DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 33     <-- 33 -->        PDF

"- 177 -™


os istoga izpadne iz svoga prijašnjega položaja: stablo raste smjerom nove obi,
godišnjaci postanu ekscentrični, a tim postaje stablo za tehničke svrhe rnauje
više nesposobnim.


Daske stabla, na kojem je veći nalom, lome se popiieko.
Nalom može biti uzrokooi prble i trulosti stabla, posto je otvoren put
kiši i raziiiDi gljivama n nutarnjost istoga.
U karpatskim šunianja marmaroške županije, harala je bura od juga
prama sjeveru 27. prosinca 18G8. Tom je prilikom izvalila i prelonjila:
1.0G3 kat, jutra prašume, podieglo . . , . je 78,600 stabala
986 „ „ 80—100 g, sastojina )


1.410
, , 60-80 , „ I
378 „ „ 4-0—60 „ (´ podteglo je 624.000 stabala
86 I I 80 I "i


ukupno na 3.923 kat. jutara
podieglo je 702.i300 stabala.


Osim toga oborila je bura 730.000 posve tankih stabala, koja su bik
prikladna samo za pravljenje sitnijih proizvoda, dakle podieglo je ukupno ] mii,
432 600 stabala.


Od g. 1868. vladala je slabija bura malo ne svake godine, dok nije došla
jača bura 26. lipnja 1885. Tom su prilikom njeke sastojine sasvim podlegle, a
bilo je i takovih, koje bura preskočilaj a one, što iza ovih leže, opet je
pustošila.


Ploha, na kojoj je bura g. 1885. harala, iznašala je 1.3i7 kat. jutara;
broj izvaljenih i prelomljenih stabala bio je 607,710. kubični sadržaj istih iznašao
Je 414.930 nv^. Od toga se upotrebilo 1.186 kat. metara sa 525.570 stabala
u iznosu 222.600 m^. Pogledom, na dobu oštetilo se: 40—60 god. sastojioa
23-67o, 61-80 god. sast 5M^/«, 81—100 god. sast : starijih sast, 25´37o´


Kod prodaje drž. šuma u Marmarošu dobivaju trgovci na nalcmljenom
Stablu 287,,, popusta, Nalom ovih stabala potiče stranom prije g. 1885. a stranom
od kasnijih godina. G 1890, prodano je oci ožujka do konca listopada po
prilici 15.000 nalomljenih stabala, što omorike, što jele. P. V


i » J. f^ JL J^« Ju^«


Družtvene viestL


Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hr^.^slav. šni^^arskoga dražtva,
obdržavane dne 14. veljače 1891. u družtvenih prostorna pod prcdsjednLCtvoni^p. n.


g. Milana pl. Duvsta, ^ u pvi.utriosti p. n. gg- odbcnnka :^ M V r^b a B i c a, ^i.. pi.
Galljufa, D. Trotzera, Y. I?.ačkoga, R. Fischbucna, 1. .voiava i .aju-^a
F. Keaterčanka.
^^


ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ -17S^ —


Na dnevni red dodjoše sliedeći predmeti u razpravu:


1, Čita se zapisnik odborske sjednice od 30. prosinca 1890., koji bude po gg
M Vrbaniću i D. Trotzeru ovjerovljen. Podjedno odobri odbor u ejeiosti u istoj sjednici
stvorene zaključke obzirom na okolnost, što onda ne bijaše dovoljan broj prisutnih


članova.


2. Tajnik iaviešduje o zakljuSku družtvenih računa za god. 1890. (:.lasora blaCT^
ičkog dnevnika iznaša pribod 3129 for. 1 nov<5, t. j . za 99 nv5. manje, nego li
je imalo unići prema odobrenom proračunut za god, 1890. tečajem iste godine.
Sravniv s ovim prihodom razhod od 2989 for. 28 nvč., pokazuje se višak^ od
139 for. 73 n5„ koji odpada na račun kamata utemeljiteljne glavnice družtva za istu
godinu, a uložen na ŠtedioniČku knjižicu br. 62.749,


Osim toga ima nadalje družtvo još raznih tražbina (imenito na dužnoj članarini)
u okruglom iznosu od 340 for,, koji ^e po svoj prilici tečajem ove godine unići, a
koji se po običaju prenasa na conto g. za 1891.


