DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

228


Zakoni i normativne naredbe.


2^aredba kr. zemaljske vlade od 12. ožujka 180L br, 9.026, o konačnom
izpitu na kr, gespodarskom i šumarskom iičilištu u Zriževcih. Na temelju
ustanove § 28. zakona od 21. siečnja 1877, o preustrojenju kr, gospodarskoga i
šumarskoga učilišta ii Križeveih, nalazi kr. zemaljska vlada, odjel za umitarnje poslove,
u sporazumku s kr. vladnim odjelom za bogoštovje i nastavu izdati sliededu naredbu
o obdržavanju konačnoga izpita na re5enom učilištu.


§ 1. U kr. gosp. i šumar, učilištu u Križeveih obdržaje se sa učenici 3, gosp.
i 3. šum, tečaja nakon Bvršenih nauka konačni izpit.
Tomu izpitu je svrba iztražiti, kako obćenito, tako i strukovno naobraženje
izpitniki i njihovu sposobnost za praktični rad u odabranoj si struci,
§ 2. Konačni izpiti obdržavaju se pred izpitnim povjerenstvom, koje postoji posebno
za gospodare, a posebno za šumare, te se sastoji:


a) od vladina povjerenika, koji je ujedno predsjednik povjerenstva;


b) ravnatelja zavoda, odnosno njegovog zakoniteg zamjenika;


c) onih učitelja zavoda, koji predavaju predmete navedene u § 10.


§ 3. Konačnomu izpitu na kr. gosp. i šumar, učilištu mogu biti pripušteni:
a) oni redoviti učenici, koji su 11. polječe 3, gosp, ili 3. šum. tečaja na ovom
ili ravnom mu strukovnom zavodu s uspjehom dovršili.
b) Izvanredni učenici i eksterniste. kojim je kr. zem. vlada polaganje toga izpita
doz voljela.


§ 4. Za obdržavanje konačnog izpita ustanovljena su dva roka :
a) svršetkom II. polječa školske godine [ljetni rok), i
b) odmah iza glavnih praznika (jesenski rok).


Ljetni je rok redovitim izpitnim rokom za sve one redovite učenike, koji su iste
školske godine s uspjehom svršili 3- tečaj gospodari ili šumar§,j zatim za one izvanredne
učenike, koji su iste školske godine polazili 3. tečaj gospodari ili šumari, pa si
pravodobno izhodili dozvolu za polaganje konačnoga izpita, ter napokon za one izpitnike,


koji su kod konačnog izpita u predidućem ljetnom ili jesenskom roku bili reprobovani
na čitavu godinu dana. .
Jesenski rok opredieljen je za izpitivanje;


a) onih abitorienata, koji su bolešću ili inimi osobito važnlmi razlozi bili zapriečeni
polagati konačni izpit u redovitom ljetnom roku ; zatim


b) abiturienata, koji su se, da moga biti pripušteni konačnom izpitu^ morali prije
podvrči ponovnomu izpitu iz jednoga predmeta 3. gosp. ili šumar, tečaja; I
napokon


G) onih, koji su pri konačnom izpitu o ljetnom roku ocienjeni samo iz jednoga
predmeta redom „nije dovoljan", te im je od izpitnog povjerenstva dozvoljeno,
da se o sliedeiiem jesenskom roku mogu iz toga jednoga predmeta podvrči
ponovnom izpitu.


Eksterniste mogu se uz koji mu drago od spomenuta dva roka podvr(5i konačnomu
izpitu, ako si za to pravodobno izbode dozvolu u smislu § 6. ove naredbe.


§ 5. Abiturienti, koji žele polagati konačni izpit, imadu u tu svrhu predati svoje
pismene molbenice, upravljene na ravnateljstvo zavoda, barem dva mjeseca prije izmaka
dotične školske godine.


Ta molbenica treba da bude obložena krstnim ili rodnim listom, i svimi sVJedoSbami
o natikovanjti na kr. gosp. i šum. učilištu. ´
_ Učiteljski sbor prostidjuje zatim u sjednici, po ravnatelju zavoda zato sazvanoj,
jesu h om, koji sn se k i.pitu prijavili, „a toliko znanstveno naobrazovani, da bi se
igekom vjerojatnošću moglo pređpostaviti, da će izpit 8 uspjehom položiti