DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 212
prediu preko 100 3*^ i uzmemo li, da na svakom D*´ unište po jednu biljku,
to r)i bilo ukuono 100 uništenih i oštećenih mladica. Uzmemo li napokon eienu
od 10 biljaka´ jednako s i novčićem, onda bi ta šteta iznašala 10 novčića:
pribrojimo li k toma osnovna odštetu od 16 nove., onda bi za govedče i
konja iznažaia odšteta u IIL grupi 26 nove.


Razumije so samo po sebi, da u tib 20, odnosno 26 nove. razumijevamo
samo efektivnu vriednost počinjene štete, dočim za posrednu štetu tražimo -kao
i dosada — još 50V. t j. ukupno za krmće 30 nove. a za konja
i govedče 30 ili okruglo AO novčića. ^


Kako se vidi, mi smo računali za konja i govedče isto veliku odštetu,
dočim § 1). šum- zakona računa za govedče samo polovicu koliko za konja. Nu
uzme li se u obzir, da su konj i vol prilično jednake težine i veličine (slavonski
su konji obično maleni, dočim volova ima u nekih krajevih upravo ogromnih),
da se rogata marka više tjera a pašu nego li konj, koji je cio dan upregnut,
a napokon — a to je najvažnije — da vol, kao i svi preživači puno radje
brsti a time baš poziciji C i B, to jest mlađoj zabrani veliku, a svakako veću
štetu nanaša od konja, koji se više paše drži a riedko kada glavu poradi krsta
a vis diže.


To su moji nazori; ja ni iz daleka ne mislim, da sam taj predmet podpuno
i točno izcrpio, nego sam jedino imao na umu, moje sudrugove na gornje
obstojnosti upozoriti, — a na rjima će sada biti, da svaki svoje izkustvo u tom
pogledu na vidik iznese, kako bi se time predmet razsvietlio i razbistrio,


X Kozarac.


Osvrt na zakonsku osnovu glede uvedenja nove generalne
carinske tarife u Francezkoj na inozemske drvarske proizvode.
Izvjestio B. (iairarda mi^ Marseiile, 189L


U šumarskom listu „L´ Echo Forestier," od 15. veljače o. g, citirao
je BordeauX´-žki dopisnik toga lista u svome dopisu medju ostalima i B. Gairard-
a, kao (;noga, koji ide u prilog carini, što no je zasnovana na hrastove
dužice. B. Gairard upravio je s toga pismo na uredničtvo gore pomenutoga
brita, gdje medju inim piše:


„U našem dopisu iz Borđeaux-a vaš mi dopisnik pruža tu čast, da me
nazove ivasun čitateljima predstavi kao pristaša zasnovane carine na dužice.


Kako je i iz kojega izvora crpio tu ideju?


Da bmie ^vatko o tom ua čistu, držim, da mi je izjaviti, da sam ja ne
s.i-no pn.tasa slobodnog prometa, protivan svakoj vr.ti carine, nego da sam tu
nmao I .uergirno podupirao u syndikatu trgovaca i importatora u Parizu, Isto