Ukupno... 2772´37 2972-17 3130 3290
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 7     <-- 7 -->        PDF

391 -™


godiEu 1890., predložen XIV. glavnoj skupštini, držanoj dne 23. kolovoza 1891,


gradu Zagrebu.
IL P r i li o d.


o
U istinu
Poimence unišlo Opazka.
fon nv(^


Kamati ntemeljiteljiie glavnice .. . 175 169 73
Prinos podupirajućih članova ... . 480 440
Pođpora iz zemaljskili sredstava,. ;400 400
Članarina članova I. razreda ., . 1075 958
Članarina članova II. razreda ..., 800 890
Predplate na „Šumarski list",... 125 125
Vanređni prihod (upisnina, diplome


i t dO-v«.´.
.,...,.... 45 146
Ukupno/.. 3100 3129
Odbiv od zbiljnog prihoda razhod sa
2972
Ostalo je.. 156 73


t. j . sto petdeset i šest for. sedamdeset i tri novč. od kuda Je iznos za
g. 1890. ođpadajnćih kamata utemeljiteljne glavnice sa 139 for. 73 novč.
ostao nedignut, te je pripojen samoj utemeljitelj noj glavnici; ostatak od
17 for. pako-pridan je u smislu zaključka prošle glavne skupštine družtva
kreditu za ovogodišnju zagrebačku jubilarnu izložbu, odnosno uložen
štedioničkom knjižicom broj 62.749. u I. hrvatskoj štedionici u Zagrebu.
Dano iz sjednice upravnog odbora hrvat.-slavon, šumarskog družtva,
držane dne 14. veljače 1891..


% Durstj predsjednik. F. Ž. Kesterčanek; tajnik.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 6     <-- 6 -->        PDF

390 ~


Ša,lsl5iač2ai


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga šumarskoga đrožtva za upravnu


u kr. glavnom


I. R a 2; h o đ.
U istinu
Poimence izdano 0 p a zk a,


® s


for. nv6.


Stanarina i podvorba 180 180
Ogriev i razsvieta ...;.,....... 1,2 15 23
Nagrada tajniku , 200 200
Tajniku pisarski pauša!..,»,.,.. 100 100
Nagrada uredniku ^Šum. lista** .. 200 200
Uredniku paušal za korektora ., . 100 100
Uredniku paušal za poštarinu .. . 20 20
Nagrade suradnikom j. Šumarskoga


lista**". ...,-...,.,,... 300 293 10


9 Štampanje „Šumarskoga lista" ,, , 1320 1360 07
10 Vez i ođprema j,Šamarsk. lista** . 210 183 96
11 Časopisi za uredničtvo ,. , 46 44 59
12 Knjižnica (vez i nova nabava knjiga) 50 33 66
13 Pisaće potrebe predsjedništva.,., 20 9 54
14 Biljegi i poštarine predsjedništva. 40 30 27
15 Razne tiskanice .... , 70 44 90
16 Troškovi glavne skupštine....... 100 5 80
17 Listonoše i sluznici 20 16 65,
18 Troškovi oko promicanja interesa


đružtva i struke 80 70
19 Vanredni troškovi , .,..,... 23 29 21 20 Pođpore..,, ,, ,..,.. 40 35 30


3130 : 2972 28
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 389 —


U koliko pako nazočno izviešće gledom na preobterecenoftt nasu u poslieđnje
doba nije svojim sadržajem onako i/crpljeao, kako to možda njeki od
gospode gledom na svec-ani momenat pefuaestgodif^njeg obstanka družtva izćekivahu,
pripravno je predsjednictvo družtva slavnoj toj skupštini sve odnosne
libavjesti i razjašnjenja pružiti, moleć, da ,s]avKa ta skupština i/voli to i;^viešće
uz;eti na blagovoljno znanje,


U;^ev na oto šninarnik vlastelinstva kutjevačkoga g. llado.^ević rieč u
istom predmeta predloži: da se obzirom na uprav sjajni uspjeh netom priredjene
kolektivne i;i nadšumaru F. Kesterčanku, te g. kr. nadšumaru G. Ku/mi izrazi zapisnički
zahvala na trudu i radu njihovom. Skupštinari prihvati^.e taj predlog sa
gromkim: živili!


