DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 12     <-- 12 -->        PDF

™- 204 — .


cvatude bilje je kržljavo, tako Dianthus inođorus, Centaurea rupestris, Campanula
tenuifolia, Paronichja Kapella, koja poput sniega tu i tamo hrpimice pokma
poljem razasuto kamenje.


U koritu potoka Sušice raste po pećina od grmlja: Rbamims saxatilis,
Coronilla emeroiđes, Viburnum lantana, Acer pseudoplatanus i naša najuglednija
vrba Salix incana s uzkim, srebrnastim lišćem. Malo dalje naći ćeš tu prvi
put i grusenicu (Gotoneaster vulgaris).


Kad si se od polja poćeo uzpinjati Čapljom, hrastovi su grmovi poviši,
ima tu i stabalaca od grabrića (Ostrja carpinifolia), po koji grm jasena (Fraxi"
nus ornus), đočim je od grmlja najobičnija kupina Rubus uimiiblius, u koje je
lišće sitnije, nego li uz obalu morsku. Tu je još smilje, brumbelj (Scoljmus hispanicus)
i pusteni kotrljan (Marubium candidissimum).


UzpeT se do 600 m. visoko, evo te na Živenju, do kuda se vegetacija
prilično promieniJa. Grmlje postaje gušće, hrast je izcezuuo, a zamienila ga
bukva kao grm, a ima tu i po koj bazag (Sambucus nigra). Malo dalje već se
najavlja orehovac (Rhamnus carniolica) s tamno-zelenim i svi etil m lišćem, dočim
se k pećinam prikučio likovac alpinski (Daphne alpina), Digitalis ambigua i
Buplerum cerauum. Od bilina mediteranske flore ima t\i: Sehinops Hitro, Satureia
illjrica, Centaurea rupestris. Ruta đivaricata, Cephalaria ieucantha.


Dalje gore prestaje grmlje, te se otvaraju puste gorske košenice, đočim
na Sgornički dočekuje putnika liepa bukova šuma, koja je zahvatila i susjedne
briegove i vrhove.


Sam Greleš zarašten je na podnožju i na rebrih bukvom, a samo tu i tamo
utrešena je po koja omorika, rjedje jela. Tjemenica briega zarasla je na gusto
tankom, ali ne previsokom bukvom, kojoj je deblo u pridanku svito, prima
dakle oblik kosođrvine ili klekovine. Takovih bukava ima u gorskom kotaru na
Jelencu, Guslieah, Medvrhu, Velikoj Viševici, Burnom Bitoraju, Velikom Risnjaku
i Saiežniku.


Na samoj glavici Grleša ima i odebelih bukava. Deblo je u jedne (god.
1885.) visoko 125 cm., ima u dnu 203 cm. u objamu, dočim je najdeblja grana
mjerila 79 cm. u objamu. Krošnje su u takovih bukava kao oklaštrene, grane
debele, kvrgaste, nepravilno svite, spuštajući se prama zemlji.


Osim bukve raste tu i lipa, planinski javor, jasika (Fraxinus excelsior),
od grmlja grozdić alpinski (Ribes alpinum var. Fleischmanni), u koje je odlike
list s obih strana gusto šćetinast, Lonicera Xylosteum i alpigena, mukovnica
(vSorbus aria), vrba velolista* (Salk grandifolia) i smričina (Jnniperus nana;
Zwergwacholder), vrst alpinske borovice, koja se od obične fenje ili brinja razlikuje
i listom i plodom.


Za alpinsku floru značajan je to grm, uspievajući i na pustih stiena, Poraste
riedko kada metar´ visoko, već je obično onizak, kratko-đebiast, gusto


* Na Oštarijali velebitskih raste S. graudifolia var. Velebitica, u koje je krug-
Ijasto lišde manje i golije. Razvila se tamo u tolikoj množini, da ju je vriedno spomenuti
sa fiziognomičke strane.