DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

6 —


^ 31. Naredba od 21. srlhnJB, 1879, br. 10008. i sve ine naredbe i propisi,
ii koliko sađržatajia ustanove ovoj ntiredbi protivne, stavljaju se orim izvan krieposti.


Karedba kr. zem. vlad© M g5, ožujka 1891. br. 36676 ex 1890. glede zaraeunanja
selitbenih pristojba. Povodom aastatšeg pitanja, kakve da imaj« putne troškove
gumarski ciuovmci imovnih obcina zara5unati pri^ocIoiB premieštenja sa jedne postaje
u drugu, koje leže n obsegu doti(5ne imovne obdine^ obnasla je kr. zemaljska vlada,
odjel za unutarnje poslove, odrediti Što slieđi:


Bnduć s jedne strane neima dvojbe, da kod ptemještenja gumar®kili činovnika
imovnih obdina sa službenih obzirah nastaju takođjer vanredni troškovi za d^tičnika
oštećenjem poku(5tva jtd. i baduć se a druge strane Činovnikom imovnih občina, pošto
se premjestiti mogu samo iz jedne postaje u drugu postaju u obsegu iste imovne občine^
nemogu dopitati iste selitbene pristojbe, koje pripadaju zemaljskim Činovnikom, koji se
premjestiti mogu od jednog u di^ugl kraj semlje na veliku daljinu, to se dozvpljuje,
da se u takovih slučajevih, ako dotični činovnik imovne obslužbenih obzira nije iti utili ili honoriiico Što dobio, mogu sliedeče selitbene pristojbe
zaračunati:


U ime odštete za poku<^tvo pripada neoženjenom činovniku polovica mjesečne
plače, oženjenom bez diece i do dvoje diece jedna mjesečna, a koji ima više od dvoje
diece, jedna i pol mjesečna plača.


Nadalje može zaračunati neoženjen i oženjen činovnik bez diece ili s jednim djetetom
kilometrinu za jedna kola, oženjen s više diece dvoja kola, a kod putovanja
pako na željeznici ili na parobrodu treba zaračunati one pristojbe^ koje pripadaju kr,
zem. činovnikom i stegnute dnevnice.


Kod promaknuča dotičnoga činovnika u viši čin, kojim Što dobiva in utili ili
honoriiioo, a bude isti ujedno premješten na drugu postaju, nepripadaju dotičniku nikakovi
selitbeni troškovi.


0 tom treba gospodarstveni ured tamošnje imovne obćine ananja i budučeg točnoga
ravnanja radi odmah shodno obavjetiti.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeti prodaje đrvS, u državnih šumali. Kod kr» Šumarskog ureda u Otočcu
bje vrhu jednogodišnjih drvnih etata na dne 16. travnja 1891. putem pismenih ponuda
dražba obdržavana, ter su tom sgodom stigle sliedeće ponude, i to:


1. Ponuda Antuna Eogovič a iz Ogulina, stavljena na u sjekoređu A I,, okružju
IV. Opaljenik babinpotočke šumarije nalazeče se, od prilike na 2735 m^ proeienjeno^
za tehničke svrhe sposobno bukovo drvlje uz eieuu od 1 for. 50 novČ. napram izkličnoj
cieni od 1 for. 80 novČ. po m´^.
2, Ponuda Ivana Mladine a iz Senja, stavljena na


a) u sjekoredu A II. Javorovo bilo, okružju II., sekciji 32/5 brložke Šumarije
nalazeče se, od prilike na 598 m´^ procienjeno, za tehničke svrhe sposobno bnkovo
drvlje uz cienu od 2 for. 20 novč., napram izkličnoj cieni od 2 for. 5 novč. po m^,
-^ zatim ntidja isti b) za u istom sjekoredu nalaze(5i se ogrievni bukovi etat, procienjen
od prilike na 7759 pr. m. I,, II i III. razreda za svaki prostorni metar popriečnu
cienu od 51 novč. napram izldičnoj cieni od 44 nove.; — nadalje nudja isti
trgovac c) za u sjekoredu A IL Mala Kapela, okružju II,, sekciji 3/1 Skara6ke Šumarije
nalaze(?i se od prilike na 2277 m"^ pocienjeni, za tehničke svrhe sposobni bukovi
etat, cienu od 1 for. 55 novč. napram izkličnoj cieni od 1 for. 30 novč. po m^ —


— i napokon d) ponudio je isti takođjer cienu od 1 for. 55 novč. napram izkličnoj
cieni od 1 for. 30 novč. po m^ za u sjekoredu A III. Markovac, okružju III. škaračke
šumarije nalazeće se, od prilike na 178 4 m-"^ procienjeno, za tehničke svrhe sposobno
bukovo drvlje.


ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 45     <-- 45 -->        PDF

—. 237 —


3. Ponuda Antuna Dev5i(5a iz Senja:
a) Za u drvosjeku, pod 2 a) nalazeiu se bukovinu ea cienom od 2 for. 60 nov5.
po m^ a aa ogrievno drvo naznačeno pod 2 b) i to za drvo L razreda aa cienom od
65 nov5., IL razreda 50 novč, i za III. razred 40 novč. po prostornom metru, ^
zatim nudja isti b) za pod 2 c) označeni bukovi etat cienu od 1 for. 62 novč. — i
c) za pod 2 d) iztaknuti bukovi etat cienu od 1 for. 72 novč. po m´^; — nadalje
ponudio je isti trgovac d) za u ejekoredu A IV. Visibaba i Sužaujska draga, okružju
IL i IIL, sekcijala 7/2, 8, 2 i 3/1 nalazedl se omorikovi i jelovi, za teliDičke svrlie
sposobni, od prilike na 1922 m^ procienjeni etat sa cienom od 2 for. 56 novč. napram
izkličnoj cieni od 2 for. 41 novč. pa m^ — i napokon ponndio je isti drvotržac
e) za svaki m^ jelovine i omorikovine 2 for. 60 nove. a za svaki m^ bukovine 1 for.
87 nove., obadvoje sposobno za tehničke svrhe, koje se drvlje nalazi u sjekoređu A VL
Palež babinpotočke šumarije i to jelovina, procienjena od prilike na 1164 m´^ a bukovina
od prilike na 1358 m"^ izklične eiene pako bijahu 2 for, 41 nov5. za prvu,
a 1 for. 84 novČ. za drugu vrst drvlja.


4. Ponuda tvrdke Vid mar i Eogić iz Sv. Jurja glaseća:
a) Na pod 2 a) naznačeni drvni etat, kojom Ista nudja za m´^ odnosnog tehnički
sposobnog drvlja cienu od 2 for. 5 novč., — a b) za ogrievni pod 2 b) naznačeni
ogrievni etat cienu od 54 nove. po prostornom metru; — zatim c) za u predieiu Ravno
Biace, sjekoređu A IL, okružju IIL, sekciji 44/1 brložke šumarije nalazeču se, tehnički
sposobnu i od prilike na 901 m´^ procienjena bukovinu cienu od 2 for. 5 novČ. po m^;


— d) za ogrievna drva pak^ nalazeća se u istom sjekoredu;, procienjena na 11705 pr.
m. I., II. i IIL razreda a izklična im je clena 44 novč., nudja ista tvrdka samo
30 nov6. po prostornom metru a 45 novč. i to za onaj slučaj, kad bi šumski erar
voljan bio, da do upitnog drvosjeka cestu sagradi; — nadalje nudja ista tvrdka e) za
u sjekoredu A III. Lomska duliba, okružju I., sekciji 39/5 krasnar^ke šumarije nalazeći
se jelovij za tekniČke svrhe sposobni, od prilike na 5873 m^ procienjeni etat cienu od
2 for. 18 novč. napram izkličnoj cieni od 2 for, 16 novČ.; — zatim f) za vi istom
sjekoredu nalazeću se tehnički sposobnu bukovinu, procienjenu od prilike na 629 m´^
cienu od 1 for. 58 novč. napram izkličnoj cieni od 1 for, 57 novč. po m^.
5. Ponuda tvrdke Stigli ć i Vidmsr:
a) Na u sjekoredu A 1Y. Begovača, okružju II., sekciji 73/3 nalazeču se jelovinu,
sposobnu za tehničke svrhe, procienjenu od prilike na 2510 m´"*, cienu od 2 for. 20 novČ.;


— b) na tehnički sposobnu bukovinu, nalaze<$u se u istom sjekeredu, procienjenu od
prilike na 358 m^ eienu od 1 for. 58 novč. napram izkliSnim cienam od 2 for, 16 novč.
i 1 for. 57 novč„ po m´´^.
6. Ponuda Vladislava Olivieri-a iz Senja:
a) Na pod 3 d) iztaknuti jelovi etat uz cienu od 2 for, 44 novč. , a b) na pod
3 e) označeni jelovi etat uz cienu od 2 for. 47 novč.
Sve te ponude stavljene su glede tehnički sposobnog, drvlja po m´^ u oblom stanju.
Od tih ponuda prihvačeue su one pod 1, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 5/e, 4/c, 4/e, 4/f,


5/a i 5/b naznačene, dočim su druge zabačene.


^ Izviešć© o trgovini drvom na Bieci mjeseca travnja 189L Od sasvimpouzdane
strane dobismo izvorno izviešće glede ciena drva na Rieci, a te su za:
jjBordunale" mekog drva 57—58 novč. po kub. stopi u dužini 8 —15 met,


debljina 26/26—50/5 0 cm. inače slabo prolaze.
Travi " (grede) dobiva se za nje preko 50 novč. po kub. stopi; dužina od
6 met"više, razmjerno 8 met, debljina 16/16—25/25 — dobra prodja.


Od mekog piljenog materiala" traže se samo dobre qualitete5 tako
zvani „pajoli"* izčezavaju skoro sasvim iz trgovine, jer se slabo traže. U ob€e je
trgovina s ovimi sortimenti od manje važnosti na ovdašnjem tržištu.