Prelazeć na dalnju točku dnevnoga reda pročitan bje podnesak revizionalnog
odbora za preizpitanje družtvenih ra&una od g. 1889., kojim se pređsjedničtvu
družtva podieljuje absolutorij, te koje izvješće glavna skupština uze
na znanje.


Po tom družtveni tajnik na ime odbora razlaže nazočni po odboru skupštini
predloženi zaključni račun za g. 1890. te proračun za god. 1892., koji
budu po skupštini takodjer bez primjetbe usvojeni, a podjedno izabere skupština
u odbor ad hoc za preizpitanje družtvenih računa od g. 1890. p. n. gg. Slavoljuba
Rosipaia, kr. šumarnika, te nadšumara Ivana Kolara, a zamjenikom kr.
nadšumara Julija Kuzmu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 4     <-- 4 -->        PDF

. , — -388 -


do đaaas Ba iznos ođ 5555 for, 49 novč. dakle ukupno ^a 661 for. 80 ml.
Glavnica dražtveiie pripomodne zaklade, koja je lanjske godine L srpnja
brojila 2797 for. 11 mt u gotovom i 25 for. u obve^uicah družtva „Kola*^
br-oji danas 2927 for. 11 -nvč. u gotovom i 25 for. u obveznicali, dakle za I30for.
više. Ovaj je višak nastao straaom ukamaćenjem samih kamata glavnice, a
stranom i opet pristupom novih HaUova, kao i uplatom dužne pristupnine jur
prije pristupivših zadrugara. .",.


Ne možemo mimoići, a da ovdje i opet ne požalimo, što velekoristna ta
zadruga, usprkos svijuh poziva i nastojanja naših, do sada Još uviek toli slab
ođziv medju članovi družtva nalazi; jer eno od ukupno preko 800 đružtvemh
članova žali bože Jedva ih se je do 70 njih toj zadrugi prikupilo. Pa ipak kolike
li nevolje i koliko pomoći nuždne za sirotčad u našeg stališa!


Zaklada literarna broji 1. srpnjem i g. 151 fon 39 nvč, t. j. ona
se je tečajem prošle godine pomnožila jedva za 5 for. 86 novč,, a to zato, što
se ta zaklada za sada tek vlastitim ukamaćenjem povećava,


Preostaje nam sad ovdje spomenuti još i baš prigodom lanjske glavne
skupštine utemeljenu novu družtvenu zakladu, namienjenu đionom namaknuću
sredstva, potrebitih nam za oživotvorenje naumljene gradnje „družtvenoga
doma". Ova se je zaklada hvala gg., koja se prigodno sjetiše, danas osim
samih, još prigodom osiečke skupštine učinjenih, nu do sada još neuplaćenih
zapisa u iž^nosu od 1750 for., pomnožala na iznos ođ 210 for. 19 novč.


Nadajmo se pako, da će ona gospođa, koja rečene obveze učiniše, skorim
takodjer svojem obećanju zadovoljiti, ter u zajednici s ostalimi članovi družtva
doprinieti svoju, da nam naum o gradnji „šumarskoga doma^ i doista što prije
postane Činom.


Konstatirajući time u istinu povoljno stanje đružtvene naše imovine, preostalo
bi nam jošte spomenuti koju i o samom poslovanju odbora i predsjeđničtva
družtva oko priređjenja đružtvene kolektivne izložbe; nu u tom pogledu sigurno
nam najbolje govori ponosna naša izložbena sgrada i u njoj sadržani bezbroj
upravo bogati i znameniti izložci mile nam struke, kao i sam uspjeh tog
poduzeća, te s toga neka slavna ta skupština u tom pogledu sama izreće svoju.


