DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 212
prediu preko 100 3*^ i uzmemo li, da na svakom D*´ unište po jednu biljku,
to r)i bilo ukuono 100 uništenih i oštećenih mladica. Uzmemo li napokon eienu
od 10 biljaka´ jednako s i novčićem, onda bi ta šteta iznašala 10 novčića:
pribrojimo li k toma osnovna odštetu od 16 nove., onda bi za govedče i
konja iznažaia odšteta u IIL grupi 26 nove.


Razumije so samo po sebi, da u tib 20, odnosno 26 nove. razumijevamo
samo efektivnu vriednost počinjene štete, dočim za posrednu štetu tražimo -kao
i dosada — još 50V. t j. ukupno za krmće 30 nove. a za konja
i govedče 30 ili okruglo AO novčića. ^


Kako se vidi, mi smo računali za konja i govedče isto veliku odštetu,
dočim § 1). šum- zakona računa za govedče samo polovicu koliko za konja. Nu
uzme li se u obzir, da su konj i vol prilično jednake težine i veličine (slavonski
su konji obično maleni, dočim volova ima u nekih krajevih upravo ogromnih),
da se rogata marka više tjera a pašu nego li konj, koji je cio dan upregnut,
a napokon — a to je najvažnije — da vol, kao i svi preživači puno radje
brsti a time baš poziciji C i B, to jest mlađoj zabrani veliku, a svakako veću
štetu nanaša od konja, koji se više paše drži a riedko kada glavu poradi krsta
a vis diže.


To su moji nazori; ja ni iz daleka ne mislim, da sam taj predmet podpuno
i točno izcrpio, nego sam jedino imao na umu, moje sudrugove na gornje
obstojnosti upozoriti, — a na rjima će sada biti, da svaki svoje izkustvo u tom
pogledu na vidik iznese, kako bi se time predmet razsvietlio i razbistrio,


X Kozarac.


Osvrt na zakonsku osnovu glede uvedenja nove generalne
carinske tarife u Francezkoj na inozemske drvarske proizvode.
Izvjestio B. (iairarda mi^ Marseiile, 189L


U šumarskom listu „L´ Echo Forestier," od 15. veljače o. g, citirao
je BordeauX´-žki dopisnik toga lista u svome dopisu medju ostalima i B. Gairard-
a, kao (;noga, koji ide u prilog carini, što no je zasnovana na hrastove
dužice. B. Gairard upravio je s toga pismo na uredničtvo gore pomenutoga
brita, gdje medju inim piše:


„U našem dopisu iz Borđeaux-a vaš mi dopisnik pruža tu čast, da me
nazove ivasun čitateljima predstavi kao pristaša zasnovane carine na dužice.


Kako je i iz kojega izvora crpio tu ideju?


Da bmie ^vatko o tom ua čistu, držim, da mi je izjaviti, da sam ja ne
s.i-no pn.tasa slobodnog prometa, protivan svakoj vr.ti carine, nego da sam tu
nmao I .uergirno podupirao u syndikatu trgovaca i importatora u Parizu, Isto
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 213 ~
tako predložio sam ja odboru trgovaca i industrijalaca u Marseille-u, koji me
je imenovao svojim izvjestiteljem, izvješće o toj stvari s molbom, da se dužice
i drvo podpunoma izuzmu od cariue.


Uslobodjujem se, te vam jedan primjerak toga izvješća ovdje u priklopu
pripošaljem" itd.


Radi važnosti samoga predm.eta« o kcme se radi, donosimo clenjenim čitateljima
u prievodu izvješće B. Gairard-a sina. Odbor za trgovinu, industriju
i pomorstvo u Marseille-u dao je to izvješće u po:?.ebn()j brošuri štampati, a
tako ga i mi primismo sa prijateljske strane. Čitatelji će taj naći u kratiposabrane sve one praktične momente, koji će biti od velikog domašaja po
našu šumsku trgovinu, naročito se u glavnom odnosi na prodraju r}aši]i brastika.
Brošura počima kratkim govorom Gairard-ovim, a poslie toga sliedi redomice
razredba pojedinih carinskih ustanova, koje su naperene na inozemske dužice
i drvo. Svakomu će udariti u oči željezna volja sadanje fiancezkc viiide. što
no provejava sve nabrojene zaštitne nemani, a koje ustaju, da inozemskoj
šumskoj robi zatvore vrata francezkih tržišta. Francezki trgovci šumskom robom
te industrijalci sami će najviše novom carinskom tarifom štetovati, pa nije čudo,
da se je tamo razmahala po cieloj zemlji živahna agitacija i to baš naročito
proti onim carinskim ustanovama, koje se obaraju na inozemsko drvo i dužice.
Pa da čujemo izvješće g. B. Gairarđ-a sina.


