DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 4     <-- 4 -->        PDF

~-^- 196 -^ , ^
Kod Bakarca, u prediek Hrašće zvaaom, zaustavila nas je prigođice liepa
kaćusovica Coelogiossum viride var. microbracteatum, koju nam
Flora Croatica bilježi z;a Vrbovsko, Mrzio, Korenicu i Piiševicu u Lici, đo5im
ju S m i t h 0 V a navadja za Velu Učku (Monte Maggiore) i Brložnik u Istriji,
a dn B 0 r b a s za naš SniežEik spominje.


Ima dapače i grmova, koji se sa alpinskih vrhova spuštaju u doline, te
uzbujaju uz potoke, vrela, u hladovitih i vlažnih jarugah tako bujno, kao na
alpinskih visovih. U našem je Primorju takav grm Daphn e alpin a (likovae
alpinski). Nadjosmo ga u dolini Rječine kod Žaklja na vapnenih stienah
sa nekojimi bilinami sredozemne flore. Od ovuda zalazi i dalje u dolinu prama
Grobniku, jer nam ga je S m i t h o v a zabilježila za seoce G r o h o v o. *


Da nam život primorskih šuma bude što jasniji, navest ćemo nekoje biline,"
koje su za njih značajne. Kako ima po tih šumah čistina, pećina, orušina,
hladovitih i vlažaih mjesta, livadica: veoma su raznolične i biline, koje
tu uspievaju. Spominjemo od koje stotine sliedeče: Anemone ranuncoloides,
Ranunculns neapolitanus, E. nemorosus, Clematis Vitalba, Arabis auriculata,
Viola scotophjlla i V- Riviniana, Dianthus liburnicus, Moehringia muscosa, Dictamnus
obtusiflorus, Cjtisus nigricans i hirsutus var, villosus, Trifolium medium,
rubens i angustifolium, Coronilla coronata, Vicia Cassubica var. ađriatica, Oro-
bus vernus, niger i variegatus, Sanicula europaea, Galium laevigatum, Solidago
Virgo-aurea, Buphtalmum salicifolium, Inula salicina, Serratula tinctoria, Gentaurea
axil]aris var. diversifolia i integrifolia, Campanula glomerata var. mediterranea,
Salvia glutinosa, Calamintba menthefolia, Betonica serotina, MeJittis
albida,^"^ Primula acaiilis, Cyclamen europaeum, Euphorbia verrucosa i angulata,
Mercurialis ovata, Orchis tridentata, purpurea^ Morio, Ophrjs aranifera,
fuciflora, Lhnodoram abortivum, Oephalanthera pallens, Listera ovata, Narcissus
radiiflorus, Galanthus nivalis, Asparagus tenuifolius, A. acutifolius, Poljgonatum
offlcinale, Ruscus aculeatus, Lilium bulbiferum, Tamus communis, Anthericuim
ramosum, Scilla bifolia, Muscari Kerneri.


Od šaševa spominjemo Carex Halleri, C. digitata i C, flacca. Od trava Su
značajne Sesleria elongata, Meilica uniflora, Poa prafcensis i odlika angustifolia,
Dactjlis glomerata, Festuca heteropbjlla, Bracbipodium gracile, Bromus mollis.


Od tajnocvjetaka, odnosno papratnjača rastu u primorskih šumah treće
stupnjevine dvie: Po]ypodium vulgare var. acutum (slađki korjen) i Pteridium
aqui!inum var. lanuginosa (stelja, velika paprat ili preprut). Za ovu vrst poznamo
do sada jedino jedno stanište; raste u nekoliko pojedinaca u šumici
pod vrhom Čistom kod Bakra. - ^


Veoma je zanimiva šumska biiina Narcissus rađiifloras, jer je u obće nova
za hrvatsku flora. Smithova ju brala na tjemenici Vele Učke u Istriji, dočim


´^ Likovac alpinski raste jož u Primorju kod Kamenjaka na Žbeijcu, Čuninoj
glavi, na Velikom Obruču I Medveđjaku.


** Melittis aibida nova je za nasu floru, te ju ovdje prvi put publiciramo, nu
ujedno dodajemo, da je to ona biiina, koju au dosele ^a floru mediteransku bilježili
kao M. MelisophyUutn.