DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 274 —


Krma sadržaje probavljive Na 1 klgr. Sa hrane u 100 klgr. K-«! mesa trebalo


o L Ime krme je bjelankojs
S a. bjelanko-ugljičnih vinepopriečvine
hy(irata masti I a Ino kilogr. ==


Mesnato brašno (Pleisohm.) 2"232 69-2 11-2 04 1-559
Komine repice (Eapskuoh.) 2-442 25-3 23-8 7-7 1-7 0-621
Žutih vučjaka (G. Lupinen) 2-500 34-4 41-8 49 1-6 0-860
Graška (Erbsen) 2-850 20-2 54-4 1-7 29 0576
Kukuruza 3-510 8-4 599 1-7 7-9 0295
Pšeničnih mekinja 6133 12-6 42-7 2-6 39 0-778
Klice slađa (Malzkeirae) .. 11166 14-4 46-0 1-7 2-5 1608
Tropice (Treber) 24-204 8-9 18-8 0-8 3-4 0-944
Krumpir 32-803 2-1 21-8 0-2 10-6 0 689


Jedna smiesa, koja odgovara gornjem hranivnom razmjeru jest sliedeća:
Mesnatog brašna 60 dielova, komine kunžuta (Sesam) posve izmrvljena
20 dielova, lanenih komina izmrvljenih 4 dielova, a stučene zobi 16- dielova.
Što se tiće bjelankovine koju trebamo za polučiti 1 klgr. mesa, to količina
bjelankovine iznosi popriečno najviše 700 grama. Dakle mješovita krmiva
u kojimi su zastupane u gornjem razmjeru dušičnate i nedušičnate
tvari , bivaju najracionalnija pri tovljenju šarana,


Razumieva se, da će svaki ekonom upriličiti onu smjesu krmiva, koja
njega najjeftinije stoji, te po mogućnosti tražiti, da se drži gori navedenih
razmjera.


Trgovačko gibanje sa šumskimi proizvodi na Rieci g. 1890.


u broju 380. pr. god. donosi „Le Bois" uvodni članak o izvozu šumske
robe iz naših krajeva tekom g. 1890. te mnogo iztiče eksportnu važnost grada
Rieke. Pošto smo u broju 2. o. g. našega lista priobćili viesti, koje se dotiču
istoga predmeta, mislimo, da ne će biti s gorega, da k onome, što je već priobćeno
i ovaj pendant u cielosti pridonesemo.


Poznato je, da je riečka luka glavno izvozište Ugarske i susjednih joj
pokrajina, koje imadu znamenitu eksportnu trgovinu šumskim proizvodima. Izmedju
ove luke i francezkih tržišta izvode se mnogobrojne transakcije, te su
pače i pogledom na trgovinu bačvarskom robom tako znatne, da smo im u br.


367. t. g. posvetili posebni članak. Danas hoćemo samo da popunimo one oglede
pripomencima, koji su im slični, ali više obćenitoga karaktera.
God. 1889. bilo je iz Rieke odpremljeno 59,945.127 dužica, dasaka, letava,
greda, željezničkih traversa te do 48.445 kubičnih metara gradjevnog
liesa u oblome stanju. To je porastak od 4,622.603 komada liesa u izgradjenome
stanju te vrlo neznatno umalenje od 3 350 kub. metara u oblome stanju.
Mi smo v§ć izkazali, da je količina samih hrastovih, u Francezku izvezenih
dužica g. 1889. iznosila 46,663.475 komada naprama 38,890.429 komada od
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 276 —


god. 1888., te smo im i označivali ciene kao i drugim vrstima šumske robe,
što ju naši zemljaci na Rieci kupuju. Nu to je predmet, koji se ne da izcrpiti,
jer naša konsumcija pogledom na taj „article" svake godine udllj raste i jer
broj, do kojega se naša trgovina s Ugarskom u tome diže, od prilike 30 milijuna
franaka, zaslužuje stanovitu pozornost. Sedmogradska („Transjlvanie"),
Slavonija, Hrvatska i naročito Bosna, to su pokrajine, odakle komunikacioni
putevi skreću na Rieku te koje proizvode malo ne svu šumsku robu, što no
se ovom lukom izvozi. Sam temelj svega toga izvoza u Francezku sačinjavaju
hrastove dužice te sljedovno pomanje prilaze jelove dužice, a s njima i plat-
nice, balvani, grede, željezničke traverse, daske, letve i parketi.


Osvrnemo li se letimice na to, kako je po vrstima razdieljeno ono devet
milijuna hekt.ira šume, što ih kraljevina Ugarska posjeduje, razumjevajući u
tome i glavne joj pokrajine, imamo da konstatujemo, da hrastove šume zauzimaju
samo 45 postotaka toga ogromnoga prostora, a crnogorica 28 postotaka;
napokon druge listače, izim hrasta, poglavito bukva neka bude
da zauzima površinu od 27 postotaka. Šumska eksploitacija Slavonije, Hrvatske
i Bosne, pokrajinfi, Rieci najbližih, ima za nas pravoga pravcatoga interesa, jer
malo ne savkoliki iznos hrastove dužice, što ih ove pokrajine proizvode, izvezen
je upravo u Francezku ili Algir.


Mi smo odprije nekoliko godina zapazili, da trgovina u pogledu izvoza
šumske robe naginje k Riečkoj luci na štetu Tršćanske. To napuštavanje austrijske
luke čini se morat će da postane pođpunim, kad kuća Gairard, kojoj
se ta nakana pripisuje, udari središte svojim poslovima na Rieci. Ova velika
francezka, marseillska kuća, koja imade agencije u Cette-u i Bordeaux-u, monopoliše,
da tako rečemo, izvoz dužica u Francezku. Devet desetina izvozi ih ona.
Badava je riečkoj kreditnoj banki, da je protiv nje podhvatila nekaku vrlo
ozbiljnu utakmicu, da je i ona zasnovala poslovnice i skladišta u Marseille-u,
Bordeaux-u i Cette-u, taj pokušaj nije do sada imao nikakova uspjeha. Kostrušenju
ovoga financijalnoga zavoda mnogo je takodjer doprinielo i to, što
proti vanjskoj konkurenciji prije dva ili tri mjeseca digoše graju stanoviti domaći
trgovci. Pače je bilo izabrano odaslanstvo nekolicine izmedju njih, da ministrima
Szapary-u i Kallay-u podnesu pritužbe drvotržaca, te uznastoji, da
prodaja šuma u obće bude ne samo stegnuta, nego da se i posvema uzkrati
prodaja bosanskih šuma. Sarajevska vlada ubire godimice prodajom državnih
šuma 900.000 for, — 2 milijuna franaka. Najnovija u golemoj izmjeri eksploitovana
zahha tih šuma prekrilila je taj pazar na veliku štetu hrvatskih šuma,
kojima je vriednost time naravno ujeđared pala.


Malo je vjerojatno, da ikakova ozbiljna resultata ima ova campagna, koja
je proizazvana naročito povodom sjajnih posala naših zemljaka te nemogućnošću,
da im se u napredak odupira. Odviše je interesi, počam od onih državnih, angažovano,
a da bi bile prihvaćene mjere proti slobodnoj i legalnoj eksploitaciji
bosanskih i hrvatskih šuma. Odista u siečnju i veljači g. 1890. bile su iz
Rieke izvezene 10,713.893 dužice te drugi izradjeni lies i 7.785 kub. metara