DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 324 —
Prema tomu vidimo, da je vapiieni ugljen najznamenitija primjesma tla
odnosno vapna koje in« drago Krške kategorije, i da svako trijadno vapno
kakvu takvu primjesu gline ima,, do6im takove u krednoj formaciji u obće nema.


. (Nastavit (5e se.)
Pabirc! za šumarsku povjest hrvatsko-srbskih suma.


Piše vlastel. šumarnik Mijo Radoševi^.


Povjestničarineimaju podataka za svoja iztraživanja a dobi prije obće poplave,
nu zato nas ipak prirodoslovci uvjeriše o obstojnosti biiiastva i životinja
prije potopa pomoćju fosilnih raznih predmeta, a ođtud doznasmo, da je već
u ono doba bilo šuma crnogoričnih. To nam dokazuje i jantar te i oriaške paprađi
i njim slično okamenjeno rastlinstvo.


Čuli smo 0 pokamenjenoj šumi a pješćarah.


Znamo, da sivi i crni ugalj nije ništa drugo, nego pred više stoljeća naslagane
hrpe šumske crnice i drveća a ni treset (torf) nije ništa drugo, nego
pretvorba bilinskih naslaga; đočim je jur spomenuti jantar izlučena^smola iz
crnogorica, koja´ su pokopana u dubini sjevernog mora, te ga voda još i danas
na obalu izbacuje. Taj jantar kupovali su kroz Fenićane i najstariji narodi
uzduž sredozemnog mora za ures već 2000 godina pr. I, pa i naši slavjanski´
prađjedi bili su od pamtivieka poznati kao trgovci s jantarom.


Svi narodi polaze od jednog plemena, te se razvrstiše u,4 glavne grane:
kavkazko, mongoisko, amerikansko i malajsko. Stara povjest bavi se- samo
prvim plemenom, jer o svih drugih piemenih žalibože neima podatka. Tvrdi se,
da je Nojin nasljednik Abraham godine 2000 pr. L živio. Izmedju ostalih pi.
saća najzaslužniji je Herodot, koji je još god. 500 pr. L proputovao Egipat i t. đ,


. Bilo je poslie njega i drugih pisaca, koji su što šta "iz najstarije dobe za
nas sačuvali. Na temelju predaje sastavljena je povjest one dobe, kojom se može
dosta izvjestno složiti i povjest za mnogu kulturnu granu, dakle i za šumarstvo
ili povjest naših hrastika.


, Stara povjoBt o Indijcih, Egipćanih, Babiloncih, Asircih, Feničanih, Židovih
i Perzijancih dosta je manjkava i sastavljena više od^ prifia i iz pjesme; .no
povjest Grka, pa Rimljana imade već.izvjestnih podataka.


Ja ću ovdje iztaknuti same njekoje predmete i uputiti čitatelja u povjest
pojedinih naroda a .za šumarstvo js^lasiti ću to: „U povjest! svakoga naroda
ima ra^dobja, u kojem je po broju pučanstva najjaSi bio, i u svojoj državi
najmoćniji: fizično, duševno i materijalno bio je i u toj´ dobi najvrstniji ratar,
obrtnik, trgovac, a gojila se Je i umjetnost u to doba, no šuma. se´žalibože:
smatraž-e po obstanak naroda nuzgredna, ona je bila kao većim djelom još i
daoas, krava muzara. Jedino Rimljani i Grci bijahu narod,-koji je u svojoj
vjeri u šumah nalazio bogove i tako šume .štovao. Temelj šumarstvu ipak udariše
prvi Germani, pa im´ slava!"
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

/ --" 325 -^ / , ^ .


Pocrnimo sada za šumarsku po vješt sabirati važuije crtice iz po vješti
Beckerove pisane god. 1808.: -.


. fndijcij imali su ,još u pradoM vrlo dobre propise za trgovinu, ratarstvo
i murvogojstvo a njim se pripisuje i zaskga decimalnih brojeva. Oni sačinjavahu
2a ono doba brojem duša´ napučenu i bogatu državu. , ^


Egipćani, o kojih osobito Herođot pripovjeda, stanovali su uzduž Nila, i
imali su po svećenstvu stvorenu državu imenom Meroe a glavni dio naroda zauzeo
je nilsku ravnicu.. Ova je V« ciele države zauzimala, a u njoj nisu
Egipćani orali, nego povrh nanosa iza poplave u proljeće sijali
i bez dalnjega obradjivanja želi. To je već sjajan dokaz, da je
na vrelih Nila haranje šuma ođpočelo valjda već oko 2000 godina
pr. L


Prvi .kralj egipatski bio je Menes a. posljednji Moriš. Ovih da se je u
1000 godina 330 promjenilo i u toj,dobi da je semitski narod Hjksos pastirski
pod svojim kraljem podjarmio Egipćane, koji su se ipak god. 1700. pr. I,
oslobodili, i podigli si tada glavnim građom Theba.