Gospodo!


Odbor za komercijalne, industrijalne i pomorske probitke pozvao nas je,
da mu podnesemo izvješće o- zakonskoj osimvi, koja se odnosi na uvedenje ncvih
carinskih tarifa, pogledom na drvarsku granu i njezine proizvode, te pogledom
na inozemsku dužicu i vjerovatne posljedice, što bi ih ta osnova mogla imati
za ovu partiju.


Čast nam je dakle, da vam izpostavimo opažanja, koja su nam se nametnula
te studiju, kojom smo se pri tome pitanju bavili.


Mi držimo gospođo, da će s obćenitoga gledišta apMkacija carine onakove,
kakovu vladina carinska osnova traži, biti znamenita prepreka sveukupnoj trgovini,
napose pak trgovini inozemskim drvom i dužicama, pa da uza sve to
carina, naperena na inozemsko drvo i dužice^ niti će biti ođ znatne pomoći
trgovini francezkog drva,i dužica, niti agrikulturi, kojoj protekcijonisticki odbori
u pomoć digoše zaštitnu carinu, a niti šumskim posjedima, u ime kojih
zakonska osnova tarifu zasniva.


Osim toga agrikultura, uzevši ju sveukupno, u njezinoj universalnosti nije
direktno pri tome pitanju interesovana, jer je pozitivno svakome, da je šumski
posjed jedino apanaža države, nekojih obćina i zemaljskih veleposjednika, dakle
samih povlaštenika. Velika množina poljodjelaca i malih posjednika, a tih je u
Francezkoj sva sila, ne posjeduje šuma; ako ih nekolicina imade nešto stabala,
njihovi proizvodi su im nuždni za potrebe njihovih majura i za potrebe same
agrikulture.
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 214 —


Ni šumski posjed ne će iniafci veće koristi od predloženih cariiiskib tarifa.
Mi se nadamo, da ćemo to dokazati, da iuiportirano gradjevno drvo, upravo
tako, kao i importirana dužica, niakar im u Francezkoj i ima srodnih, čine
francezkim proizvodima utakmicu ne samo cienoin, nego i znamenitijim kvalitetom,
osobito povodom lasnoće pri izdjelavanjii, a to je druga ekonomija.


Čitav sviet bez potežkoće priznaje, da je rukodjelstvo u Francezkoj, osobito
na jugu vrlo razvijeno. To je faktor, kojemu je surovina cesto primorana,
da se privioe, ili barem^ s kojim treba da računa. Taj slučaj tiče se gradjevina
i bačvarstva, pa ne izmakoše tome zakoni


Bilo kako mu drago, smatramo svojom dužnošću, da se energično ogradimo
proti onome, što je rekao naš nepomirljivi fiskalni neprijatelj, senator
Gaiilv, bilo pri vladi, bilo u sjednicama vrhovnoga vieća za trgovinu i industriju,
0 manjem kvalitetu francezkog gradjevnog drva i dužica. Oboje ima uzajamne
vriednosti, nu francezko drvo i dužica u velikom su nazadku, što se
mnogo teže izdjelavaju te im je upotreba skuplja.


Šta više, danas postoji navada, što ju Je drvarska i bačvarska trgovina
ustanovila prije mnogobrojnih godina.


Pat, ukus i prihvaćene navike ne će se ništa ili jedva malo proraieniti.
Carina morat će se plaćati na korist državne blagajne, a na štetu trgovine,
industrije i sveukupnoga naroda. Napokon sve će poskupiti, a eksporfiaciju
stignut će prepreke, s kojima imat ćemo posla. Članovi sadanje vlade, koji su
u obće ekonomisti, čini rni se, da rdjavo sude o stvarima slobodnoga prometa.
Vidi se, kao da zaboravljaju, do kojega stepena prosperiteta popelo se javno
blagostanje u Francezkoj pod gospodstvom slobodnoga prometa. Oni zaboravljaju
na korelacijn, koja postoji medju slobodnim prometom i velikom knjigom javnih
prihoda, čini se, da oni sbilja smeću s uma, da država ima prihoda, pače ne
vide, da se ti prihodi pomnožavaju, ako se javno blagostanje u naprednoj proporciji
pomnožaje.


Država baveći se sama gospodarstvom, tim rnanje će voljeti, da pod sobom
jamu kopa, nego će morati, da ga neprekidce upotrebljava onamo, da umanji
javne daće.


