DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 192 ""
više od tri mjeseca neprekidno trajala, velika je riedko3t. ProSIu zimu dobro 6^


Bvako i^pamtici. Stare b;ike sjedeć iivjck u zape(?ku valjda zato, Žto B\I jače kašljucale


iimalejača hunjavicu no obično. Seljak opet, prisvajajuc si nepovUstno ^žumu po danu


i po no(^i, nbio je konje svoje, stopiu će se prolietos zime sjetit, obradjujać polja avoja.


A^i gospodski sviet raznih bnmža bohio će se ziiae sjetit, kad agied;^ u svojiK raćimih,


koliko je novca za drva pofroSio. Ele, to sve kako t:iko, uo mi šumari, dok budemo


živi Bjeeat ćemo se prošle zime. Svi bo šumarski poslovi, osim male i/.nimke, baš u


zimu padaju. Medju tim poslovima eto u prvom je redu doznačivanje drva. Lako je


dosadanjh zima drva doznaćivari bilo, al ove zimo, snieg dubok, na njem se uhvatila


ledena, kora, studen velika, veliki zabtievi na .^mnu uslied zbilja neizmjerno velike po


trebe drva, k tomu još dodaj u misli nezadovoljstvo pučanstva u tili eas je neprilika


gotova. Jerbo su se nadalje ovdje u Trnjanskoj šumariji kradje šumske sbog izvrstna


saonika i ogromne potrebe drva u velikoj mjeri pojavile, morao si i zato puno dana


rimskih u šumi sprovesti. Kradje su u istinu u ovoj zimi tako intezivno zavladale, da


ml nabrojismo do konca veljače u našoj šumariji 2000 prijavnica, a prošle godine do


isto doba bijaSe jedva 500 prijavnica. Kadgod pomislim na tu ogromnu kradju, moram


iskreno siromašnog lugara požaliti i u istinu vjerovati, da je lugarska služba od svih


.isaiiiuiaDJa, osim vojničkog zvanja, najtežja. Za to zbilja valja priznati lugarom Djibov


trud i muku te nastojati^ da ih savjetom i sgodoom uputom podupremo u njihovom


doista težkoni zvanju. I, St.


Podpora za oskudne slušatelje šumarstva. Pod ovim naslovom priobćio
sam u našem listu na str, 477. od god. 1890., da mi je jedan darežljivi dobročinitelj
predao iznos od 200 for. u svrhu podpore domaćih oskudnih slušatelja šumarstva.
Naknadno k toj viesti mogu javiti, da sam od tog iznosa ^/s podjedno s naraslim
kamatami svotu od 12´2 for. 57 uvč, priposlao u namienjenu svrhu ki\ gosp.- šum.
učilištu u Kviževeib^ a 7´- istog iznosa opredielio sam domaćim slušateljem šumarstva
na c kr. visokoj školi >^.a zemljotežtvo u Beču, M. Trbauid,


Dopisnica uredničtva,


P, n. gg, M. E, u Kutjevu: Yase priposlano dobismo, nu nemogosmo isto uvrstiti
u br. 3. lista, jer je zakasnilo, s toga ga otisnuemo u ovom broju, a po Vašoj naročitoj
želji priobčit ćemo i u budućem broju. — B, H, u Glini, J. V. u Novigrada,


I. St. u Trnjanib : Vaše viesti i sitnice prispiele su nam, hvala Vam. da nas ee sjetiste;
dielomice uvrstismo za sada obzirom na prostor lista, ostalo će već naknadno
sh´edifci, — F. V. u Zrinju: VaSu viest dadosmo otisnuti u ovom broju; hvala Vam.
Bilo bi nam milo, da s Vaših krajeva većkrat ita čujemo, buduć da skoro nikakovih
vieaii odatle nedobivaino. — M. F. i P. B, u Mitrovici: Molimo Vas učtivo, da se dogodice
sjetite našega lista; s Vaših krajeva ne Ima već dugo nikakovih viesti.
Ovomu broju našega iista priložen je ,Jlocrt ; Izložbenoga prostora
jubilarne gospodarsko-šumarske Izložbe u Zagrebu !89l/* n mjenia
--- 1 : 1000. Upozoruiemo ovim cieiijene članove na paviljon hrv.-slav.
šumarskoga družtva, koji leži na zapadnoj Btrani izložbenoga prostora
naproti uititeljskoni domu.


aredničtvo i naklada hrv.^skv. šumarskoga drnžtTa. - Tisak C. Albrecht-a.