U god. 14:00. pr. I., je egipatski kralj Sesostris imao 600.000 pješaka


24.000 konjanika, 27.000 bojnih kola i 400 ladja, te je vojevao u Aethiopiju,
u Asiji do Gangesa. Preko Dona prešao je u Europu na Scijte i u
Th-r.aciju.
Vojnici´ ovi su se samo vojevanjem bavili^ a već i tada su,postajali posebni
sboro"Yi(ceh.o vi) svakovrstnih obrtnika tako cehovi ratara^ pastira
za rogatu rnarvii i za svinje. Tastire su Egipćani osobito mrzili,´po-,
najpaće svinjare, jer su svinju neSistom držali.


Taj odnošaj postojao,je po´ mom miiienja izmedju vojaka kao slobodnih,
gradjana isto tako i kod svib drugih država naproti zarobljenikom do novijih
vremena t. j . do kršćanstva.


Veli; se po Herodatu nadalje, da su Egipćani dobru mornaric u imali,
i da su u godini imali svetaka, na koje bi po Mu na ladjah.i Ia-d|icah
zaplovilo povrh cioIogaNila do 600.000 duša. Egipćani su se u toj prastaroj
dobi razširili pomoću brodarstva i karavana a podigli su koloniju u^ lijbijskoj
pustari imenom "´Ammonium, Kao Thebu, tako su´ i Mempfis pođigM.


Herodot tvrdi, da je samo kod gradnja piramida gradilo toh mnogo naroda^^
da je "taj u to doba samo luka, rotkve i češnja pojeo u.vriednosti od
2 milijuna talira. Labirint imao je po istom piscu 12 dvorova a ovi zajedno
1500,soba nad zemljom a 1500 soba pod zemljom.


Ti već podatci mogu svakog šumara poučiti, da je uz toli silno pučanstvo.
i bogatstvo-kod 1000 godina mirnoga kraljeVaoja egipatski narod pod svojimi
faraoni neizmjerno mnogo šuma u svom okoliša izharati morao a već prva biIježka´naplava
Nila eminentan "je dokaz, pa se može ovdje i naslutiti, daje
to sve osobito talenje egipatskog željeza negdaoje šume do Sahare pa i pustara,
arabskib utamaniti i tomu .pomagati moralo, Po mommmenju nije nigdje na
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

326 —


svietu u pradobi moglo biti osim jezera \ močvara suhib pustara, niti je ih
biio. To se prirodoslovju protivi, izuzevši ipak ]edeae stožere.


Smnarskili propisa Egiptćani nisu iniali a zm se, fla nisu ni oni kao ni
.Iru-i stari narodi drveće niti obožavali a niti štedili. Za toliki narod trebalo
je razsipno trošiti gradnju za niornaricj, koja je sastojala najvećim djeiorn
valjda iz čunova (doduše i pleteniii bijaše) i omanjih iadjica, splavi, zatim za
gorivo, talenje željeza, jer su se tim još tada bavili. Nadalje su se paiUe
tame. da se dobije bolje paše u brežuljcih i briegovih, te tada za umjetno rezbarenje
i stolarije kod hramova, pa osobito za sanduke mtimija iz svkomore.
Nedvojbeno se je silnu množina drva potrošila, i mi možemo kazati, da je duž
Nila već oko 1700 god, pr. L šuma nestalo; vajjda već onda, kada su i Hyksi
pastirski narod u Sgipad provalili jer su i nevolje obično povodi ratovanju.


Babiioncš i Asircš: Kralj Ninirod je tu državu uzpostavio uz glavni grad
BabiioD, pa iza toga razJirio se isti narod i postao mnogobrojan i jak tako, da
se je do skora i drugi glavni grad Ninive u ogromnoj veličini sagradio i to
još prije 2000 god, pr. I


Babilonci, koji su se inače i Kaldejci zvali po opisu ilerodotovu stanovali
su izmedju Eufrata i Tigrisa, te su tjerali osobito ratarstvo. Kao i Egipćani
sagradili su m^nogo navodnih i odvodnih kanala. Ali i u tih ravnicah su
velike poplave vladale.


Babilonci podjarmiš© skoro cielu Aziju do Baktrlje i Indije,


Feničani Ovo je bio na glasu trgovački narod od pradobe i Herodat pripogeđa,
da su oni i Afriku oplovili a da sa već god, 1100 pr. I. podigli grad
Gadix; Iz svoje domovine, koja je ležala duž obale Sirije, putovali su po svih
stranah svieta, te su osobito dovažali kositar (Zin) i jantar od sjevernoga mora.
Vino su dobavljali iz Sirije.