Za ono nekoliko primjerice 50—100 milijuna, što će ih država godimice
prigospodariti putem zasnovane carine, a na uhar uživaoca rente, tih povlaštenika
dobrobiti, zakržljavit će usljed logičnog poskupljivanja svega u dvostrukoj,
trostrukoj, a možda i u neproračunivoj proporciji, trgovina, industrija, radnik
pa 1 rentir, jednom riečju sav narod ukupno.


Kad bi mi poprimili fckalni sistem, što nam ga se predlaže, da ga primjenimo
za vrieme od 30 godina (Rože sačuvaj!), kako no smo ´ uživali onaj
slobodnoga prometa, naša francezka banka ne bi mogla, a da bez prikora. bez
potresen]a i bez udarca svojoj gizdavoj englezkoj rivalki uzajmi 75 milijuna
franaka u zlatu, kao što je to mogla ućiaili nedavno.


Mi sudimo dakle, da u tim utanačenjima vlada prekidajući tradiciju,
koja je uviek uvažavala gradjevuu šumsku robu i dužice poput neoporezive
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 23     <-- 23 -->        PDF

~ 215 —


surovine te htijući, da ih udari visokom cariiioiii i bez obzira na odrješite obrane


g. Cvpriana Fabre-a, predsjednika ria^e trgovačke komore te g. Loon-a (Aleksandra),
brodovlastuika u Bordeaux-u, elana vrhovnog vieća za trgovinu i industriju
i bez obzira na zaključak toga vrhovnoga vieća za trgovinu i industriju,
krivo posmatra francezke ekonomske ])robitke, a napose ovu važnu trgovinu.
Vladina osaova porazđieljuje carinu gledoni na to, kako će se primjeniti
na vrsti gradjevnog drva, u različite kategorije, te ustanovljuje za svaku vrst
inaximuin i minimum pristojbe. Vajme! nijedna ne uteče biču. pa kakovome
biču, za ime božje! Za ono drvo, koje je najviše pogodovano, ma.vimuiTi predložene
carine representirao bi manje, nego li 15 v,, a za drugo dosizao bi
pristojbe od 30, 40, 45 i 70 Vo-; minimalna pak pristojba za ono prvotne
seže izpod 8.85 «/o, a za drugo dosiže do 25, 30, 43 v,-.* Napokon, ove pristojbe
pri stanovitim sortimentima represeatiraju malo ne ono^ ^to je i vriednost
same robe.


U svem držimo, da max!mum carine representira prosječno najmanje 25 ´Vo,
a minimum 15 %- To je skoro dvostruko od onoga, što se traži za Kongo! 1!


Priznajemo, gospođo, da je g. AleksanderLoon, brodovlastnik uBordeaux-u,
pravo imao, kad je u plenarnoj sjednici vrhovnoga vieća za trgovinu i industrija
rekao: da mi stupamo natražke.


Vladma zakonska osr^ova.
Gradjevno drvo.
Br. 128—
Gradjevno drvo: hrast,
drvom, koje ima debljinu od 25 milimetaraMaximum 100 kilograma . ,
Minimum „ ,
briest itd,
, ili više.
inače nazvano
fre 1.50
frc. X.—
tvrdim


Hrast representira u velike importirano drvo za gradju, jamačno 95 Vo
od ukupne količine.


Svatko znade, da se težina kubičnog metra hrasta, kojemu se prosječna
vriednost, kad je u Francezku dopremljen, mora opredieljivati s 90 centima
više po kubičnom metru, pravilno računa s 1000 kilograma i đa od toga vrlo
malo varira. Dakle, 1.50 frc. za 100 kilograma čini 15 frc. po kubičnom metru,
budi 16.66 po stotini vriednosti i 1 frc, za 100 kilograma čini 10 frc. po kubičnom
metru, budi 11.40 po stotini vriednosti.


Mi priznajemo, đa će velika čest dobrobiti od zasnovane daće zapasti narodnoj
produkciji. Inozemska produkcija težko može da podnese toliku carinu.
DržimOj đa samu izdašnu hrastovu robu, što ju pri umjetnom stolarstvu rabe,
a spram cjelokupnosti ne sačinjava nego manjinu, te koja bi, đa se trpko na-´
rugamo, polag zasnovanih tarifa slobodno unilazila, ne bi moglo nadomjestiti
drvo francezke proveniencije.


Isto bi bilo i s gradjevnim drvom, što ga rabe u velikim francezkim lukama
ili u njihovom neizdašoom predjelu, gdje ga ne bi tištili troškovi nutarnjega
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 216 —


transporta, dok naproliTfrancezko drvo ima dosta znatnih transportniti troškova,


dok onamo stigne. ..... i v . i .


Mi smo naglasili, da bi ova carina bila u korist jedino državi, nekojim
obćinama te zenTaljskim veleposjednicima, a trpila bi trgovina i sve industrije,
koje 0 tvrđom drvu zavise.


