DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

329
Osobne vlesti«


Imenovani©, Po kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove^ imenovati je
u smislu ustanove § 9^ normativne naredbe od 2. ožujka t. g. br. 30.551 ex 90 na
tri godine kr. županijski nadšumar Sla vol j ub Ko ziak predsjednikom, a kiv kotarski
Šumar kosinjski Vili m Per e zamjenikom predsjednika izpitnog povjerenstva za lugarsku
odnosno za šum. tehničku službu kod kr. županijske oblasti u Gospiću.


Osim toga imenovani su privremenimi šumarskimi vježbenici abitnrient c. i kr.
visoke škole 7a zemljotežtvo u Beču Iva n Zavrašća n kod 11, banske, a abiturient
kr. gospod. šumarskog u5i!igta u Križevcih Budimir Strgar kod gradiške imovne obline.


Naredbom kr. zemaljske vlade od 15. lipnja t. g. imenovani su kr. Županijski
nađšumar Ivan Kadiefiek predsjednikom, Šumarnik brodske imovne obćine Slavoljub
Neinčie zamjenikom predsjednika izpita za iugarsku odnosno Šumsko-tehničku pomo<5nu
službu kod kr. županijske oblasti u Vukovaru, a kr. žup. nadšumar Marino pl. Bona
predsjednikom i nadšumar ogulinske imovne obdiiie Mijo Zobundjija zamjenikom predsjednika
rečenog izpita kod kr. županijske oblasti u Ogulinu.


Sitnice.


Medena rosa i liek proti bacanju krvi. Piše nam lugar Mirko Slukid slicđeće :
jjStari ljudi pripovjedače mi, kad sam jošte mališem bio, da u mjesecu j^svibnju´*
do tri dana pada j^medena rosa", a u to vrieme prietiii bi „stari" mladjim^ da netjeraju
krmke na ranopašu, jer bi se okrvili i uginuli,


13. svibnja t. g. do danas (22. svibnja) vidio sam po drvedu znJQ6e pSeie, koje
su jatomice doletavale sa svih strana u j, branje vinu **; sjedale bi po UMu i nasisajuć
se „medene rose" odletavale bi onamo, odkud su dogle.
Da se osvjedočim, za Što pčele oblicu pojedine grmove, privinem granu za
granom, dok se napokon sam ne osvjedočib svojim „tipalom" lizajuc medenu rosu, a
tom zgodom zaliepiše se moji veliki brci tako, da sam jib zafrkati mogao.


„Medena rosa nalazi se na lieskah i na grabrovih, koji rastu na vlažnih mjestih
i u zaklonu od vjetra. Na ljeskovom lišću ta rosa je sladka i ugodna, dočim Je ona
na grabrovih, ako se dulje liže^ ogavna i to: do podne je posve sladka, a poslie podne
trpko-sladka. Po drvetSu pako, na kojemu se takova rosa nalazi, napiiave se njekaki
mjehurići nalik kukcem ("bubam, stjenicam), koji bi, negibajutS se izpod kore ili na
kori, ponarasli poput punih, bielih jajašca (mrvica, zrnašca).


Mislim, da sam u ^^Šum. listu" negdje o tomu Čitao, ali se nesjedam, da- se je
rekloj na kakovom drvedu ima medene rose.


Za dokaz toga, što rekoh o medenoj rosi, šaljem evo u privitku medenom rosom
poprskane grančie© i jedno drvce sa čahurama u peru, sa voskom ozgor začepljeno, a
to jsa to, da ima svaki prilike medenu rosu viditi i proučiti.


— Tko je dobio, upal u pluča , da krv izbacuje, obustaviti će vrućicu i bacanje
krvi za kratak Čas. ako u jutro, o podne i na večer dobro raztjerau bjeljanjak
od jednog jajeta u finom jedačem ulju (jednu rakijašku čašicu) svaki put izpije.


Moj rodjak ležao je u zagrebačkoj bolnici, bolujuč na bacanju krvi, pa buduč
sam se pouzdavao u liekove, kojimi se ondje liečio, nijesam mu ponudio gore rečeni
liek, a sad on mirno počiva u Mirogoju,


Nakon mjesec dana oboli njeki kovač, te poče silno bacati krv. Upotriebiv on
gornji liek ozdravio je posve, a tako i još druga dvojica seljanaj koji su takodjer krv
bacala.


