DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 137 —


mora, zahtjevam ja, a samnom sigurno i ostali siiđriigO"vi, jer smo spremni
OBako nabačenu Jiarukvicu ovako odpovrnutl, a hitri dokazati, da nećemo trpiU
supremacije posebne škole niti kaste ovdje, gdje valja da do vriediiosti dodje
samo vriedaost individualna, samo impomovanjc zbiljneg znanja. — A samo to
mejdanište pa nikakovi naslovi biti će ovlašteni razlikovati nas medjusobno,
izjednačivati trpčioe staližke^ očiti nas mirno podnositi sudbinsku protekciju, ter
smiriti trzavicu, nastalu s neovlaštenih pretenzia. Samo na temelju takove razlike
dati će se polučiti poredak u postupnom napredovanju, uvažavati pravedne ^a«"
sluge; ter utemeljiti zdravi odnošajii medjusobna snošljivost. Pa kad bi mi takovu
instituciju -— koje potrebu je negativnim putem i g. pisac dokazao —
imali, tad bi i kod predstojeće organizacije lahko bilo od svakoga odkloniti nepravdu,
jer bi si dotični pregaoc mogao steći poti´ebnu kvalifikaciju višjeg
šumarskog obrazovanja, koja se na samoj školskoj prašini sticati nedade. —
Sudilo se kod predstojeće ozganizacije kako mu drago, moja i sudrugova mi,
kojimi su zdravi i solidni hrvatski šumarski odnošaji na sreo, jedinstveni
je program:


Nit po Križevcima nit po Befiu,
Već po znanju i umjeću. —
. U Var aždinu,-mjeseca veljače 1891,
: ; . V. Dojko vi ć, kr. ,žup. nadšnmar/. .


XJIST^K:„


; Druživene viestl


Zapisnik sjednice npravljajnćeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva,
obdržavaBe dne 30. prosinca 1890. u družtvenih prostorija pod predsjedništvom p. n.


g. Milana pL Dursta, a u prisiitnosti gg. odbornika: M, Vrbani(5a, li. Fischbacha,
D, Trotzera i P. KesterSanka; izpriSan g, I. Kolar.
Pošto se nakon daljega Čekanja nije sabrao onaj broj gg, Članova odbornika,
koliko jih je potrebito TI smislu ustanova § 6. kućnoga reda za obdržavanje sjednice;
zak!JTi6e prisutni gleđom na prešnost pojedinih na dnevnom redu stojećih predmeta, da
se sjednica ipak obdržaje uz naknadno odobrenje zaključaka u sliede<^oj redovitoj sjednici,
ter budu stvoreni slied-ec´l zaključci:


1. Čita 86 zapisnik odborske sjednice od 29. studenoga t. g./ koji bude po
gg. Fiscbbacbu i Trotzeru ovjei´ovljen.
2. Tajnik izvleŠčuje, da je udovi A. Ćelija po predsjedniČtvu doznačena podpora
11 iznosu od 10 for., zatim spominje zaključak prošle glavne skupštine glede podnošenja
predstavke na Njegovu PreuzviŠenost g. bana n predmetu subvencije I. banskoj imovnoj
obeinij koji zaključak nebje u posliednoj sjednici odbora riešen, te predlaže^ da se
odnosna predstavka Čim prije preuzv. banu podastre. — Primljeno,
8. Tajnik izvieščuje,. da je po nalogu predsjednika zajedno sa gradskim mjernikom
g. M. Lenucijem bio u Fulju, da razvidi ondje izložbeni paviljon tvrdke Silbereck, ter
da su pronašli takov vrlo sgodnim u družtvene izložbene svrbe. Prema tom izvještaju


ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 138 —


A& je predsjedništvo nastupilo daljnje dogovore s re<5enom tvrdkom glede nabave pavi-
IjoBa, a fci dogovori da će se sa koji dan koncu privesti. — Uaeto s odobreiijem na
zDanje.