Mi cienimo, da bi carina u svakom slučaju imala biti smzena od 100 kilograma
s 1.50 frc. na 75 centinia kao maximum, te od 100 kilog. s 1 frc.
na 50 ceatima kao minimum.


Drvo u 0 b ć e.


´ Br. 128. — Hrastovo gradjevno drvoitd., koje ima debljinu izpod 25 milimetara,
Maximum frc. 5.50 od 100 kilograma
Minimum frc. 4.— ,. j, j,
Za kubični metar, koji se računa na 1000 kilograma, bio bi maximum
pravilno od 55 franaka te minimum od 40 franaka. Spram maximalQe vriednosti
od 100 fr, po kubičnom metru to bi representiralo carinu od 55 7o ´^
prvom te od 40 7„ u drugom slučaju. Carina pak od 55 ^jo ili 40 7« od vriednosti
sortimenta, na kojega se do danas obaziralo na surovinis, kao neki sortiment
od prieke potrebe, bilo bi toliko, koliko reći: mi ga zabranjujemo,
a to bi bilo lasnije.
To biva, makar da za množinu specijalnih upotreba, drvo mora biti iz~
piljeno po svojoj debljini, naročito iza kako je stablo posječeno, pače u samoj
šumi te dok je jošte posve pri sokovima.
Za to drvo izpod 25 milimetara debljine tražiti carinu tako prederanu,
pače izporedi li se s onim gore napomenutim iznad 25 milimetara, je toliko,


koliko nanositi veliku krivicu našim pilanama. One ne trebaju takove zaštite.
Diferencija, što ju mi činimo, bila bi dostatna, da se obrane od sjevera i iztoka.
Mi smo toga mnienja, da bi se ova carina u svakom slučaju morala sni


ziti i to s 1.50 frc. od 100 kilograma na maximum od negdje 15 frc. za kub.
metar te s 1 frc. od lOO kilograma na minimum od kakovili 10 frc. za kubični
metar.


Br. 128. — Drugo gradjevno drvo neizdjelano, inače nazvano četverouglato.
Meko drvo izpod i iznad 25 milimetara.


Maximum tarife ... . frc. 1.26 od lOO kilograma


Minimum „ . ... frc. 0.75 „ „


Čamovina representira najveću množinu drva, tako zvanoga mekoga drva,
barem 95 % od ukupne količine a važe od prilike prosječno 650 kilograma po
kubičnom metni. Maximum carine za to drvo bilo bi frc. 8 12^´2 od kubičnog
metra, a minimum frc. 4.87V´.. Spram prosječne ciene kubičnoga metra od
pnhke i>o frc. representira to maximalnu carinsku pristojbu od 15 ´/ a minimalau
od 8.86 v«. ´^´´
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 21? —


Importacija camovine u Francozku M´IO je znamenita; ona. e dalek(j iiajzamašnija
od svega gradjevrioga drva. Preiinla nam nisu -pri ruci podatci, da
utvrdimo naše rar-une, držimo, da jo luiihizi bar dva i pol do iri irjilijuna
kubičnih metara. ZaStitna carina u obće, a iiapose carina onako težka. kako
je zavsnovana, spriecavajući javno bogatstvo, silno će joj sprieciti konsumpciju,
ali bez znatne koristi za zemaljske veleposjednike, naše neprijatelje, koji su
ideju 0 skrajnjoj zaštitnoj carini potaknuli. Mi naime držimo, da se time ne će
više trošiti meko drvo francezke provcniencije, ili malo vize, nego li ga se
troši. Inozemskoga drva trošit će se manje. To fjtoji. Onaj, koji je danas obiknuo,
da troši inozemsko drvo, koje je budi po svojim dimenzijama takovo, da ga je
u Francezkoj težko naći, budi da imade-kvalitete i dimenzije, koje se navadno
rabej taj ne će svoga poslovnoga sistema obrnuti. Podhvatuik ili posjednik, koji
dana>s upotrebljava inozemsku čamovinu (koje u Francezkoj nema, ili vrlo malo),
koja je gibka, lagana i re3i>stentna, ne će rabiti francezke camovine i to tim
manje ne, jer bi kupovnoj cieni morao pridodavati za rukodjelstvo.


Ako mu njegovo slabije blagostanje toga ne dopušta, on će si uzkratiti
taj potrošak. on će čekati, ograničit će ga, nu ne će upotrebiti drugo drvo,
koje ne odgovara njegovom ukrasu i njegovim komercijalnim običajima. Izuzev
stanovite predjele iztoćne i pjevero-iztočne Francezke, gdje ima mekog drva i
gdje nikada nisu trožili drugo meko drvo osim svoga, sav ostali narod neprekidno
će rabiti inozemsku ćamovinu. Izim slabih partija ne će se dakle zamjenjivati
s domaćom čamovinom.