a. Na predlog predsjednika bude zatim po gg. L Kolaru i R. Eischbachu
preduzeto svestrano skontrovanje družtvene imovine i blagajne. — Bude sve suglasno
s blagajničkim stanjem u redu pronadjeno, kao što to svjedoče potvrde pregleđnika u
dotičnih blagajničkih knjigah.
4. Tajnik javlja, da je odbor internacionalnoga gospodarsko-šumarskoga kongresa
u Beču priposlao družtvd svoje tiskom objelodanjeno izvieŠde o tom kongresu, a nadalje
da je p. n. g. M. Trbanič družtvenoj knjižnici poklonio hrvat. Šumarski koledar
za god, 1891. Uzelo se zahvalom na znanje,
5. Čita se dopis središnje uprave slavnoga slavonskoga gospodarskoga družtva u
Osieku od 17. siečnja t. g. br. 64.^ kojim isto družtvo šumarskomu družtvu saobćuje
zaključak XXXI. glavne skupštine pomenutoga družtva, glasom kojega je hrvat.-slav,
gumarsko družtvo imenovano Članom utemeljiteljem istoga družtva, ter da
je tim povodom ime našega šumarskoga družtva i na mramornoj spomenploči medju
imeni ostalih utemeljitelja uklesano. — Uzeto zahvalnošću na znanje s tim, da se ima
ta zahvala družtvu pojedno i pismeno saobčiti.
0. Čita se dopis podupirajučega člana družtva Jače Šporera od 10, sieČnja t. g.,
kojim isti javlja svoj izstup iz našega družtva koncem t. g. — Uzeto sažaljenjen na
znanje.
7, Tajnik javlja, da su početkom t g. pristupili našemu družtvu kao članov i
utemeljitelji: Presvietla gg. grof Josip Drašković u Bisagu i baron Lavoslav
Gjula^-Edelsheim ml. u Brezovici, zatim tvrdka Neuscbloss i Smitt u
Našieah i drvar, veletržac Nikola Srić a u Novom (Vinodol).


Kao članovi I. razred a pako pristupiše našemu družtvu istodobno sliedeči:
Abramovi č Nikola šumar, pristav brodske imovne občine u Rajevomselu, Buban j
Martin drvotržac na Vratili kod Fužine* Boroši ć Andrija kot. šumar u Kujevcu,
Ce r n j Ladislav nadšumar prvostolnoga kaptola zagreb. u Kraljevcu, Jančikovi ć
Antun kot. šumar u Pletcrnici, Loncarevi č Andrija šumar, vježbenik II. banske
imovne občine u Eujevcu, Naranč i d Pavao predsjednik T. banske imovne obdine u
Glini, Wieth e Dragutin šumar, vježbenik gjurgjevačke imovne občine u Novigradu i
Vasiijovi č Vladimir kr. nadšumar u Vojnicu; konačno više lugara kao članovi


II. razreda. — Uzeto na znanje.
S, Čita se odpis visoke kr. zemaljske vlade od 12. siečnja t. g br 1220 kojim
je šumarskomu družtvu i za god. 1891. dopitana subvencija iz zemaljskih sredstava u
iznosu od 400 for, — Uzeto zahvalnošću na znanje,


9. Tajnik izvješćuje, da je pogodba s upraviteljstvom dobra Silberek kod Treibacha
u Koruškoj sbog nabave izložbenog đružtvenog paviljona konačno uglavljena, te


ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 35     <-- 35 -->        PDF

da 60 se taj paviljon po tesaru Arniioldn već skoro u Zagreb dopremiti i na. izložbenom
mjestu postaviti.


Zatim izviešduje, da je slavna Križevačka imovna obćina đružtvu pripoalala svotu


od 500 foF., na ime prinosa 2a izložbu. Nadalje je u istu svrbu priposlala tvrdka


BaSid i Kopajtid iznos od 80 for., a slavna trgovačko-obrtnička komora u Senju iznos


od 100 for.


Osim toga ^ je pako obe

u Zagrebu, da ce sve područne drvotržee pozvati^ da sudjeljuju kod skupne izložbe


našega Šumarskoga družtva.