Već tada bili su Feničani na glasu najbogatiji trgovački i inače mirni
narod, a u toj moći svoga sjaja dosta razkošni. Oni su već kao trgovci, gramzeć
ko i danas za časovitim dobitkom izharali sve svoje susjedne šume, pa zato nastadoše
onuda ciste goljeti.


God, (300, pr, L m Feničani kao trgovci utemeljili Kartagu, gdje je bilo
takovih bogataša, da je pojedinac do 20.000 robova držao (Fellahi) za ratarstvo.
Uz mnogo robova držali su i mnogo konja, rogate marve, ovaca i koza,


ai ne svinjah.
Sbog Sicilije vojevali su i proti Grkom, ali su ih ovi nadjačali. Bili sn
gospodari dapače južiie Španije, Oorsike.. Sardinije i Malte,


Žfrjovf: Ovomu je naroda povjest takodjer vrlo stara, te se spominje, da
je jedan ^in Abrahamov bio lovac a drugi ratar uz pastirstvo, a sinu Jakovu
na je ctao or.ac ovaj blagoslov; J;ao ti Bog nebeske rose, mastne ´zemlje, pune
žitu 1 viBM". Spon)injese,da8U pastirstvoŽidovina veliko tjerali a imali su : ovaca,
deva, krava, magarca a svinje se ne spominju. To je biio u doba, kad
su Židovi stanovao u Mesopotamiji i Kananu. God. 1500, pr. I. iza nasljedstva
Josipova aolaze ti Židovi u dodir kao putujući pastiri sa Egipćari. koji su ih,
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— sa?.´ — ´ .


´kako je spomeHuto, vrlo mrko gledali, i jer su njeko vrieme pod´gospodstvom


ovih stajali, to su Faraoni zbog velikog razplodjivaoja odredili, da se svako


mužko rođjeuo djete u Nilu utopiti mora.


Mojses bijaše srećom ipak spašen u pletenoj košari na Nilu
plivajuć, te je god. 1500 pr. L kao vodja zidove svoje ali kao pasti r pomoću
Arona: preveo preko crvenog mora u Arabiju.


Tom je zgodom izdao na Sinaju briegu X zapovjedi i prešao i Jordan u
zemlju Kananićana, a ovi su se pretežno pasfcirstvom bavili (bregovito). Na
liibanoa ne bijaše još dopao. -


U to vrieme spominje se uljika i ručni mlin kod Filisteja, koje
je kralj Saul podjarmio kao i Amonićane i Moabićane i ćak plemena do Eufrata


Kralj židovski David od god. 1055. pr. I. zavladao je odlučno već nad"
Filišteji, Amonićani i Moabićani i dopro do građa Nisibisa i Damaska. Zauzeo
je veći dio Sirije do Eufrata pa sve do južnog arabskog zaljeva. Jebusićanom
oteo je grad Jerusalem i tvrdju Ziou i napravi Jeluzolim glavnim građom, koji
uzveliča svojom kraljevskom palačom uz pripomoć graditelj a Tijra. To je
dakle dokaz, da su zidovi još pretežao pastiri bili, a kao takvim ne bijaše im
ni šumu čuvati. Tada je za ovu palača izsječeno m n o g o cedrovine na
Libanonu,


Eoslie Davida nasliedio je kraljevsku stolicu Salamon god. 1015.—975. pr. I.
a ovaj odpoče graditi glasoviti hram na bregu Mariji, gdje je opet kralj Tijra
uz zamjenu za ulje i žito dao potrebitu cedrovu-gradju sjeći iz Libanona
uz feničanske drvodjelce.


Kao pastirski narod nisu Židovi do te dobe niti konja poznavali No
Salamon skupi te dobe 12.000 konjanika i 1400 bojnih kola.


Židovi su pretežao kao, pastiri ,po opisu protivnika bili ipak dosta junački
narod i već toliko mnogobrojni za dobe Davida i Salamooa, da im onaj malen
jprostor, na koji se stegnuše, ne mogaše na dugo potrebna drva dati I u tom
^e predjelu bilo već izmedju 1000—1500 pr.. L dovoljno pustoši a ne prašuma


to tim većma, ako si predstavimo, da su Židovi po običaju kao i svi drugi orientalni
narodi podjarmljene u robstvu držali, a time su potrebe drva znatno
poskočile. Šumskih propisa nisu ni zidovi imali


Nu već god. 97.6.—722. pr. L razdvoje se Židovi u 2 kraljestva a babilonski
kralj Nebukađnezar zarobi ih god. 588. pn I. i kašnje je silni perzijski
kralj Cyrus Židovom opet dopustio, da se mogu u Kanaan vratiti


(Nastavit ce se.)