Navike, te industrijalni i komercijalni običaji jednoga naroda ne preokreću
se za kratko vrieme; treba vjekova, a ja se nadam^ bude li žalibože carina
votirana, da će se pogrješka vrlo brzo opaziti i da će se naskoro pristupiti k
izuzetcima.


Ako li se carina ima udariti, nti držimo, da bi maKimum carine od 50
centima za 100 kilograma te minimum od 25 centima, što još uviek representira
carinu od 3 i 6 o/o vriednosti, bili enormi i dosta zaštitni brojevi za
surovinu od prieke potrebe.


Br. 128. — Drugo građjevno drvo, tako zvano meko drvo, koje ima
debljinu manju od 25 milimetara.


Maximum tarife ... . frc. 4.25 za 100 kilograma.


Minimum „ . , . . frc. 2.75 „ „ „


Za 650 kilograma po običnom metru biia bi maximalna carinska tarifa
frc. 27.62V2, a minimalna frc. IT.STVs. Spram maximalne vriednosti od 65 frc.
po kubičnom metru representiralo bi to maxim.um carine od 42 Vs ´^/o, te minimum
od 27^/2 %,


Mi bismo želili, da se snizi na max.imnm od frc. 1.50 za lOO kilograma
i na minimum od irc. 1.—, a to bi još uviek representiralo maximam od 15^Vo
vriednosti te minimum od 10 Vc> vrieduosti.
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 26     <-- 26 -->        PDF

^^ 218 ~


]3.^ 130. Hrastove dužice.


Ma_\imam tarife za 100 komada frc. 6. -


Miniraum „ 5) . - ..... frc 4.50


Hrastove dužice obcenito se rabe m pravijenje vinskih bacava.


Te bačve služe stranom za eksport našib vina, a najviše pak založirauje
naših vina u vinarnicama, ili 2a transport iz mjesta produkcije u krajeve trošioca.


Udariti na inozemsku dužicu carinu bilo kakovu mn drago, to je toliko,
koliko udariti na samu agrikulturu, jer ona treba i troši najviše bačava.


Nedavno su Jules RocheiDeveile , ministri trgovine i agrikulture,
govoreći 0 kožama, Uo no su u novoj osnovi izuzete od carine, pred pođkomisijom
za carinu na animalne tvarine, izjavili, da je agrikultura u tome pogledu
dovoljno zaštićena povišenim carinama, koje se odnose na živinu., Usljed
toga mi smo ovlašteni reći: da je agrikultura dovoljno zaštićena povišenim carinama
na inozemsko vino, a da im se i ne postavlja uz bok i carina na
bačvarsku robu, koja je agrikulturi potrebita. Takova carina bila bi driiga
carina na vino.


U sjednici vrhovnoga vieća za trgovinu i industriju od 11. lipnja pr. god.
rekao je senator Gaillj , da se od onda, kako se stala importirati austrougarska
dužica u Francezku, tako bi se reklo, dužice više i ne prave. To je
fakat dosta eksaktan, nu to ne biva za to, jer hrastovo drvo iz Austro-Ugarske
ne bi puno valjala, kako se je baš kazalo u istoj toj sjednici, nego upravo naprotiv,
jer su u stanovitom pogledu bolje od francezkih, što su gibivije^ mnogo
se lasaijG upotrebljuju i rukođjelstvo im je ekonomičnije. To je ono, radi česa
ih vole i radi ćeisa su skoro posvuda potisnule francezku dužicu. Da pobjedi,
bilo je dosta, da se pokaže, ima tomu 40 godina.


Naprama izvrstnim kvalitetama, što ih Austro-Ugarska imporfcira, Francezka
ne može da suprotstavi druge kvalitete, nego li one, što ih dobiva od
stabala srednje ruke. Ta su pak nekakva te uslied prevelike selekcije tako
ih je malo, te bi vrelo tili stabaio brzo presušilo, kad ne bi već od četrdeset
godina na dispoziciju stojala inozemska dužica, naročito ona iz Austro^Ugarske,
jer je ova potisnula isto tako i onu iz Pruske i Eusije, što ju iniportirahu
još prošloga stoljeća,


Fabrikacija hrastovih dužica potrebuje velikib a malo kvrgavih stabala,
kakovih u Francezkoj nema. S takovom sortom francezka šumska industrija
tmi bolje upotrehljuje narodne šume, da proizvodi gradjevno drvo radje, nego
li dužice.