Ovo obzaanujem s toga, da se kuša s tim liekom, aebi li komu prudio.
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

-^^ 330 ™


Jo§ bi imao k^TT^M o drajub. liekova B njekom bilinom, ali to ću Činiti onda
kad se o ljekovitosti dotične biline osvjedočim.


Medena rosa (Melligo, Malaeris) jest takova teku6im, koja je liepljiva i
adržaje slador, a takova tekućina nalazi se gdje kad na ližću biljka kao svejednaka
pokost (vernix, Flrniss) ili je slična majušnim kapljieam. Ovakove kapljice kaplju na
predmete^ koji su izpod takova ližća, te jib orose.


Ovaj pojav svadjao se prije na rosu, koja da iz vazduba po lišdu pada; nu
danas je poznato, da ta rosa dolasi od samib bilina.
Medena rosa ukazuje se obiSno u Ijetnib toplib mjesecih i to ponajviše na drvedu.
Vidimo ju na lipi, javora, briestu, vrbi i na orahu,


0 postanku medene rose gata se svakojako. U mnogih sluSajih radja se medenarosa
od ušenaca (apbidina), koji ozdo! na plojki lišća i na mladib Ijetorastib´jatomice
žive i svojim rilcem sok iz biljke sisu. Taj usisani sok izštrcavaju ugenci kao majušne
kapljice kroz žliezdu-medovnicu. koja se nalazi na stražnjici ušenca, a te kapljice nisu
drugo nego medena rosa. Ovakove kapljice padaju onda po lišću, a m to vidimo^ da
je medena Tosa orosila samo gornju plojku lista.


Ali njeki tvrde da se medena rosa tvori i onda, kad neima ušenaca^
U tom slučaja misli se, da medeua rosa postaje odlučivanjem meda iz medovnik a
(nectarium) biljke, te da je njeka vrst bolesti, o kojoj do đas ništa pobliže ne^namo.


Medena rosa svakako škcrdi biljkam (drveću) posredno i neposredno i to u toliko,
sto se ovakova rosa pomieža sa praginom^ čađjom i t. d,, te tvoreć na lišća njekai vrst
mazi, koja prieĆi izblapljivanje para J izmjenu plinova iz izlišća. Neposredno škodi takova
rosa tim, sto se na njoj rado priliepe trusovi raznih nametnlca-gljivica i ondje
veselo uzbujaju, a baš nsljed toga pojavi se kasnije na tih mjestih Šesto medljika
(Mehlthau) ili Čadjika (Cladosporium famago) osobito u onomu slućaju, ako jaka kiŠa
neopere onu liepljivu tvar. Za uredoičtvo Y^ K—č —.


Hješto o đjetelju, 0 životu djetelja znademo koješta, §to su o njemu pisali
prirodoslovci; nu nigdje točno ne kažu, tko je pravi graditelj gnjezda, da H mužak ili
ženka. Jedni piSu, da oboje dubu duplje sa gnjezdenje u stablu, ili da u duplju starog
stablja gnjezdo prave i tako se upravo ne zna, sto je na tom istine. Dakako da je i
prirodoslovcu mučno sv^e saznaći, ako baŠ sluŽajno ne naidje I ne motri gradnju gnjezda.


