DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 15     <-- 15 -->        PDF

^» 207 —


ovili zaiiimivih stiena, to su paprađi: Aspidiuin acoleatuirj, Aspleuiuin Robev


tianum, Cvstopteris fragilis var. angustata, C. alpiua, Aspidiam Loncliitis, Po-


Ivsticiium rigidum, Asplenlam virlde i Scolopendrium oflicinarum.


Maio dalje snježnice opet je ponikva šumom zarasla, u kojoj´ je u stotine


pojedinaca uzbujala ruža alpinski\ (Rosa alpina f. atiichophvlla) i borovnica


(Vaccinium Mvrtillus)-


Inui ;i Paklenu do stotinu takovih ponikava, ma isilnib stiena, kakovih


samo na Velebitu vidjesmo. Kad bi čovjek htio obaći i izpitati cielo Pakleno,


trebao bi k tomu i više dana. Putiuku odlarie, kad vidi, da se je ponikava


riešio i sa iztočne strane Obruča ii^ašao na gorski kraj, što zovu „Pod pla


nine/ Tu se na stiena rnodri jadić (^iconitum Napellus var. angustisectum),


Prunella grandiflora= Dianthus silvestris var. virgineus, Galamiatha thvmifolia,


Sii ne petraea, Campanula linifolia.


Pod planinami uzdiže se Gunina glava, vrh pravilna čunjasta oblika, kojemu
je južna strana pusta i travom obrasla, a ona prama sjeveru plješiva,
onda travnata i napokon tako na gusto borićem zarasla, da se preko njega
ne bi probio dva sata,. To je najljepša šuma borića, koju sam do sada vidio u
domovini.


U okolišu Cunine glave mora da je flora veoma zanimiva. Obična je tu
srebrno-lista Scabiosa graminifolia, Aster Amellus, Alsine liniSora, Cytisu5 holopetalus
(u tisuće eksempiara), Daphne alpina, Jurinea mollis, Tiiesiuni divaricatum,
Gvmnadenia adoratissimaj Libanotis montana var. daucifolium, a veoma
riedka Ruta patavina.


Na podnožju vrha duboka je đumača Borovnica, a nad njome krasan borik,
u kojem raste Pinus larieio var. nigricans. Pro^av borikom, evo te u jarku
Bukovu, za malo na Grobničkom polju, u naručaju mediteranske flore.


Vrhovi u sklopu obrućkom nalikuju si glede šuma, jer ili pokriva ponajveć
bukva; samo se daljnji l)ricg Je?enica iztiče vi^e i^uujom crnogorlee. Kako
je tamo, tako je i po ostalih vrbovih prve stepenice jugo-zapadne visočinCj jer se
bukva izmienjuje sa crnogoricom. Tako je iza Zlobina crnogorica, a prama
Velikom Tuhobiću bukova šuma, doćim se tu u prigorju osobito iztiče mukovnica
(Sorbus Aria) i jasen (Fraxinus ornus). Iza Zastupa irna i omašnih glogova,
jedan od 2dm. premjera.


Za bukovu Mmn na Tuhobiću navest ćemo i nekoje biline. Tu raste
Ranunculus lanuginosus, Dentaria enneaphylla, Lunaria rediviva, Cerastium silvaeticum,
Geranium phaum, Oxalis Acetosella, Orobus vicioides, Aremonia agrimonoides,
Heracleum spondjlium^ Laserpitium verticillatura, Chrvsanthemura
macrophyllum, ChaerophjUum aureum, Sambucus racemosa, Valeriana officinalis,
Prenanthes purpurea, ScopolJa atropoides, Scrophniaria Bodosa, Veronica urticaefolia,
Lamium orvala, Daplme me:^eream, Asarum europaeum, Euphorbia
esula, Platantera bifoiia, Convallaria majahs, Po]ygonum verticillatura i raultiflorum,
Lilium martagon^ Muscari botryoiđes, Luzula angustifolia, Avena pubescens,
Mellica nutans, od papradi Polystichum Mx mas„