Još više nogo li pri građjevnom dna, rukodjelstv^o ima pri bačvarstvu
važnu ulogu i glede ciene \ »´lede rezultata.


Kad bi mozemske dužite imale kakovu diferenciju u cieni vrio važnu za
fraricezke dužice, koja bi ih jošte predpostavljaia, mi scieuimo nače, da bi se
na^i radnici tako radišni, tako vriedni za probitak južne Francezke, Languedoc-a
wk>rde]a..is~a, uztcgnnji.. a do rabe francezku dužicu, što znadu, da s inozem-
SKom dužicom mogu raditi.
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 27     <-- 27 -->        PDF


— 219 ™


Uz ovakove prilike nadati se, da će carioa na inozemsku dužicu, bila


koja mu drago, moći proiznieti bonsurapciju francezke dužice, iluzija je, kojoj


se može podati samo onaj, koji ove okolnosti ne poznaje. Jedina zabrana imala


bi tu moć, ali i onda za malo godina u Francezkoj ne bi više bilo šuma!


Autoritativni organi svaki dan nam govore, da je sječenje šumž, uzrok
inundacijama i javnim nepogodama, pa bi se htjelo putem težke carine na dužicu
primorati trgovinu, da baš opustošuje naše šume! I to sve biva pod lažnim
pretekstom zaštite agrikulture,


Ciene dužica predmetom su varijacijama kursa, kao i svi drvarski sortimenti.
One variraju medju sobom u toliko, u koliko variraju njihove dimenzije.
Ove pak diktira dispozicija stabla. Ima stanovitih dimenzija, koje imadu vriednost
samo od 5 i 6 frc. od 100 komada, docira druge imadu naprotiv vriednost
100 frc. od 100 komada, pače i 200 i SOOfrc. od 100 komada. Prosječno može
se od prilike računati ciena od 45 frc. za 100 komada, dobavljenih u Francezku.


Ovdje se pripušta maximum carine od 6 frc. za 100 komadate minimum
od 4.80 frc. za 100 komada onako, kako je to predložila vlada naproti mnienju
vrhovnoga vieća za trgovinu, što ga je podastro Cyprian Fabre , predsjednik
naše trgovačke komore. Ta carina, koja bi ošinula sortiment tako vitalan za
vinarsku agrikulturu, iznosila bi prosječno od prilike ISV^ 7« za maximum te
10 Vo za minimum. Nu, bila carina koja mu drago, ako joj se moramo podvrći,
ihi držimo, da fiksirati ju prema jedinstvenim cienaraa od stotine komada
bila bi velika pogrješka i takovo otežčavanje carine, kakovoga vlada i ne sluti^
a bilo bi znamenitije, nego li je sama carina od 6 i 4.50 franaka.


Kad bi se carina plaćala pi^ema stanovitim dimenzijama, representirala bi
kakova 1, 2, 3 7o ^^ vriednosti, dočim kad bi se inako plaćala, bila bi tolika,
kolika i ocarinjena roba. To bi dakle bila neka zabrana za te dimenzije, dosljedno
tomu znameniti gubitak za producente i eksploitatore šuma. Oni bi
bili primorani; da ne proizvode dužice, nego u stanovito velikim, dimenzijama,
pa da nas pritisnu svojom prodajnom cienom za sve drvo, što bi ga morali
žrtvovati, a od koga oni danas prave male dimenzije, kvalitete manje vriednosti,
a jeftine.


Poskupljenje, što će ga carina, bude li poprimljena, neizbježivo proizvesti,
povući će za sobom i to drugo poskupljenje. Mi ćemo dakle sami plaćati posljedice
naših pogrješaka i fiskalnih mjera, koje su rdjavo proučene i rdjavo
shvaćene.


I interesu sanie agrikulture, u ime koje se sve ove pogrješke sgrću, u
ime koje se revindicirala zaštitna carina, u ime koje se sve pomrsuje i u ime,
koje se ide za tim, da se ruševine pomnožaju, tražimo mi podpunu iznimku
za inozemske dužice od carine. Nu, ako li bi našem glasu moralo biti kao
onome vrhovnoga vieća za trgovinu i industriju, da ne bude uvažen, mi bi
onda tražili bolju aplikaciju te carine.