Ja ću ovdjo priobćiti što sam opazio promatrajući djetelja kod gradnje gnjezda.
Proale godine mjeseca ožujka sasfcah se s lugarom u sumi ^Kustošija", Nakon poduljeg
hodanja po Sami Bjednem s lugarom pod njeku bukvu. Kako je dan bio liep, pjevahu
ptice na sve strane, da ih je bilo miiota čuti. U jedan mah doleti kliktajući djetcij
na vrh jt.dne bukve, koja je od nas 20 metara udaljena bila, Djetelj odbrza od vrh
bukve dole jedno dva put svojom poznatom brzinom i vještinom, a podjedno kljucaše
po bukvi amo tamo. Ja mišljah u prvi mali^ da traži kukce, nu Ba jednoč popostane
na deblu bukve u visini od zemlje oko S metra, te udri kljucati što igda mogaše u
bukvu. Lugar^ primjeti: valjda taj djetelj nije lud, da će u zdravoj bukvi jamu za
gnjezdo dubsti? Ja sam dobro vidio, da je taj djetcij bio na glavi crven, a to je
znak, da- je bio mozak, te po vrsti srednji djetelj (Picus medlus). Nakon pol´ sata napornog
kijuoinja zakliknu i odleti. Mi se ođmalt zapatismo bukvi, da vidimo gdje je
kljucao i šta jo radio. Kraj debla bukve opazismo na zemlji sitne kore i zdravog iverja,
što je djetelj oštrim svojim kljunom iz bukovog debla odbijao. Na stabla opazismo, da
je kolobarom označio mjesto, kako široko treba da bude jama, a po tom sam sudio,
da namjerava u toj bukvi izkopati jamu za gnjezdeuje. Razgledavši s lugarom bukvu
na sve strane, da !i je gdje trula, nijesam mogao opaziti, da je takova, jer je bilo i
deblo i grane kroSnje podpuno zdravo. 3 toga pomislih, koliko će vremena trebati, dok
u toj zdravoj bukvi izkopa duboku jamu, koja treba da služi za gnjezdenje pa rekoh
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

;. , ^´ \ : ^ „ 331 _ , ,


lugara, đs na djetela svaki dan pasi, da li ba§ u toj biik^i aamjeraTa gnjeado dubsfcl^
i da li je isti sa crvenom glavom, a Ja da du za koji dan dot^t i razviditij u koliko
je radnja napredovala,


Nakoa tri dana odoh ja opet k Jugaru, te mi započe pripovjedati, da je djetelja
svaki dan prije podne i po podne na istoj bukvi <5uo i vidio gdje kljuca, i da ee biti
isti^ jer ima crvenu glavu, kako smo ga prvi puta vidjeli, kad smo pod bukvom sjedili.
Bilo je pred podne, a ja se zaputib s lugarom u Šumu, koja nebijage daleko od njegova
etana i Čub već iz daleka djetela kljucati. Ja se tibano došuljab u blizmu, da
ga u poslu ne preplagim, što mi i zbilja 2a rukom podje, te sam ga dobro mogo vidjeti,
kako neprestano kljuca u bukvu. Bio je mužak, jer mu je glava crvena bila. Ja se
odaljib od mjesta i kazao sam lugaru, da svaki dan pazi kao i dosad Uo je i uSinio.


Buđu(5 da. me je to sve više zinimalo, jer kako sam spomenuo, nije jogte dovoljno
iztraženo i utvrdjeno, da li djetelj mužak ili ženka gradi gnjezdo, a htjedob se o tom
osvjedočiti, — aaputib se opet nakon šest dana do lugara, koji mi reče, da je djetelj
svaki dan kljucao u bukvu i daje crvene glavo, ali da ga od jučerašnjeg dana neSuje
više da kljuca u bukvu. Ja odob opet g lugarom do spomenute bukve, alt djet;eija ne
vidjob i ne čub, nego pokraj bukve opazio sam dosta sitnog iverja, a još više piljotine
te mnogo gnjilog iz bukve izkljucanog drveta, Fo tom sam sudio, da je posao dovršio*
Dakle je djetelj siguran bio, daje deblo bukve nagnjilo i da 6e n njoj lasno jamu
prokljuvati. Sve ovo jasno dokazuje^ da djetelj mužak sam jamu u stablu dube i ženki
za gnjezdenje priredjuje i da ju na gotovo dovede. Nu da ovako nije samo kod djetelja
nego i. kod drugib njekojib ptica, kao što su ptice koje u brežuljcib kopaju jame za
goježdenje^ dokazat 6n s njekoliko primjera.


