DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

/ --" 325 -^ / , ^ .


Pocrnimo sada za šumarsku po vješt sabirati važuije crtice iz po vješti
Beckerove pisane god. 1808.: -.


. fndijcij imali su ,još u pradoM vrlo dobre propise za trgovinu, ratarstvo
i murvogojstvo a njim se pripisuje i zaskga decimalnih brojeva. Oni sačinjavahu
2a ono doba brojem duša´ napučenu i bogatu državu. , ^


Egipćani, o kojih osobito Herođot pripovjeda, stanovali su uzduž Nila, i
imali su po svećenstvu stvorenu državu imenom Meroe a glavni dio naroda zauzeo
je nilsku ravnicu.. Ova je V« ciele države zauzimala, a u njoj nisu
Egipćani orali, nego povrh nanosa iza poplave u proljeće sijali
i bez dalnjega obradjivanja želi. To je već sjajan dokaz, da je
na vrelih Nila haranje šuma ođpočelo valjda već oko 2000 godina
pr. L


Prvi .kralj egipatski bio je Menes a. posljednji Moriš. Ovih da se je u
1000 godina 330 promjenilo i u toj,dobi da je semitski narod Hjksos pastirski
pod svojim kraljem podjarmio Egipćane, koji su se ipak god. 1700. pr. I,
oslobodili, i podigli si tada glavnim građom Theba.


U god. 14:00. pr. I., je egipatski kralj Sesostris imao 600.000 pješaka


24.000 konjanika, 27.000 bojnih kola i 400 ladja, te je vojevao u Aethiopiju,
u Asiji do Gangesa. Preko Dona prešao je u Europu na Scijte i u
Th-r.aciju.
Vojnici´ ovi su se samo vojevanjem bavili^ a već i tada su,postajali posebni
sboro"Yi(ceh.o vi) svakovrstnih obrtnika tako cehovi ratara^ pastira
za rogatu rnarvii i za svinje. Tastire su Egipćani osobito mrzili,´po-,
najpaće svinjare, jer su svinju neSistom držali.


Taj odnošaj postojao,je po´ mom miiienja izmedju vojaka kao slobodnih,
gradjana isto tako i kod svib drugih država naproti zarobljenikom do novijih
vremena t. j . do kršćanstva.


Veli; se po Herodatu nadalje, da su Egipćani dobru mornaric u imali,
i da su u godini imali svetaka, na koje bi po Mu na ladjah.i Ia-d|icah
zaplovilo povrh cioIogaNila do 600.000 duša. Egipćani su se u toj prastaroj
dobi razširili pomoću brodarstva i karavana a podigli su koloniju u^ lijbijskoj
pustari imenom "´Ammonium, Kao Thebu, tako su´ i Mempfis pođigM.


Herodot tvrdi, da je samo kod gradnja piramida gradilo toh mnogo naroda^^
da je "taj u to doba samo luka, rotkve i češnja pojeo u.vriednosti od
2 milijuna talira. Labirint imao je po istom piscu 12 dvorova a ovi zajedno
1500,soba nad zemljom a 1500 soba pod zemljom.


Ti već podatci mogu svakog šumara poučiti, da je uz toli silno pučanstvo.
i bogatstvo-kod 1000 godina mirnoga kraljeVaoja egipatski narod pod svojimi
faraoni neizmjerno mnogo šuma u svom okoliša izharati morao a već prva biIježka´naplava
Nila eminentan "je dokaz, pa se može ovdje i naslutiti, daje
to sve osobito talenje egipatskog željeza negdaoje šume do Sahare pa i pustara,
arabskib utamaniti i tomu .pomagati moralo, Po mommmenju nije nigdje na