4:. Tajnik čita dopise p. n. gg. kr. šumarnika E. Malbolmim. kr. profesora


y. Kiseljaka, iiamj. včitelja šum. I. Partasa, kr. umir. nadšumara J, Ettingera i vlast,
šumarnika M, Eudoševit?a, kojimi se isti očitxiju pripravni, da de sudjelovati kod izradbe
spomenice aa đriižtvenu izložbu. — Prima se na znanje.
5. Tajnik javlja, da je slavna petrovaradiuska iraovna obtSina družtvu jar izplatila
obećani prinos od 1500 for. zo. izložbu. — Prima se sa zabvalnogc^u na znanje«
6. Čita se dopis 5um.-gospodar, ureda slunjske imovne ob<5ine od 20. prosinca
t. g., kojim isti ured javlja, da pristupa rečena imovna obcina kao Član utemeljitelj
s prinosom od 100 for. — Prima se na znanje.
7. Čita se dopis ravnateljstva kr. zooložkoga muzeja u Zagrebu ođ 16, prosinca
t. g. br. 764., kojim se isto izjavljuje pripravnim, da <^e družtvu razne životinje kroz
m\uealno osoblje dati nadjevati u izložbene svrbe, nu uz uvjet, da ove poslije izložbe
ostaju viastoost muzeja, uz to pako, da se osoblju za radnju, a muzeju za materijal
dade u svoje doba njeka odžteta. — Odbor prihvaća u načelu tu ponudu, nu ipak
s tim dodatkom, da se imade kod razdieljenja predmeta, koji nisu potrebiti muzeju, u
prvom redu obzir uzeti na kr. gosp.-Šumar, učilište u Križevcih, u tom pako smislu
treba i rečenom ravnateljstvu odgovoriti.
8. Čita se dopis šumskog ureda grofa Marka Bombellesa u Komaru od 24. pros.
t, g , kojim isti javlja, da če sudjelovati kod skupne izložbe družtva raznimi izložci
lova. — Uzimlje se na znanje,
9. Čita se poziv magjarskog odbora za priredjenje drugog internacionalnog
ornitoložkog kongresa, koji če se tečajem mjeseca svibnja 1891. u Budimpešti obdržavati,
da se pri tom sudjeluje. — Posto družfcvo neima razpoloživJb sredstva, da koga
na taj kongres o avom trošku izašalje, to ono neče bar za sada biti na tom kongresu
zastupano.
10. Čita se dopis mnogogodišnjega člana našega družtva, bivšeg ravnatelja kr.
gosp.-šum, učilišta u Križevcili g. A. Vibodila, kojim isti javlja, da koncem g. 1890.
prestaje biti članom družtva. — Uzimlje se na znanje.
11. Čitaju se podnesci vlastel. šumarnika g. EadoŠevića od 9.^ 10,, 18, i 23.
prosinca t. g,, kojimi isti aalje dražt. predsjedništvu razne dopise, koji bi se imali u
svrliu sakupljanja statističkih podataka, potrebitih mu za sastavljanje povjerenoga mu
odsjeka za spomenicu družtvene izložbe, kr. zemalj, vladi, žup. oblastim, Šumax´skim
uredom i raznim uredničtvom novina od strane družtva dostaviti. — Odbor nvidjajuč
doduše obČu korist sakupljanja takovih podataka, drži ipak, da niti obseg, niti smjer
čitavoga djela neizlskuje toliko detailirane izkaze, kao Što jih namjerava g, šamaruik
Radoševič objelodaniti. Tolika obsežnost bo specialnog tog odsjeka nebi bila u nikakvom
razmjeru prema ukupnoj osnovi djela i ostalim odsjecira istoga..
Nadalje poznavajad odbor odnoSaje političke uredbe u zemlji i način uredovanja
oblasti, nemoKe se nadati nikakvom valjanom uspielia takovog sakupljanja podataka.
Za to sakupljanje trebalo bi pako još izraditi i potanki naputak, a svakako bi se n
to ime zahtievaio mnogo više vremena, nego li u obče odboru na razpolaganje stoji do
izdanja naumljenoga djela i u onom sUičajti, kad bi dotične oblasti i uredi potrebite
te podatke i n evidenciji imali, kao sto jih u istinu neimaju. S toga zaključi odbor,
da se upjtni podnesci nerazašilju na ime družtva, a g. šumarnik Eadoševie pako da se
ob ovom zaključku obaviesti s uputom, da će glede naših prometiia moći naći posve
autentične podatke u inih javnih publikacija te vrsti, o žeijezuičkih mreža, parobrodarstva
itd.