DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 256 —


na zemlju oborio i ozliedio. Bogati izbor pružaju puške kremenjače iz 18. i


poCetka 19. stoljeća, od kojih su osobito spomena vriedne: jedna Wende


rova četverocievka, dar cara Napoleona I. caru F rane u I, jedna ptiča


rica (puška, Schrottflinte) ovoga, pak dvie lovačke puške feldmaršala kneza


Schwarzenberga, kao dar cara Aleksandra i Napoleona I.


Samo se po sebi razumije, da na toj izložbi nebijaše oskudice na raznim


bodežima i na drugom oružju, koje potječe još iz prastare lovne dobe, kad su


velike lovnje obdržavane n. pr. na veprove, medjede i t. d.


Lovski mačevi i sablje su većinom sa vrlo liepim oštricama providjeni.


Medju ostalim nalažahu se koplja (ražnjevi) za svinje, svinjska pera, koja su


snabdjevena sa spravama i za bodenje i pucanje zajedno, pošto su se duž


gvoždja privile kubure jednocievke i dvocievke, koje se pomoću samo jednog


pritiska na kundaku opaljuju. Spomena je vriedan lovački mač cara Ferdi


nanda II. s vrlo vješto izradjenim kundakom i koricama iz slonove kosti; na


kundaku vidi se carski dvoglavi orao i početna slova godine 1633. U oklopu


vide se vilice, nož i vadičep (Korkzieher).


Cjeli ures u graviranju, rezbariji itd. pak sve dolje do rožčića za puščani


prah pokazuje, da je poteklo iz ruku čuvenih umjetnika.


Vrlo vriedne uspomene susretamo iz vremena, kad je još lov sa sokolo


vima u velike cvao. Priučanje sokolova za t. zv. „Reigerbeitze", kao što se još


pod Karlom VI. u Laxemburgu praktikovalo i koje je neki stari bečki komi


čar pod imenom „sehr angenehmes Spectacle« opisao, vriedilo je pravo


reći kao znanost.


Naravohistorički muzej izložio bijaše nekoliko nadjevenih sokolova, a oko
njih možeš opaziti poredane razne spreme kao: kape, rukavice, torbake sokolovima
za hranu, pak liepe skupine pera itd.,´sve ovo iz 15. i 17. stoljeća. U
toj zbirci nalazi se takodjer neko strašilo t. zv. „Falkenluđer", koje služi
za obučavanje sokolova za lov i koje je nježna ruka Marije od Burgundije
Maksimilijanu I. darovala,


Naokolo po stienama bijaše porazmještena bogata zbirka slika iz lovačkih
dogodjaja u onih vremena. Ove slike, koje predstavljaju orla, jastreba, kormorana,
ronca, galeba, šaplje, razne vrsti pataka i nenaravno obojenih kreštalica
itd. nose karakteristični žig svoga vremena: naivno, često sasvim nevjesto
i nespretno shvatanje položaja i akcije životinja skoro sve do komičnog i afektiranog
držanja, a pri tom minuciezni rad u detalju bojš, i perja.


Jedan u životnoj vehčini naslikani gorski medjed je iz svršetka 16. vjeka,
kojega je, kao što slici pridodani Curriculum mortis dokazuje, nadvojvoda
Ferdinand u Tirolu ubio. Iz reda ovih komada odlikuju se nekoje tropheje rogovi
historijskom vriednošću, tako rogovi šestnajsterca, koga je car Josi p II.
u srpnju g. 1784. u Simerinškom reviru ustrielio.


Prijatelje i poznavaoce stare literature, kao i svakoga lovca u veliko su
zanimala u sredini u staklenim ormarima poredana lovska djela starijih autora