Glasom dopisa obćinskoga Šumara g„ DemetrovitSa od 4. veijaSe t. g. zaključila


je imovna obćina Draganić^ da de družtvu u izložbene svrbe pokloniti četiri komada


jaiševib jarbola.


Član družtva g. Oto Navrati! pako da je prijavio izložbu parožaka^ a isto tako


da prijaviše svoje sudjelovanje i riežka tvornica pokudtva te poznata tvrdka mekanik


Neubefer i sin u Beču. Kr. kot, oblasti u Karlovcu i Stubiei obedaše pako družtvu


priposlati ovedu zalihu šumskih biljka iz tamoSujih kot. šum. vrtova u svrhu uredjenja


izložbenih šumskih nasada; ista takova prijava da je stigla od strane grada Petrinje


i od slavne II. banske imovne obdine. — Uzeto odobrenjem na znanje.


10. Tajnik predlaže, da se slavnoj trgovačko-obrtničkoj komori u Senju obzirom
na predspomenuti prinos Šalje za t, g, „Šumarski list" bezplatno. — Prima se.
11. Čita se molba umirovljenoga kr. žup. nadšumara Jakova Furlana od 19. siečnja
t. g. za podieljenje primjerene podpore njegovoj kćeri, koja u Varaždinu polazi Školu.
— Bude zaključeno^ da se molbi zadovolji i podieli u to ime novčana podpora u
iznosu od 25 for,
12. Čita se predstavka Šumarnika vlaslelinstva kufjevaČkoga g. M. Eadoševida
od 25, sieČnja t. g., kojom moli, da se podnese molba visokoj kr, zemaljskoj vladi
glede izdanja normativne naredbe, kojim načinom da bi se imale procienivati lovne
štete? — Odnosna predstavka bude ustupljena Članu odbora g. L Kolaru na prouČenje
i na štavljenje predloga.
IS . Odbor prelazi na razpravu glede ustanovljenja programa za ovogodišnju
glavnu skupštinu našega družtva. — Bude zaključeno na predlog g, predsjednika, da
se taj predmet za ovaj put skine s dnevnoga reda^ a izradba dotičnoga programa da
se povjeri družtvenomu tajniku, koji će ga imati u kojoj od sliedećih odbor, sjednica
pred odbor donieti daljnjega zaključka radi.


14, Kod sliedeće točke dnevnoga reda^ tičude se naime izbora urednika za
„Šumarski lisf^, koji se prema tomu, što je u zadnjoj sjednici prisustvovao nedostatan
broj odbornika, morao odgoditi do danas, — nije došlo do konačnoga zaključka; stoga
zaključi g. predsjednik ovu sjednicu 9 tim, da ce se 0 tom predmeta stvoriti zaključak
tek u bududoj sjednici, koja de se sazvati.


Ovaj zapisnik bje u sjednici dne 27. ožujka t. g. pročitan i uz podpis g. predsjednika
i tajnika po gg. odbornicih M. Vrba niču i L Kolar u ovjerovljen.


Prinos hrv.-slav. šumar, družtvu u izložbene svrhe i sudjelovanje držav.
šum. uprave kod jubilarne gosp.^šum. Izložbe god. 1891. Tisoko kr. ugarsko
ministarstvo za poljodjelstvo u Budimpešti dozvolilo je predsjedaičtvu našega družtva
na ime nabave i gradnje izložbenoga šumarskoga paviljona novčani prinos od 2000 for.
Podjedno je pako isto ministarstvo ovlastilo ovdašnje kralj. Šumarsko ravnateljstvo, da
odmah shodne mjere poprimi sporazumno s kr. nadšumarskim uredom u Ylnkoveih i
kr. gumarskim uredom u Otočcu u tom smjeru, da bude ki. državna šumar, uprava
kod buduće jubilarne izložbe sa svojim šumar, proizvodi čim dostojnije reprezeatirana.


Ovu radostnu viest javljamo p. n. našim cienjemm drugovom i prijateljem s tom
ugodnom nadom, da de častni predsjednik našega družtva sva moguća upnbčiti, da