Godine 1872. ustrielio sam medju Kupinom i Asanjom, na mjestu, gdje su ciciglari
zemlju izkapali, pet p5eiarka (Merops apiaster, Bienenfresser). Ove su ptiee na
rečenom mjestu kopale jame, za gnjezdenje´, te mi sad posve jasno sto mi tada
bijaše čudno, na ime, da su svib pet komada bili mužaci. Po djetelju sude<^ zaključujem,
da su i oni bili sami mužaci graditelji gajezda. Drugi opet slučaj, koji još bolje
podkriepluje moju tvrdnju bio je taj. Ulovio sam naime Živa kosa ledenjaka (A.lcedo
ispida. Eisvogl), kad je u bajeru kraj potoka jamu za gnjezdenje kopao, a i taj bijaše
mužak. Iz svega je ovoga jasno, da su kod ptic^, koje nikakovo gi´adivo za gradjenje
gnjezda netrebaju, ve6 e´i samo jednostavno duplja u drveću ili zemlji izkapaju, graditelji
sami muzaci, koji ženke na gotovo dovedu, a to i je u redu, jer ženka, koja
ima snaŠati jaja^ nije niti kadra takav mučan posao obavljati, a niti bi bilo od mužaka
šarmantno, da svoju Ženku sili na taj težki posao.


Ovo opažanje kod djetelja razjasnjuje mi i druga opažanja kod takovih ptica,
koje si umjetno grade gnjezda i od raaličitog materiala, bilo to na drvedu ili na zemlji.
Opazio sam, da oboje mužak i ženka prinasaju gradivo i to: sitne grančice, mahovine
vunu, perje blato i t d. kako već koja vrst ptice treba, ali ipak samo mužak gradnju
gnjezda izvadja." — On je dakle pravi graditelj, a ženka mu je samo pomagačica kod
prinašanja gradiva. Sjećam se dobro na svraku, kad je gnjezdo n šljiviku na šljivi
pravila. I mužak i ženka snasali su grančice na gnjezdo, ali je mužak uviek sam grančice
u red slagao, dočim Je svraka na šljivinoj grani stajala i kreketala. Ja sam tu
svraku ustrielio i u njoj zametak jaja našao. Sječam se jošte na bielorepog orla (Aquiia
albicillaj Seeadler), kojeg sam prigodom slaganja granja na gojezdu ustrielio, pa i taj
bijaše mužak. Možemo dakle zaključiti kao prirodno pravilo, da se kod gradnje umjetnih
gnjezda, kao što gnjezdo vuge, zebe, kosovit$a, drozda i m„ d. mužak pravim graditeljem
smati-ati može, dočim ženka više manje učestvuje kod donašaaja potrebi tog
gradiva.


Vratit ča se opet djetelju. Dozvolom presv. gosp. biskupa Fv Gašpariča, dao
sam onu bukvu ove zime prigodom sječe posjeći. Bukva je biia do vrh krošnje
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 332 —


12 meta TiBoka^TT^rsju 26 cmt. debek, a \z vana se žinjaše podpuno^ .drava.
Od panja 1 metar visoko bik je na lem. tm k i šuplja, a gore^prema krošnji bilo je
deblo u srgim 20 cm. nagnjiio. Djetelj je dakle dobro .nao, da je bukva n arčmi uagnjila
i da a 5 comt morao je djetelj duboko kljucati, dok je prokljuvao zdravo drvo do truleži.


— Ulaznu jamu dubio je 10 emt. ravno, zatim je kopao u dubljmu 15 cm. i šire.
Ovaj posao obavio je on .a 10 dana. Onaj dio debla, u koji je djetelj gnjezdo izkopao,
dao sam odrezati i za narodni muzej prirediti. "^os. Ettmger.
OrganlKacija šumarstva i I. banska imovna obćina. Sa svih strana dopira
k nama glasovi, da možemo skoro očekivati njeki okret u našem sadašnjem stanju.


Činjenica te — kako se je moglo predvidjeti, — uzvitlala je kod nas mnogo
prašine. Pa kako i nebi, ta to se tiSe na prvom mjestu nas, — a dužnost je svakog
pojedinca nastojati o tom, da se kapitalno pitanje^ kao što je ono o organizaciji šumarstva
Što pomBJivije proučava.


Imali smo 2;gode u našem vriednom strukovnom organu i u drugili javnih giasilih
čitati mnogo predioga, — tiČudih se organizacije šumarstva u našoj zemlji, pa Bebilo
ni meni zamjere, ako i ja o tomu koju rečem.


