DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

´— 235 —


^ Taj ponovni izpit, ako se proteže na predmete, spomeuute u § 12., treba polagati
pismeno i ustmeno; zato se imaju zadatci za pismene pouovne iapite odmab
nakon zaključka školske godine predložiti kr. zem. vladi.


Nu jzpitu u jesenskom roku nemože se dozvoliti ponovni izpit iz jednoga predmeta.


Izpitnikn, kojemu je ponovni izpit iz jednoga predmeta dozvoijen, izdat ce se
privremena svjedočba, u kojoj još nije naznačen cielokupni uspjeh konačnoga izpita,
nu u kojoj se izrično navadja, da ce se svjedočba o osposobljenja izdati izpitniku, čim
ponovni izpit s uspjehom položi.


Ovu de svjeđočbu podpisati samo ravnatolj i dotični predstojnik III. tečaja, a.
obilježit če se zavodskim pečatom.
Nezadovolji li izpitnik i kod ponovnog izpita, onda spada medju „nesposobljeniini*
proglašene, te za njega valjaju ustanove u § 26.


§ 26. Neeposobljenim proglašuje se izpisnik, ako mu je u svjedočbi napredak
iz jednoga ili vise predmeta označen sa „nije dovoljan".
§ 27. Izpitmk, koji je po izpitnom povjerenstvu pronađjen kao „nije osposobljen",
ne može na manje hiti reprobovan nego na godinu dana,
Ovakovu se izpitniku izdaje propisana „izpitna svjedočba´´. U tu svjeđočbu valja
zabilježiti takodjer rok reprobacije.
Prijavljujud se takav izpitaik za opetovni izpit, treba da pridonese svjeđočbu o
prvom izpitu.


Ako. takov izpitnik opetuje izpit u roku po izpitnom mu povjerenstvu opredieljenom,
oprošten je od polaganja ustmenoga^ te eventualno i pismenoga izpita iz onih
predmeta, iz kojih je kod prvog izpita dobio u svjedoebi najmanje red „dobar", a uz
to su bile pismene radnje oeienjene barem ocjeaom „dovoljan".


Zato treba takovim izpitnikom u izpitnu svjeđočbu kod pojedinih predmeta uz
ukupni red bilježiti takodjer ocjene pismenih radnja.


Ako li se takov izpitnik ne podvrgne opetovnom izpitu u roku, sto mu ga je
kod repi´obacije izpitno povjerenstvo opredielilo, tada ima koli pismeni, toli ustmeni
izpit u svoj cielosti iznova polagati,


Izpitnikj koji na opetovnom izpitu neuspije, može se samo dozvolom kr. zem.
vlade, odjela za unutarnje poslove, pripustiti trečem izpitu; a to mu treba takodjer
zabilježiti u „izpitnu svjeđočbu".


Četvrti se izpit nemože dozvoliti.


§ 28. Pristojba za konačni izpit opredjeljuje se zs. redovite učenike s deset forinti.
Od ove pristojbe oprašta za prvi put kod dokazanoga izvanrednoga siromaštva
učiteljski sbor u sjednici u § 5. navedenoj.


Od Školarine u zadnjem semestru oprošteni učenici plaćaju polovicu izpitne pristojbe.
Izvanredni učenici i eksterniste plačaju pristojbu u trostrukom iznosu, te se od
pladanja ove nemogu oprostiti.


Kod ponovnoga izpita iz jednoga predmeta neplačaju se nikakove pristojbe; kod
svakoga inoga opetovanja izpita plačaju bivši abitiirienti zavoda bez razlike po deset
forinti, izvanredni učenici i eksterniste po trideset forinti pristojbe.


Izpitne pristojbe ubrane od gospodara, odnosno od šumara, diele se na članove
dotičnoga izpitnoga povjerenstva tako, da svaki izpitatelj dobije za svaki u svjedočbi
navedeni predmet, iz kojega je samo ustmeno pitao jedan dio, a za svaki predmet, iz
Mega je pismeno i ustmeno pitao dva diela, povrh toga dobije predstojnik IIL tečaja
kao takov još jedan, ravnatelj pako dva diela.


§ 29. Duplikati o „svjedočbi osposobljenja" mogu samo nz dozvolu kr. zem.
Vlade, odjola za unutarnje poslove, izdavati, te se za takov duplikat plaća pristojba od
še&t forinti, koja teče u zavodsku blagajnu.


§ 30, Rok, kada izpiti počimaja, oglasuje se na zavoda i putem službenih novina.