DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 20     <-- 20 -->        PDF

~ ;108


Bezdvojbeno je, da tada šumara ni bih) aije, bolje rokav i)Uo ih^ je kika,
ali ipak n prvom početku o šumarskom djelovanju, jer se lako riešif5e silnih
šuma, te ih staviše n granice „godišnjeg etata", što oni veoma lalifco post:gnuše,
dapače oni gospodarice intenzivnije, budući da našu sjemenicu lOO godina čekati
treba, dok oni u par časaka survaše 100 godišnje drvo tako, da je njihovo
„šumarenje" za malo dana kulminacija doseglo-


Stvoriv tako umjerenu glavnicu i dobar etat, trebalo je ^šumara", trebalo
je sada autoriteta, da sjeme šumske znanosti zasiju, što je žalibože prekasno
učinjeno tako, da je na Kršu tekar danas iz zemlje probilo«


Trebalo je šumara, ai ih nije bilo, —.Baština uživanja u razkošnoj mjeri
prešla je od djeda na unuka, koji je naime u tolikoj mjeri vadio etat, koliko
i njegov djed, naravno pređpostaviv to, da nauk nije znao, da je time i kapital
načeo — on je početnik devastacije!


Šumska glavnica do jučer neizcrpiva, začela se je nadalje trošiti imenito
s dvijuh razloga: prvo radi umnažanja pučanstva, dakle radi veće potrebe, a
drugo, radi prebrza razvoja komunikacionih sredstava, s osDbitom pripomenom,
da se je tad i šumska tehnologija razvijati počela, naime onda upravo kada se
je drvo iz primitivnog stanovišta začelo dizati u više sfere ukusa Lukulskih
dvorova, s druge strane ažurnog Adrijatika.


Komunikaciona sredstva, košto to politička ekonomija tvrdi, znamenita su
sredstva za „kolanje dobara", a ja dodajem, da su ona n XIV. vieku (kao i
danas) u šumarstvu temeljem kolanja — jerbo dok drugdje novac prvu ulogu
u kolanju igra, istodobno gubi „kolotalnu vriednost u šumah", koje se exploatirati
ne mogu.


Da li je taj temelj šumske glavnice na putu tadanjim krašanom stajao?
Nije. Nasuprot on je doprineo izcrpljenju glavnice i kamata samih, kojim je
aritmetijsko-progresivnim redom gole glavine dizati počeo, odbacujući od sebe
titan-hraste i vite jele u komunikacioni nczasitoi ponor — u Jadransko more.


Kad bi more zalievalo obale, koje danas Kupa i Sava grle, ravna Slavonija
i Hrvatska bile bi Kršom, istina Bog ne tako užasnim, jer -su droge
geoložke formacije — al bi Kršom bile, jer tamošnji laici znahu toliko za
taxaciju šuma, koliko i primorski, a ovdje i ondje bijahu trgovci u jednakoj
mjeri nezasitni, koji na krv krvi svoje ne gledaju,´ znajući valjda da ne će oni
ležati na prostirku, kog si napraviše, nego buduće generacije — današnji Kra-
šani. Ovi momenti dakle u prvom redu odpočeše pjevati nađgrobnicfi današnjem
Kršu.


Obća historija označuje republiku Mletačku za ono doba kraljicom trgovine
na Jadranskom moru, čemu samo-dodajem to, da je „signorija´na Riata«
kraljevala u razko^ju, osobito monumentalnima zgradama i škverima. Kralj
trgovine i kralj luxu8a, ujedinjen u jednoj osobi, morao je bezdvojbeno imati
znamemti kapital, kojim je ođpočeo raditi, a taj kapital stranom preote stranom
prekupi od lakoumnih prađjrdova na.5ifi (koju baštinu i đapašiiji Kra-šaiii od
djedova naslieđiše), stvoriv tak() impozantne gradjeviao u gornjom Adnintikn,