Spomenut eu unapried, — da nisam nakanio upuštati se u pitanja^ koja se tiču
sveobde orgar.izacije, — a niti da sam kanio komu svoje nemjerodavno mnienje nametnuti,
— nego me je na ovo par redaka prinukala želja, da predočim naše stanje
a podjedno i svoje mnienje o tom, kako bi se ovomu stanju u pomoč priskočiti moglo.
Veseliti če me ako se vrstnija glavica nadje^ koja če još radikalniji liek pronaći, da
se kukavnom stanju u banovini pomogne.


Prigodom lanjske skupštine Šumar, družtva imali su njeki euetručari zgodu bar
površno progledati jadno i tužno stanje siromašne banovine.
Svakog pojedinca se je neugodno kosnula žalostna ta slika, — i svaki je sigurno
pomislio na to, da 11 bi se i kako dalo ovdje pomoči.


Sfoog kratkog vremena nisu mogli naši etruČari u Šumarskoj skupštini izpitati sve
obstojnosti naše banovine, a prema tomu nisu mogli ni pronači pravog lieka, koji bi
iošom stanja šumarstva pomoli mogao, Te&ina stručnjaka izjavila se je ipak, da bi se
I, banskoj imovnoj občini imalo u pomoć priskočiti izdašnom subvencijom.


Istina je, da bi to sredstvo moralo pomoći, a nebi bilo težko s brojevi naznačiti
ni količinu takove subvencije, ali ^nam da bi se čestiti naši stručnjaci zgražalij kad
bi im ovdje proračunao subvenciju, koju bi trebalo dati našoj banovini u pripomoć.
Eeklo bi se da pretjeravam, ako kažem da bi ta subvenbija morala sačinjavati 5 ništica
s omašnom brojkom naprieđ.


Broj 0.75, koji označuje postotak, koji se od eiele drvne zalihe svih naših Suma
godimice Šumskim kvarom izrabljuje, kaže dovoljno dB. mi trebamo drva i opet drva,
a ne samo novaca.


Gornja brojka očiti je dokaz, da I. banska imovna obćina nije u stanju ni popolovicu
od potrebe svojih pravoužitnika na,drvu namiriti iz redovitih drvosjeka, i da
je absolutno šumsko tlo u banovini posve nedovoljno, jer ga je premalo.


Ima se dakle rieSiti pitanje o tom, kako da se šumsko tlo odnosno dohodak Šuma
u tom kraju poveća.
Po mom mnienju bilo bi to moguće na sliedeći način:
a) Imovna obćina morala bi si za sva vremena Izbiti iz glave svaku misao na
speculativnu prodaju drva, osobito gorivog materijala ua nepra?oužitnike, a to s toga,
da i ono malo drva za ogviev, što ga ima, samo za svoje pravoužitnlke pričuva.
Nasuprot uprava državnih šuma morala bi se sjetiti svoje dužnosti i pi^teći u
pomoć narodu a´ drvi, jer bi joj to mnogo više koristilo nego i onako mak novčana
korist, koju može crpsti iz ovdašnjih šuma, a osim toga morala bi obustaviti i svaki Izvoz
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 333´ — , ^
(bar goriva) u obsegu L banske imovue .oMine. I imovna ob*^ina i uprava´dr?.avnih
šuma morale bi sniziti eiene drvu na toliko, da bi i siromašnijem pučanstvu bilo mogu6e
snabdjeti se sa drvi Ka ogriev.


AbsolUtno gumsko tlo pako moglo bi se povećati ovako : .


a) Površina selskih pašnjaka u banovini, kojih previše ima, a nisu od nikakove
koristi^ imala bi se prema potrebi poljskog gospodarstva sniziti na minimum, a preostatak
imao bi se pošumiti.