Budući da se porez ad valorem vrlo težko aplicira te je poglavito veksatoran,
mi bi tražili ili porez po kubičnom metru, koji je još pravičniji od poreza
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

po težini, ili što je jednostavnije, porez po različitim kategorijama, na primjer,
no kategoriiama dužine. Tu bo nije medju njima mogućna konfuzija. Tako:
Bo 75 "cerit, dužine za va^^mum frc. 1.50 od 100 kom., frc. 1 — 100 k. minimum


. 1.50


od 75-95 « „ „ »51r 2=2— »» »
»»7J;, n l-^O »
»»
„ „ „« 2.-ff


„ 95—105 „ ,, ,5 « 2.5
2.52.50
00 «»sr> » 2.-~ „


„ 105—145 fl « » r, 3.50 , n » „ 2.50 n


7^


„ 145 dalje „ „ . 10--« » „ 6— n


Druo-i važan razlog, koji bi opravdao podpunu iznimku inozemskih dužica
od carine^ nalazimo u situaciji inferioriteta, što bi ju imali naši trgovci običnih
vina za eksportaciju u odnošaju naprara trgovcima vinom u susjednim zemljama.


Eksportacija običnih vina za republiku Argentinu, te Uruguay i Njemačku,
koja je bila starodavnim našim monopolom, izmiče nam se. Ima tomu 5 do 6
godina, te nam Austrija, Grčka i Španjolska sve više i više preotimaju čitavu
povorku trži.^ta. Njemačka tržišta za malo, pa ćemo ib izgubiti, a ona de la
Plate ljuljaju se. Budu li bačve, koje slaže za ložiranje ovih vina, udarene carinom,
kako ćemo ju podalje ocjeniti za svaku vrst bačava, naša će pozicija i
naša supremacija riskirati, da pane u opasnost, jer će narodi, koji su bliži od
nas krajevom, gdje se dužica proizvodi, moći da si ju ekonomičnije nabave,


mi.


Na´a komercijalna situacija s vinom postala M dakle vrlo kritičnom. Ona
ipak ima takovu važnost te zaslužuje pozornost javnih organa. Isto bačvarstvo,
a s njime tisuće njegovih radnika ne zaslužuju žaiostne kobi, koja im se
priprema.


U PVaricezkoj prave se !*uzličite vrsti bačava, bilo za domaću porabu. bilo
za eksportaciju. U Austro-Ugarskoj, Italiji, Grčkoj, Španjolskoj svuda se povadjaju
za nama i prave za iste svrhe, svuda eksportiraju istu vrst bačava.


Najviše se rabi vrst polu-barila (le deml-muid) od 550 litara, na kojem
je prosječno od prilike 50 duga i drva. Polag carine od 6 frc. ili 4 50 frc. od
komada iznosio bi taj porez 2*25 do 3 frc, za bačvu, a to je više od 0.50 centirna
od hektolitra ložiranoga vina. Druga vrst bačava, koje se za trgovinu i
domaću porabu veoma rabe, jesu bordelcžke bačve (la barri(iue bordelaise) od
215—228 litara, koje trebaju od prilike 35 duga i dasaka i dna srednje širine,
a od prilike 20/22 duge, ako li su izdubljene. Carina iznosi za jedne okolo
2 frc. i 1.50 frc, a za druge 1.50 frc. i 1 frc, za bačvu, što čini 50 centima,
pače i 1 frc. od hektolitra ložiranoga vina.


iMi smo dakle pravo imali, kad smo gore spomenuli, da bi porez na du«
žice bio drugi porez na vino i šta više, ne samo na vina inozcmska, negotakodjer
1 domaća. Uzme li se na um, da dužice prispievaju k našim ozbiljnijim
inozemskim vinarskim konkurentima uz bolje uvjete, nego li k nama, budući
da su bliži mjestima produkcije, pa da jo bačvarsko rukodjelstvo svuda ieftinije,
nego h u Francezkoj, uvidjet će se, da hi franco/ki trgovac vinom za^ekspor^
taciju osjetljivo zao.it.ao ?A\ svojim inozem;>kim konkurentom.
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 221 -"Trgovačka
ko?nora u Cetće-u uzlmdjena, kao i nii, noviii) cariiiskini tarifama
gJeđe dužica, koli s gledišta same trgovine B dužicama, toli s gledišta
vinarske trgovine, traži u svora vrlo koriciznoin, najnovijem izvješću poput nas
podpuni i2usetak dužica cd carice.


Znademo takodjer, da i trgovaCka komora u Bordeaux-u jednako radi, te
da je poslala u Pariz ođabranike s misijom, da se uzprotive novo zasnovanim
tarifama.


Hoće li tolika naprezanja biti utamanV Mislimo, da iie će:


Br, 130. Druge ne hrastove d u ž i c e,


Maximum tarife , . . . . frc 4,50 za 100 komada


Minimum „ ..... frc. 3.50 .^ „ „


Druge ne hrastove dužice vrieđe danas u Francezkoj 6—7 frc. po stotini
komada. Zasnovana dakle carina udara ih s više od 60 ^/o vrieJnosti. Bilo bi
mriogo jednostavnije reći: Mi ih zabranjujemo! Odatle trpit će trgovina, osobito
različite ambalaže šećera, cementa, brašna, slastica itd. Maximum.od 1 frc. i
minimum od 0.50 centima od 100 komada bio bi dovoljan.


