DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 261 —
posjed pliena, već motrenje i izkustvo, koje ga u šumi stopu za stopom prati,
snivanje i uživanje u svetoj tišini, već društvo s prirodom, koja samo za onoga
govoriti može, koji je duševno pitati znade. To je ona božanstvena tišina i samoća,
čili i lahki uzdah u svježem i prostranom vazduhu, ponositi osjećaj, razdraženje
u opasnosti, a osobito jaki kucaj vrijućega srca u trenutku pobjede.
To sve dade se dakako doživjeti, dade se sve osjetiti... ali se u nikakvu izložbu
poslati neda!


Još njekoliko primjetaba na § 9. priloga D) šumskoga
zakona.´^


u razpravi, uvrštenoj u zadnjem broju šumarskoga lista pod naslovom
,§ 9. priloga D šumskoga zakona" priobćene su glede tog § a takove tvrdnje,
koje na svaki način počivaju na krivom shvaćanju toga §-a, pak da nebi to
krivo tumačenje po gdjekojega šumara kod obračunavanja šumsko-kvarnih naknada
zavelo, umoljavam slav. uredničtvo, da izvoli u interesu velevažnog
ovoga predmeta sliedeće u budući broj šumarskoga lista uvrstiti:


Medju inim iztaknuto je naime u spomenutoj razpravi doduše dobro, da
je zakonodavac za podlogu k obračunavanju šumsko-kvarnih naknada uzeo stanoviti
kvantum sriednje vrsti ogrievnog drva, ali već malo dalje zatim čitamo,
da je u zakonu samom odredjena dapače i ciena drvu, koja za podlogu obračunanju
odšteta služiti ima tako, da je usljed toga drvna podloga više manje
iluzorna, a kao prava odšteta, da fungira 4, 8 i 16 novčića, bez obzira na
vrsti drva.


Ti navodi stoje sasvim u oprieci s dotičnim zakonom, jer se §-om 9.
istoga jasno ustanovljuje, da se u ime odštete glede nepovlaštene paše imade
za konja, barem na pol izrasloga 8, za govedče, barem na pol izraslo 4, a za
svinjče u obće 2 kubične stope, ili pretvoreno to u metre 0.25, 0-13 i 0-03
m´ na panju nalazećega se samoga drva srednje kakvoće one vrsti drveća u
račun uzimati, koja je u dotičnoj šumi na panju itd. Tim je dakle opređieljen
ne samo stalni kvantum sriednje vrsti ogrievnih drva za upitno obračunavanje,
nego se takodjer uzimlje izrično u obzir i vrst drva, dočim je od ciene drveta
u navedenom §-u samo u toliko govora, da si oštećenik može u slučaju, da je
tarifna postojeća ciena dotičnomu drvu još manja od 2 nvč. po kubičnoj stopi,
2 nvč. mjesto svake kubične stope, ili po novom tekstu zakona, 5-5 novčića
mjesto svake desetine kubičaoga metra drvne mase zaračunati.


Buduć da je prema tomu uz opredieljeni drvni kvantum i tarifna ciena
drva dotične sastojine kod obračunavanja odšteta mjerodavna, to se mora na


* Ovu razpravieu dobismo od jednoga naših cienjenih filanova, ter ju priobdujemo
ovdje u interesu same stvari, imonito u svrliu točnijeg shvaćanja gornje ustanove šum,
zakona.