Prvi posloTodja. kod prošle gumarske skupštine kazao je o tomu takodjer svoju;
m buduć Hemogu njegov predlog u ejelosti usvojiti, jer mislim, đa bi se takovi selski
pašnjaci mogli jos bolje izrabljivati, nego što on misli: to mi budi dozvoljeno, da na
temelju Sinjeuica, koje je on sam naznačio, i ja svoju tvrdnju o boljoj izrabljivosti
takovih pašnjaka evo ovdje dokažem,


Predspomenuti skupštinski poslovodja izračunao je^ da u obsegu prve banovine
ima selskih pašnjaka ukupno 42.200 jutara, te da bi ee na ovoj površini (predpostavljajuĆi
uredjene odnošaje) moglo pagarlti 40,000 komada marve (odnosno u cjeloj
banovini na 75.000 jut. 72.000 komada marve). . ´ , ^


iž-ecimo da je sveukupna površina šuma I. banske imovne obćine 25.000 jutara^
te uzmimo da se uz 80 godišnju obhodnju može u istih dozvoliti paša punih 55 god.,
a recimo da se vi´stnoća pašnjaka napram vrstnoći normalnog (nepošumljenog pašnjaka)
odnosi kao 3 t 4, to bi gornja površina representovala IB.OOO jutara normalno g
pašnjaka^


Sbrojiv gornjih 42.000 rali sa potonjih 13.000 rali dobivamo odtud ukupno


55.000 rali pašnjaka^ a to bi po gornjem razmjerju representovaio pašu za 52.000
komada marve.
EaSunajmo nadalje, da imade u I. banovini 160 sela^ a po računu prvog skupštinskog
posiovodje recimo, da svako selo 40 kuda ima, nu broj marve po kući
uzet ću ja sa 4 komada, to bi bilo ukupno 25.000 komada marve, što representlra
pašnjak sa 26,400 jutara. Ako odbijemo od ove površine onu šumsku površinu I,
banske imovne obćine naime IS.OOO, onda preostaje okruglo IS.OOO jutara pašnjaka,
za koju površinu neima blaga. .


Uzmu li se nadalje u obzir privatni pašnjaci, i pašarija u državnih šumah, onda
možemo ovu površinu za pašarenje mirne duše na 15.000 jutara povećati.


15.000 jutara ako bi se pošumili mogu dati (predpost-avljajućj da su bukvom
obrašteni sa 80 godišnjom obhodnjom, a VI, stojbinski razred) 10.000 m´* drva za
gorivo ; — a upravo ta količina drva sa ogriev pomogla bi banovinu mnogo više^ nego
bog zna kolika izdašna novčana podpora.
Nadzor i uprava tih pošumiti se imajućih pašnjaka mogla bi se povjeriti I. banskoj,
imovnoj obćini, a u tu svrhu imao bi se namjestiti još jedan šumar. (Sad je samo
jedan Šumar namješten). Trošak za uzdržavanje tog šumara nosila bi imovna obćina,
a selske obćine imale bi po razmjeru količine pašnjaka takodjer u tu svru njeŠto doprinašati.
Time bi upravni troškovi imovne obćine bili ponješto umanjeni.


SjeSenje privatnih lugova i Šumica ^moralo bi se pod strogu kontrolu staviti, i
prekomjerno haranje istih prepriečiti.


Uz gornje uvjete i s „izdašnom^ subvencijom ^a kultiviranje šuma, — te uz
strog postupak kod utjerivanja šumskih odšteta pomoglo bi se mnogo, te bi
i kulturno stanje L banske imovne obdiue snatno na bolje pokrenulo,


Zaaimiv pojav - sloge grabežljivaea. Da će se nepošteni ljudi prije složiti^
nego li pošteni, to je lako razumljivo. Opaža se kadšto,´ da i životinje za to pravilo
znadu. Riedko se kada i po 2 jastreba skupa vidjajuj jer se čini, d.a jedan drugomu
pnno ne vjeruju; zato svaki njih najvoli sam^ bilo i bez balona, ići na turističke izlete^;
gdje bi šta biio za ugrabiti, pa desi li mu se sgoda, barem ne treba s nikim dieliti ni
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 46     <-- 46 -->        PDF