Samo predsjedništvo družtva pako, kao i upravni odbor uvjereni su, da su
učinili s?e, da izložbom tom zasvjedoče svietu, da je hrvatsko-slavonsko šumarsko
đružtvo, hvala radu i požrtvovnosti svojih članova, nakon petnaestgodižnjeg svog
obstanka i rada sretno prevalilo dobu neizvjestnosti i djetinstva svoga, te da
mu je danas temelj stalan, a cilj jasan i dostojan svake podpore od strane
naroda i zemlje.


Pridržavajući si sam potanji račun o tom družtvenom podhvatu po svršetku
samih radnja položiti, slobodni smo medjutim već i danas izjaviti, da Je uspjeh
tog poduzeća toli u moralnom,, koll materijalnom pogledu, hvala požrtvovnosti
slavnih naših movoih obćina, kao i izdašnoj podpori od strana kr. državne
suHmke uprave, podpuno osiguran, . a uspjeh sam po družtvo naše si svakom.
pogledu častan i koristan.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 387 —
Naknadno k prošlogodišnjem našem izviešću pako spomeraiti je još i to,
da se je upravni odbor još 5. kolovoza p. g. bio posebnom predstavkom obratio
na visoku kr. zemalj. vladu, da visokoista u interesu stvari blagoizvoii što prije
izdati sbodae odredbe o tom, da se i kr. županijskim nadšumarom dopitanjem
primjerenoga godišnjega paušala omogući svrsi shodno obavljanje prinadiežećih
im zadaća službe.


Napokon spomenuti nam je ovdje još i to, da je odbor u svojoj 27. ožujka


p. g. obdržavanoj sjednici zaključio na predlog presvietlog g. grofa Miroslava
Kulmera, da se dražtvo posebnom predstavkom imade obratiti na vis. kralj,
zemalj. vladu molbom, da visokoista shodna odredi glede ustrojenja lugarske
škole u zemlji.
Izpustivši nabrajanje ostalog manje više administrativnog rađa družtvene
uprave \ odbora tečajem prošlog godišta izviestiti nam je prema dosadanjem
običaju još i sliedeće:


Što se prije svega osobnih promjena u družtvu tiče, dužnost nam je u
prvom redu, da se sjetimo ovdje onih naših članova, koje nam tečajem prošlog
godišta nemili udes smrti ugrabi, a to sa: odbornika i veleposjednika, te poznatog
ljubitelja zelene struke vlastelina severinskog Mane Vranicanja i kralj,
nadlugara Josipa Schafera u Stinici. — Slava jim!


Osvrnemo li se pako na skupštini predloženi izkaz današnjih članova
đružtva, to nam je prije svega radošću iztaknuti, da se je broj članova utemeljitelja
družtva tečajem ove godine pristupom naših veleposjednika presvietle
gospode Josipa grofa Draškovića i dra. Lavoslava baruna Edelsheim Gjulava;
zatim veletržaca Nikole Sriće u Novom, te Neuschlossa i Schmitta u Našicah,
kao i slavne slunjske imovne obćine umnožio za pet, dočim je broj začastnih i
pođupirajućih članova, te i redovitih članova prvoga razreda ostao malo ne isti,
kao i prošle godine, umnožio se je broj članova drugoga razreda i opet od
475 na 500 tako, da družtvo naše danas ukupno 810 članova, prema lanjskim
777 broji, a k tomu dolazi i ove godine još i 25 predplatnika na „Šumarski
list". Što se pako samog tog družtvenog organa tiče, to je ovaj i ove godine
uredjivan po kr. šumarskom nadzorniku M. Vrbaniću. — Isti se tišće danas
gledom na veću potrebu pojedinih svezaka lista u oči izložbe u 900 primjeraka,
a u istom obsegu kao i prošle godine.


