DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 239 ,™
Uo toplije preporučiti; jer je to doista jedtai i najradikaMji Bačla za utamanjivanje,
osobito lisica, koje godimice silnu divljač, a ponajpaSe zečeve i koristnu perad unište.


Osobne viesti.


Imenovanje. Šumarski vježbenik ogulinske imovne obćine Šimua Bel a mari ć


imenovan je kot. Šumarom u Ludbregu,


Po dobivenib viestlh imenovan je prof. šum. Milan D. Obradovi ć kr. srpskim
višim šumarskim činovnikom u ministarstvu narodne privrede u Beogradu. Ovo javljamo
uaknadno k našoj viesti, priobdenoj na str. 187. o. 1. br. 4. t. g. Kako smo nadalje
dočuti mogli, radi se o tom, da se već buđude jeseni otvori ,.2emljodelsko-šumarska
akademija" n Topčideru kraj Beograda, pak da će onda po svoj´ prilici doći g. Obradović
za profesora Šumarstva na pomenutu akademiju.


Odlikovati je g. šumarski mjernik Josip F i s t e r diplomom priznanja od jury-e
gospodarsko-Šumarske ialožbe u Beču god. 18^0. za svoj stroj za impregniranje drva.


Sitnice.


Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. K ovoproljetnim
tim izpitom prijavilo se Je u svemu 14 kandidata, od kojib je jedan dragovoljno
odstupio^ đoćim se svi ostali podvrgoše izpitu,


Izpitno povjerenstvo sastojaŠe se iz velemožnoga gosp. Milana pl. I) u r s t a^ kr. Šum.
zavnatelja, kao predsjednika, i iz izpitnib povjerenika Pranje Keste r Sanka , kr. županijskog
nađšumara i Ivana Kolara , kr, državnoga nadšumaraj koji je ujeduo fuugirao
kao perovpdja.


Imena kandidata, koji se izpitu podvrgoše, jesu sliedeća : A rčaii in Marko, Šumar rotoĆke
imovne obćine, JanĆikovi ć Ante, kot. šumar u Pleternici, Mar k Antun, su- J^JtOfKi´-^
inarski pristav, križevačke imovne obćine, Va-c Gašo,. kot. šumarski pristav u Doljnjoj Ljjfi(\{
Stubici, Peiči ć Obrad, sum. vježbenik petrovaradinske imovne obćine, Čop p Andrija, / .
šum. vježbenik ogulinske imovne obćine, C^i^fan ovi ćGjoko, šum. pristav gjurgjevagke´^i^^^^^^^^
imovne obćine, Baue r Vjekosiav, šumarski vježbenik ogulinske imovne obćine, ^^M^-/,^f^^.^:^^,
ković Milan, kot. šum. pristav u Sv. Ivan Zelini, Ljubinković Kadivoj, šum. pri-I ^´
stav petrovaradinske imovne obćine, Hranil o vi c Andrijaj šumarski pristav otoSke
imovne obćine, Kaderave k Leo, šum. pristav gjurgjevaćke imovne obćine i Giga novi
ć GedeoUj šum. pristav otoćke imovne obćine.


Prema naredbi vis. kr. brv.-slav.-dalm. zem, vlade u Zagrebu od 18. listopada
1886. broj 3B094. obdržavaše se prva dva dana, t. j. na dne 20. i 2L travnja 1891.
pismeni izpiti i imadoše kandidati prvog dana na siiedeća pitanja odgovoriti:


1. Koliko načina sadnja razlikujemo i kako se dade ustanoviti broj potrebitih
biljka pri svakom tib naćina?
2. Kako se razlikuje razšestareuje na jednake plobe od razmjernog razšestarenja?
3. Koju vriednost može imati ono šumsko tlo, na kojem raste nizka grabova šuma,
koja daje na koncu svoje 20 god. porabne dobe 45 m^ ogrievnib drva. Jedan m^
vriedi 80 novć. Godišnji troškovi za upravu i čuvanje iznašaju 80 nove., dobitna mjera
jest 4%?
Drugi dan, t. j . 21. travnja dobiše kandidati daluja tri pitanja za pismenu izradbu,
i to:


1. Neka se potanko napomenu tebnićka svojstva bukovine i uporaba iste u razno
drvo
trošećib obrtib^ kako U se dale odstrauiti mane, koje joj sprečavaju uporabljivost?
2, Neka m rieSi problem križanja sprieda i križanja s traga s mjersčim stolom.