DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 190´ —.
Budnoj kod Kostajnice, omrijiti mesom, te kad je žena tamošnjega željezničkoga stra


žara branila svoje kritike, poleti za njez´nim psićem ovaj u svinjac, a kurjak za njim.


Pas ute^e drugim putem iz sviujca a žena, misleć, da je ono kakvi pas, zatvori po


klopac za Bjim. Nasta u svinjcu zemljotres, a tek stražar se uvjeri, da to nije „Kupku,


veliki pas, iz PitomaČe", već pravi pravcati, budi Bog s uami, bosanski štrikan, koji


dakako u svinjcu izgubi život, pošto je prije izgubio — pamet. —


Zlo po nas, da se naše lisice pretvore u kurjake, koliko ih ima. Neprija im ovo


metar debelo bielo brašno; neima im tko tarane oda nj´ praviti. Što one trebaju, to


krije struka vierna sniega, a na sniegu nigdje ništa, čim bi se siromab naliraniti mogao.


Ptice pafeo u zraka, a lija bez krila. Zato one no6}n drže ambulantne straže oko naših


kokošinjaca, a danju po našem polju tik do Zrinja. Neko po podne vidjeh ih samo 7.


Pak nisu ni plašljive, vidi se, da ono^ Sto se gladom zove, napried ih krede i
odvažnost lm daje; nu, lukave, skupo drže svoju rusu glavu; pol ure će nepomiSno
stajati a dva oka, ko dva dijamanta, izpod vedja oštro bliešte i vjernu stražu straže.


Kad nezapade toli debeo snieg, znale su ovuda oko bunara po polja guske padati,
da ua njih travu pasu. Debeo snieg pokri sve^ te nam neda u pohode naše dosadašnje
krilate prijateljice, da nam prikrate kadkad neugodni lovaSki dugočas.


Pataka i dosele malo u nas bijaše 5 potok ZrinjSica, koju, 2 metra Široka a ko
zdjela plitka, ovdje ^riekom** zovu, odviše je neznatan, a da se od ove studeni nebi
smrzavao: tu za patke života i sreće ne ima. Za naše lovce hi tu dobra. Ku bližnja
Una gusaka i pataka na tisuće krije; kako se Ćini, i tamo im slabo dodijavaju; niti
ima tih lovaca ni tolikih Samaca k tomu. Kupajte se dakle i nadalje bez brige: studena
voda, veli Kneipp, zdrava


Šljuke po dvie tri u jesen zaostanu; one nas samo podražuju, one hoće; vješta
lovca, kakav ovdje nije van naš lugar K.


Srna nije oko nas ni dosele puno bivalo; ove zime joŠ se lovci manje s njimi
hvale. Dva tri komada, Što ih ima, to je sve bogatstvo naše šume. Mogu lovci 5 puta
ići u lov dok vide jednu. Kažu, da se je sva divljač odavle preselila u Bosnu, jer da
tamo više mira ima,


Na „natražnjake" sav sviet viČe, dakle i vas na rešeto, vi raci. Koliko je potok
Zrinjćica dug, u njem raka ni za liek. Ali nuto ćuda! Ima četvrt sata od Zrinja polje,
u polju bunar vode hladne, čija voda otiće jarkom, pedanj širokim, a do ceste pol
kilometra dugim, pa tu prošle godine pod kamenjem naidjoše na rake. Prošle godine
taj bunar usahnu; vidit ćemo, da li usahnuge i raci, ako se ove godine pokažete,
mjesto natražnjaci zvati ćemo vas „naprednjaci", da vam skinemo ružno ime. I za te
rake u polju nitko živ nebi znao, da je neopazi budno oko našega lugara K, Naš prijatelj,
parob Brdjanski, čujemo, da se veoma za račarstvo zanima; ali je u njega i sgoda
u Brdjanih zametnuti račarstvo. Pođje li mu pokus za rukom, neka se čuva nas gostiju!
— Pred 30 godina bivalo ovuda i divlje prasadi. Sada ni kurjaka, koji bi u
naših šumah đomiciiirao, premda im kraja neima. Neda mu oblast pasusa, a bez njega
u uredjenoj državi nikomu obstanka, kamo li, tako pogibeljnim osobam, košto su kurjaci.
— 0 medi još manje govora, pa da barem onakvi pitomi dodje, 0 kojem piše u ovom listu
moj prijatelj kot. šumar Knobloch ! Nebi škodilo, da malko uzburka u nas svetu
vatru lovačke krvi, da se pokažemo vriedai potomci junačkih naših predja, koji pred
30 godina ovuda po 8 dana u šumi noćiše i saonice sobom vodiše, lov loveći i junačke
megdane dieleći 3 divljimi svinjami! A sad, kad u šumi ili u polju ugledaš zeca,
mniješ i,;hvališ se, ko da si veliku stvar vidio! Koliko je ovuda plemenita zvier riedka
postala! Lov poljski naše obćine na godinu za 1 fr. 80 nč. u zakup daju. Nevriedi ni to.


Na nestašicu šumske zvieradi tuži se i naš prijatelj lugar K. Na nj´ doista iiespada
ona u nečmku lovačkoga 1 Šumarskoga ponosa velika ljaga: biti lugar, šumar, a ue biti