Kao što se je pomnožao broj članova đružtva, isto tako nam je radošću
konstatovati, da se je i sama dužtvena imovina za to vrieme dosta znatno povećala.
Jer negledeć na razne u oči izložbe novo nabavljene inventarne predmete
u vriednosti od više stotina forintih, koji će ostati svojina đružtva, umnožio se
je i ove godine broj knjiga naše družtvene knjižnice dosta znatno, i to ne samo
novom nabavom, već i darovi, od kojih poslieđnjih nam je naročito iztaknuti
prekrasno domaće djelo vlastelinskog nadšumara Pavla Wittmana u Opeki ^^Der
Edelfasan und seine Zucht**,


Što se pako ostale družtvene imovine tiće, to seje utemeljitelj na
glavnic a družtva prema stanju lanjske godine od 4893 for. 69 nvč. povećala
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 2     <-- 2 -->        PDF

PreSav točku drugu dnevnoga reda pročita tajnik izviešće o djelovanju
upravnog odbora tečajem prošle družtveae godine, koje izviešće skupština odobrenjem
uze na znanje.


To izviešće družtvenog tajnika glasi doslovce ovako:


Slavna skupštino!


Podnašajući slavnoj toj skupštini izviešće o djelovanju upravnog odbora
tečajem prošle družtvene godine, iztaknuti je prije svega, da se je prema samoj
naravi stvari ovogodišnji rad družtvenog odbora i predsjedništva kretao oko
priprema i radnja netom otvorene družtvene kolektivne izložbe.


Sjednica držao je odbor za vrieme od posljednje glavne skupštine, pak
do danas ukupno sedam njih, naime: 19. i 26. studenoga i 30. prosinca 1890,
zatim 14, veljače, 27. ožujka, 4. svibnja i 17. kolovoza t g.


. Osim jur spomenutih poslova, odnosećih se na predradnje za priredjenje
izložbe, spomenuti nam je još i sliedeće važnije družtvene" dogodjaje:


Visokim ođpisom od 28. listopada 1890 br. 51391. obnašla je visoka kr.
zemalj. vlada uzeti s odobrenjem na znanje izviešće upravnog odbora, predloženo
0 izboru novoga predsjedaičtva ~- izabranpga po prošlogodišnjoj glavnoj skupštini.
Odpisom od 15. studenoga pr; g. br. 41935. pako priobćila je visokoista
đružtvu pozivno na predstavku od 15. travnja iste godine br. 21. sadržaj okružnice
kr. banskoga stola od 15= listopada 1890. br. 25702., kojom su sudovi I,
molbe upućeni glede postupka kod izbora vještaka šunisko-tehnieke struke u
smislu predspomenute predstavke družtva.


Na predlog šumarnika vlastelinstva Kutjevo podnio je upravni odbor


5. prosinca p. g. pod br. 50. visokoj kr. zemaljskoj vladi predstavku i molbu,
da visokoista u interesu zaštite lovovlastnika uredi odnošaje o pravu nošnje
lovnog oružja po ruđarih, poljarih^ šumskih čuvarih i tomu sličnih, te u obće
po divljač i lov pogibeljnih osoba,
17. siečnja t. g. pako podnio je odbor pod br, 14. Njegovoj Preuzvišenosti
g. banu u smislu zaključka prošle glavne skupštine predstavku, da Njegova
Preuzvišenost riešenje jur kroz godine n tečaju se nalazećeg pitanja o uredjenju
šumskoupravnih i gospodarstvenih ođnošaja, kao i s tim u savezu stojećega
pitanja o osiguranju državne pripomoći pasivnim krajiškim imovnim obćinam
obzirom na prešnost predmeta i u interesu obstauka tih obćina svojim putem
pospješiti dade.
Ođpisom visoke kr. zemalj. vlade od 12, siečnja t. g. br. 1220., đopitana
bje družtvu našemu i za-tekuću godinu iz zemaljskih sredstva´subvencija u
iznosu od 400 fon


Prema predlogu šumarnika Mije Kadoševića podnio J6. upravni odbor
1.. travnja t. g. pod br. 24. visokoj kr. zemalj. vladi predstavku" glede izdanja^
posebne normativne naredbe o postupku i načinu kod procjenjivanja lovnih šteta.


