DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ -17S^ —


Na dnevni red dodjoše sliedeći predmeti u razpravu:


1, Čita se zapisnik odborske sjednice od 30. prosinca 1890., koji bude po gg
M Vrbaniću i D. Trotzeru ovjerovljen. Podjedno odobri odbor u ejeiosti u istoj sjednici
stvorene zaključke obzirom na okolnost, što onda ne bijaše dovoljan broj prisutnih


članova.


2. Tajnik iaviešduje o zakljuSku družtvenih računa za god. 1890. (:.lasora blaCT^
ičkog dnevnika iznaša pribod 3129 for. 1 nov<5, t. j . za 99 nv5. manje, nego li
je imalo unići prema odobrenom proračunut za god, 1890. tečajem iste godine.
Sravniv s ovim prihodom razhod od 2989 for. 28 nvč., pokazuje se višak^ od
139 for. 73 n5„ koji odpada na račun kamata utemeljiteljne glavnice družtva za istu
godinu, a uložen na ŠtedioniČku knjižicu br. 62.749,


Osim toga ima nadalje družtvo još raznih tražbina (imenito na dužnoj članarini)
u okruglom iznosu od 340 for,, koji ^e po svoj prilici tečajem ove godine unići, a
koji se po običaju prenasa na conto g. za 1891.


a. Na predlog predsjednika bude zatim po gg. L Kolaru i R. Eischbachu
preduzeto svestrano skontrovanje družtvene imovine i blagajne. — Bude sve suglasno
s blagajničkim stanjem u redu pronadjeno, kao što to svjedoče potvrde pregleđnika u
dotičnih blagajničkih knjigah.
4. Tajnik javlja, da je odbor internacionalnoga gospodarsko-šumarskoga kongresa
u Beču priposlao družtvd svoje tiskom objelodanjeno izvieŠde o tom kongresu, a nadalje
da je p. n. g. M. Trbanič družtvenoj knjižnici poklonio hrvat. Šumarski koledar
za god, 1891. Uzelo se zahvalom na znanje,
5. Čita se dopis središnje uprave slavnoga slavonskoga gospodarskoga družtva u
Osieku od 17. siečnja t. g. br. 64.^ kojim isto družtvo šumarskomu družtvu saobćuje
zaključak XXXI. glavne skupštine pomenutoga družtva, glasom kojega je hrvat.-slav,
gumarsko družtvo imenovano Članom utemeljiteljem istoga družtva, ter da
je tim povodom ime našega šumarskoga družtva i na mramornoj spomenploči medju
imeni ostalih utemeljitelja uklesano. — Uzeto zahvalnošću na znanje s tim, da se ima
ta zahvala družtvu pojedno i pismeno saobčiti.
0. Čita se dopis podupirajučega člana družtva Jače Šporera od 10, sieČnja t. g.,
kojim isti javlja svoj izstup iz našega družtva koncem t. g. — Uzeto sažaljenjen na
znanje.
7, Tajnik javlja, da su početkom t g. pristupili našemu družtvu kao članov i
utemeljitelji: Presvietla gg. grof Josip Drašković u Bisagu i baron Lavoslav
Gjula^-Edelsheim ml. u Brezovici, zatim tvrdka Neuscbloss i Smitt u
Našieah i drvar, veletržac Nikola Srić a u Novom (Vinodol).


Kao članovi I. razred a pako pristupiše našemu družtvu istodobno sliedeči:
Abramovi č Nikola šumar, pristav brodske imovne občine u Rajevomselu, Buban j
Martin drvotržac na Vratili kod Fužine* Boroši ć Andrija kot. šumar u Kujevcu,
Ce r n j Ladislav nadšumar prvostolnoga kaptola zagreb. u Kraljevcu, Jančikovi ć
Antun kot. šumar u Pletcrnici, Loncarevi č Andrija šumar, vježbenik II. banske
imovne občine u Eujevcu, Naranč i d Pavao predsjednik T. banske imovne obdine u
Glini, Wieth e Dragutin šumar, vježbenik gjurgjevačke imovne občine u Novigradu i
Vasiijovi č Vladimir kr. nadšumar u Vojnicu; konačno više lugara kao članovi


II. razreda. — Uzeto na znanje.
S, Čita se odpis visoke kr. zemaljske vlade od 12. siečnja t. g br 1220 kojim
je šumarskomu družtvu i za god. 1891. dopitana subvencija iz zemaljskih sredstava u
iznosu od 400 for, — Uzeto zahvalnošću na znanje,


9. Tajnik izvješćuje, da je pogodba s upraviteljstvom dobra Silberek kod Treibacha
u Koruškoj sbog nabave izložbenog đružtvenog paviljona konačno uglavljena, te