DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 188 —


e) dva mjesta šumarskih vježbenika uz godiŽBJu pripamo^ od 300 for, ^ ^ ^


Natjecatelji imadu svoje molbenice kr. šumarskomu ravnateljstvu, podastrieti i
sliedećitoi prilozi obložiti;


1. Krstnim listom,
2. LjeČniČkom svje dočboffi, kojom županijski iH domobranski Iježnik potvrdjuje,
da je tjelesno jak i posve zdrav, da dobro vidi i čuje i da pogrieške u govoru neima.
3. SvjedoČbom o izpitu zrelosti.
4. Svjedočbom, da je dobrim uspiebom položio i svršio šumsku akademiju u
Scbemuiizu ili na drugom kojem ovoj uzporedjenom višem ueilistu,
5. Svjedočbom o zakonom propisanom višem državnom Šumskom izpitu, no to
samo oni natjecatelji, koji žele zadobiti jedno od mjesta naznačenih pod a i b,
G. Dokazom znanja hrvatskoga jezika u pismu i govoru, tiSući se natjecatelji za
jedno pod a) b) i c) naznačenih mjesta.
7. Dokazom znanja hrvatskog ili takodjer kojeg drugog slavjanskog jezika, tičući
se na^*eeatelj4 zajedno pod d i e naznačenih mjesta.
8. Potvrdom, da je natjecatelj svojoj presentnoj vojnoj dužnosti zadovoljio.
Šumski vježbenici stiču pravo na promaknuće istom onda, kada polože zakonom
propisani viši državni izpit dobrim uspiehom i ako su naučili hrvatski, ako tomu jeziku
kod nastupa službe možda vjeSti bili nisu,


Zaključni račun krajiške investicionalne zaklade aa god. 1889, Njegovo
eeB. i kralj, apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo je previšnjim ručnim pismom od 13.
veljače 1891. uz previšnje odobrenje preblagostivo uzeti na previšnje znanje posljedke
rukovodnog izkaza i računarskog zaključka krajiške investiocinalne zaklade
za god. 1889., uključivo željezničkih, prema nalazu ugarskog državnog računarskog
dvora točno izkazanih ukupnih investicionalnih izdataka, ter ujedno premilostiv o
pođieliti absolutorij.


Ovaj rukovodni izkaz i računarski zaključak pokazuje ostatak od god. 1888. kao
početni blagajnički ostatak sa ...,.,... . for, 5,682.103 94 —
k tomu prihod u god. 1889, sa ........ . . „ 3,174.529 6IV2


Ukupno . ~ for, 8,856.638 5572
Od tuda čisti potroSak sa „ 3,123832 09—


ostane koncem god. 1889. blagajničko stanje sa ... . . for. 5,732*801 46^2
! to; u gotovom novcu . . . . . . . . . . . . _ 756"336 46 y2
u vrieđnostnih papirih ^ 4,976.465
ukupno gore izkazani blagajnički ostatak sa 5,732.801 46 7s
od toga manjak prema burzovnom tečaju sa „ 272 50—


pokazuje se pravi blagajnički ostatak sa "] for. 5,732*528 96V2


Viši državni šumarski izpiti. Prema oglasu visoke kr. zem. vlade, odjela za
unutarnje poslove, obdržavati če se viši državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva u Zagrebu dne 20. i sliedeČih dana mjeseca travnja 1891,


Biljegovane molbenice, siistavljene u smislu normativne naredbe od 18. listopada
1886. br. 33.094 ex 1886., podnašaju se u propisanom roku na osobu predsjednika
izpitnoga povjerenstva upitno-a državnog izpita p. n. gosp, Milana Dursta , kr. gumarskoga
ravnatelja u Zagrebu.


Ka izložbenu sbirku želi kupiti šumarski ured vlastelinstva Katjev o po
„jednu čeljust" od medjeda, šakala i od risa, nadalje domat^ih orlova. Tko
šta ima u zalihi za prodati, neka se neposredno obrati na rečeni .%marski ured.


Inžinir-šumar.* Na članak gornjeg naslova u gumarskom listu mjeseea ožujka


0. g. p. n. g. nadšumara V. Dojkoviča slobodan sam odgovoriti, valjda i po mišljenju
* IJvrgtujemo ovo priposlano, budu<5 smo za to naroSito zamoljeni od g. J. Y,
Uredničtvo.