"Dopisom svojim od 17. siečnja t, g." br. 64. javila je središnja uprava
slavonskoga gospodarskoga družtva amo/da je XXXL glavna skupština istoga
družtva hrvat-skv. šumarsko dražtvo imenovala svojim začastnim članom/
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 9. i 10. u ZAGREBU, 1. listopada 1891 God. XV,


Z
Z
a , B´ -i


a p!sn Ik


XIV. redovite glavne skupštine hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, obdržane
u Zagrebu dne 23. kolovoza 1891. — pod predsjeđni&tvom dfužtvenoga
predsjednika p. n. g. Milana pL Dursta —^ a u prisutnosti p. n. gg. članova:
S. Bosipakj A Soretića, M. Vrbanića, grofa G. Draškovića, P. Agjića, I Antoša,
V. Benaka, L Benaka, Bayera G., F. Biskupa, K. Boeleina, J. Borianca, M,
Brausila, K. Bunjika, G. Ciganovića, V. Dojkovića, I. Donadinija, R. Fischbacha
H. Grunda, L. Guteše, B. Hajeka ml, D. Ilijća, M. Jambrešića, F. KesterĆaneka,
V. Kiseljaka, F. Koče, I. Kolara, I. Koniga, B. Kranjca, P^ Knoblocha,
L. pL Kraljevića, M. grofa Kulraera, J. Kuzme, Š. pl Lajera, D. Laksara,
V. Malina, G. Marinovića, M. Mirkovića, E. Mlinarića, V. Mtillera, D. ´Nanicinija,
S. pl. Nemčića, I Odžica, M. Obradovića ličanina, M. Obradovića, I. Partaša,
0-Peićlća, V. Kačkoga, M. Radoševića, A. Resza, J* Sabljaka^ V. Stankovića,
M„ pl Strige,-L, pl Szentgjorgjia, A. Šeringera, R. Šmiđingeraj M.
Šumanovića, D. Trotzeraj A. Rennera, V. Vasiljevića, J; VraniSaraj G. Vaca,
I. Zezuljke, M. Zobundjije i M= Zibrate ~ te p. n. g. gostova Dragutina Mihajlovića,
veleposjednika i A. Jelušića c. kr.´ povjerenika iz Sinja, kot. šum.
pristava otočke imovne obćine G. Giganovića, te kr« profesora J. pl Prugovečkoga,
.:´
D n e v ni r e d : , > : ^
Družtveni predsjednik, otvoriv skupštinu i po^draviv prisutne skupstinare
srdačnom dobrodošlicom, zahvali se podjedno na časti, koja mu je u dio pala
tim, što je u pređprošloj glavnoj skupštini ponovno izabran predsjednikom hrv.
slav* šumarskog družtva, te obećaje, da će iz petnib. sila raditi i u buduće na
uhar i korist šumar, družtva.
Prisutni skupštinari digoše se sa svojih sjedala i popratiše zaključne rieči
predsjednikova govora sa trokratnim „živio I´´
Predsjednik pozove zatim družtvenoga tajnika, da čita-na skupštinu prispjele
dopise, podjedno predstaviv skupštini izaslanika slavnog gradskog poglavarstva
g/ Gjurkana — na što tajnik pročita dopis slavnog kranjsko-primorskog
družtva od 19. kolovoza br. 66., kojim je isto umolilo velom. g. predsjednika
Dursta, da družtvo na toj skupštini zastupa..


^
^^ 25 ´