´ ™- 334 —


pliena´ a bome ni krivnje. Nu ´ Sini se, đa i u carstvu gmheiljlvlh ptica počimaju si
put utirati napredne ideje o udruživanju ; madu i one, Uo pjeva stari pjeBnlk Dubrovčanin
: „nejaka je rieka svaka, kS. se u dosta dleli traka". Komunizam raora da je
već i do" jastrebova dopro, jer dne 9. svibnja t. g, ne jedan ili dva, ve6 čitavo jato
njih upravo 27. na broju, mimo Brdjana i Zrinji preietješe, poljem preko sela.Rogulje.
Mislio sam da su to ine ptice; inače bijaše mi sgoda sustaviti njih dvojicu trojicu
pa upitati j^iiajuetivije^, odkuda au,. koje li im slo dodijalo, da li imadu, ako su
poštenjaci, propisaue ,,putnice´* i koji li je to veliki zadafcak civilizacije, što ga oni u
toliku broju kane izvesti? Ili su morđa dobili pozivnice m glavnu razpravu radi počinjenih
robija svojih"? 0 svem tom nećemo do vrieka ništa pozitivna saznati; samo
znamo, da „žalibože" kod nas ne htjedoše stati, da ih hrvatskom gogtoljubivo^Ću barem
pogostimo kao štovane putnike s daleke zemlje; jer čim ih ops^ziše k6ke, u svih selih
nasta metež, kako bi se toli vrledni putnici dostojno dočekali makar i šupljini gvoždjem;
pa kad vidješe, da im dolazak nije incognito, onda „iiepim redom vuk§, u planini",
neznanim putem njih 27 vriedne brade na žalost našu odjuriŠe dalje. f.


Hrastova kora. Aleksander Figermann, član komore za trgovinu i´ industriju u
Budimpešti napisao je u broju 893. od 1. ožujka 1891. parižkoga lista: „L´Echo
Forestier" (specijalni organ sa trgovinu šumskom rohom) Članak pod naslovom: kora
(Ecorces). Buduči da se prilike iztaknute u tome članku tiČu i naših šumskih odnošaja^
mi ga ovdje u cielosti prevedenoga reproduciramo. Članak glasi;


,
, . K o r a, . ;. -
Budimpešta, 24. veljače ´ 1891. . ,
U ovomu člaiiku govorit <5emo o hrastovoj kori, šumskoj robi, kojom Austrougarska
i Francezka na njemačkom tržištu konkurijaju. Ovdje hodemo, da pružimo
rezultate od prošle godine u pogledu onogOj sto se odnosi na produkciju i eksportaciju
kore, koja se udilj sve jaČe u Njemačku odprema. Za vrieme prvih deset mjeseci god.
1§90. pogledom na importaciju navodimo sliede<5e brojeve.


Za vrieme te periode primila je Njemačka 970,000 kilograma hrastove kore,
negdje 62,000 kilograma više, nego li god. 1889.^ a tečajem istoga razđobja. T E
količinu izvezle su ove zemije:


1890. 1889.
Austro-Ugarska 628.000 . ´ 531.400
Francezka . . . . 264.300 227.300 Belgija ..,,.. 90.800 . 77,600 Nizozemska ... ... 29.000 26.800 Busija -.....„ 10.200´ , 17.900


Iz ovih brojeva razabiremo, da je Austro-Ugarska izvezla 2.600 kilograma manje
god. 1890,, nego li god. 1889. To je čudnovato, buduči da se je kupovanje u Njemačkoj
u obče ponmožalo. Uzrok ovoga umanjenja ne može se drugojačije tumačiti
van s opadanjem vriednostne ciene zlata, čime čemo se malo podalje baviti. I u Rusiji
se je umanjila prodaja kore. Ta velesila, kao i Austro-Ugarska ima mnogo papirnoga´
novca. U Francczkoj naproti prodaja se je pomnožala za 37.000 kilograma, u Belgiji
za 18.200 kilograma, a u Nizozemskoj za 2.200 kilograma. I druge zemlje, koje
isvoze za Njemačku, pokazuju pomnažanja.


Sad da progovorimo o umanjenju naše prodaje, koja datira od onda, kad no je
publikacijom bila o američkome novcu proizveden baisse na zlatu 190 maraka koje su
prije vriedile 60 do 62 forinte, ne vriedige više od 52 forinte. To padanje učinilo je,
da ne možemo konkurirati a ni dizanje ciene čekati. Kesultat toga je umanjenje poslova,
Kad^bi u sljedećih mjesecih tečaj vriednosti zlata s nova poskočio, poslovi U se oporavili,
ah ne bi medjutim i.cieliii one gubitke prijašnjih mjeseci. Zimi su bile transakcije
dosta živahne, ;nu svakako neznatnije od prijašnjih godina. Posljedica ove nevolje je,