DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 35     <-- 35 -->        PDF


" ™ 323 " ™ /


Th je u Tuzmah-secuBdarno, a u,visinah priinaraa ^sdravica, koja ležaše
Bjekad pod današnjom diluvijaloom secundarnom mekotoE).
Radošću možemo konstatovati, da je tlo najvećim dielom pješćamk priličao
dobra spoja, a tek malo ima posve Deplođeih konglomerata.


, Najvažnije je glineno kamenje, koje je dosta plodovito te dovoljno usisuje
vlagu. Budući se kod nas to kamenje najviše nalazi u pješćemcih, a redje
u konglomerarih, to ćemn po dru. Eeichlechneru naći u pješćanom glinenom kamenju :


"Anorganskih neraztvorivih tvari . = . , . ,. . . .
.. . . . 797^
Ha Si Os . . . . . . . , . ., . ´ . \ , . , , . . l-57u
Fz Os uz primjesu gline . , . , . ,´ ´, ,,.-,.´ "7*6Vo
Ugljena vapna ´. . . . . . . .:,.,". ... . , . ll´27o
U spomenutom trijadnom, vapnu, u kojemu se nalazi toli znamenita,„terra


rosa", imade potonja po istom iztraživaocu :


" H2 0 . , .. . -...´,,. . , . . .-,.. ^levo
Organičkog porietla , . .´ . . . . /.../. . . ´ . . ^-SSVa
: ´ Neorganičkog nerazlučivog sitneža\ . . . ., .\ .´„....´ 42´41Vo
H2 Si Os . , . . \ , . . -, -. . .´ . . , : . . 2"30Vo
´ .F2 .03,1 gline\ =.,´,.......... .;. . 34^8770


Ugljena vapna . . .-.;. . .;,",,,.*,...´.. . l3*65Vo
Eako sam dakle spomenuo Krš Grobnika sastoji -ponajviše od vapna
dvijuh vrsti
— i to:
a) vapna trijadnoga.
b) vapna kređooga. ..-´´´...


Prvo je, buđuć u većoj množini, za nas puno važnije^ i to zbog gline i
terre rose.
.U ostalom da se razmjerje jednog i drugog -prosuditi može, poslužit ću´
se pedologijom spomenutog iztraživaoca dra, Eeichlechnera, po kojemu imade:


Trijadno vapno Kr e d n 0 vapno


sa ponješto


obično sivo^ s mnogimi židolomita,
žuto, jasno bez vrlo


y a p n a sa malo žica eami hrdjave
lako i pio-gline. željezasto


gline. gline.


, easto.


u p 0 3 t 0 t c i h
Gubitak pri ugrijavanju
organskih tvari
NeraztrošivoK.OL
__ ´ 1-98 _ _ — _
i H. N. O3* 0-57 18 31 0-37 1-05 7-05
Kremovine 0-42 1-05 0-20 . -^ 0-45
E2 O3 i ilovače .. j 0-90´
97 58
4-41
74-05
0-57
96-01
5-16,
96 01
5´84
S^´Biy
^ "
jmagnezijev. — neznatne
pnmjcse
2-M ´´´;
1
2-44 , neznatae
primjese


poznata zlatotopka.


´


4:


^ . ;


-t