DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 263 —


marve, doCim je za istu plohu na rečenoj strani šum. lista u ime odštete izra&
unano za konja ili za govedče 26 n., kojoj se osim toga hoće, da se pribije
posredna šteta iznosom od oC/o obračuuane efektivne štete, što je u ostalom
posve neosnovano, pošto se §-om 9. neustanovljuje nikakova takova posredna
šteta, nego se imadu jednostavne obračunane naknade prema otegotnim okolnostima
poldrugi put ili dvostruko uzimati.


Inače smo sa gospodinom dopisnikom podpunoma sporazumni, da bi se u
predstojećoj osnovi novoga šum zakona uzela jednaka odšteta, koli za konja,
toli i za govedče i da se, sada razmjerno za svinjče premalena, povisi.


Isto tako imati će se glede koze, toga izmedju životinja najopasnijeg zatornika
šume, svrsi odgovarajućom cienom udariti.


Konačno nam je opaziti, da prema našem mnienju neima ustanovam
priloga D) šum. zakona, što se jednostavnosti i shodnosti tiče, s nijedne strane
prigovora, ter nam se čini i ona ustanova vrlo shodna, kojom se uzimlje za
podlogu kod obračunavanja odšteta ogrievno drvo srednje vrsti, jer je zakonodavcu
po svoj prilici bilo i u tom pogledu do toga stalo, da bude obračunavanje
ne samo jednostavno, nego i svrsi najviše odgovarajuće, znajući, da sve šume
nisu takove sastojine, koje bi bile sposobne i za proizvadjanje tvorivnog drva,
nego da imade i sastojina; gdje se može drvo samo za ogriev upotrebiti.
Uzimajuć te okolnosti u obzir, može se odmah uvidjeti, da bi se došlo u nepriliku,
kad bi se mjesto upitne ustanove bila druga postavila, naime, da se
obračunavanje ima obavljati po stanovitom kvantumu tehnički sposobnog drva,
kad ga faktično nije, niti mogu dakle glede istog kakove ciene postojati, dočim
ciene glede ogrievnih drva za svaku šumu postoje.


0 gojenju šarana (Cyprinus carpio Lin).=^


Piše: M. I. Dudan.


Pošto racionalno gojenje šarana u ovo zadnjih godina veoma liepo napreduje,
osobito u češkoj i u Šlezkoj, a buduć da u skoro svih naših ovećih rieka
a navlastito u Savi, Dravi i Kupi ta riba od davnine krasno uspjeva, to sam
nakanio da što kraće moguće o gojenju iste nešto kažem


Uvjeren da racionalno gojenje riba pruža gospodarom liepe prilike, da
podignu dohodak vlastitih dobara, osobito onakovih zemljišta, koji sad im skoro
nikakove koristi ne daju, cienim da u tom pogledu šaran (krap) jest najzahvalnija
riba, jer kako ćemo tekom ove razprave pokazati racionalno gojenje
ove tečne ribe, nije spojeno s velikim potežkoćam, te pristupno svakom inteli


* Budud da se mi šumari u više prilika moramo ribogojstvom baviti, to smatramo,
da će ova razprava mnogom od naših cienjenih sudrugova baš dobro dođi, ter je a toga
u našem organu priobiiujemo. Uredničtvo.