P 0 k u ć t V 0.


Br, 590. Od savijenog drva


Maximalna tarifa , . . . frc. 11 za 100 kilograma


M-inimalna „ „ . . . frc. 9 „ ^ .,


Istina je, da pokućtvo od savijenog drva ćini srodnoj francezkoj industriji
zapiašivu konkurenciju; ipak nam se zasnovana carina čini prećeranom.
Maximuii]. od 4 frc. i minimum od 2 frc carine ukazuje nam se posvema
dovoljnim.
Drugo različito p o k u (31 v o.
Br. 591. do 594. — Zasnovane tarife sve su eksorbitantne; naši pak
francezki radnici sami ne traže zaštite, koja je takodjer drakonička.


Br. 595. Prazne bačve.


Maximum tarife , . » . frc. 2 50 za 100 kilograma


Minimum „ .... frc, 3.— „ j, ,,


Govori nam se bez prestanka i pri svakoj stvari, da se hoće štititi radnika,
francezku industriju. Mi držimo s Roge-onh predsjednikom trgovačke komore
u Nancy-u te s velikim brojem drugih odličnih osoba, da radnik i industrija
znadu sami, da se štite, kad nisu preoterećeni i kad bi bilo dosta, da im se
dade kompenzacija za terete, što ih nose.


Ta protekcija vodi k protivnome!


Zasnovana carina za bačve, sačinjene u inozemstva, biia bi maaja, nego
li ona, koja resultira za bačve sačinjene u Francezkoj importiranim inozemskim
dužicama. Tko može, neka pojmi tu anomaliju!
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Jednostavan zdrav razum i logika upućuje nas, da \A carine imale Mt^
barem iste, nu manje jedna od druge, to se ne da pojmiti.


Za polu-barilo plaća se:
. ^


frc. 2.50 od 100 Hg. maximum tarife :


frc. 2.— „ „ „ minimum „ .


Mi smo kazali, da bi trebalo 50 duga, da se sačini jedno polu-barilo, a
za importirane duge, koje bi služile za razpravu istoga polu-barila, platilo bi
se ffiaximum frc. 3 i minimum frc. 2.25.


Za jednu bordelešku bafivu, koja teži od prilike 45 kilograma, plaćalo bi
se niasimum od frc. 2 50 od Vo kig,, te minimum od frc. 2 od ^{a Hg.


To representira frc.
I.12V2 2;a maximura
frc. 0 90 za minimum od carine za bordelešku bačvu-
Da se bordeleška bačva sačini od importiranibđuga i dna, trebalo bi ih
3o srednje širine te


maximum carine od 6 Vj,


minimum „ , „ 4 50Vo
representirao bi 2.10 maximalne carine
1.57^2 minimalne carine


Glede bačve, sačinjene u Francezkoj, plaćalo bi se svagdje za upotrebljenu
dugu više carine, nego li za bačvu sačinjenu u inozemstvu. Carina od frc 1.50
n!ax,´malne i frc. 0 80 minimalne tarife dovoljno bi odgovarala carinij koja se
traži za samu dužicu.


Ovim završujemo izvješće g, B. Gairarda, koje je za naše prilike od velike
važnosti, a iz kojega dovoljno razabiremo, da se rečeni izvjestitelj svojski
zauzimlje za trgovinu i promet hrastovih dužica u Francezkoj, koja okolnost
nama u glavnom u prilog dolazi.


U g I J e n.


Priobćio kot. šumar Ljad. pL SzeMtgjorgp,


(Svršava se.)


Tako nalazimo u ugljenih naslagah doplerita, jantara, retinita, hartita,
hathetina, ozokerita i t. d., koji su svi kemičoo srodni s ugljenom; gdjekad
se dapače nalazi i petrolej u ugljenih naslagah.


Mnogo važniji od ovih minerala, koji se i onako samo u vanredno malenih
količinah nalaze u ugljenih naslagah - jesu kovine: željezni karbonat i sumporni
kučadan. Željezni karbonat dolazi stranom smiešan s ilom u ugljenih
naslagah, stranom opet dolazi kao tako zvani blackband u neposrednoj svezi s
ugljenom, te prati istog često u pravilnih na daleko rasprostranjenih naslagah.
Od tuda 1 dolazi, da se u mnogih ugljenicih u Englezkoj, Njemačkoj i Ugarskoj
IZ jednog te, istog rova najvažniji produkti sadašnjosti dobivaju naime ugljen
željezo. ^