DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 130 —


Sungerski lug (Plane) i za hido ovdje opet nalazimo truleži, dok toga na sla


bijih odmali susjeđnili stojbiimh uema, a doba je ovih tai^odjer oko 200 — 300


godina, pa nije to lužnjak ili kitnjak, već omorika ih jela pa i bukva, koje


takodjer aitko niti svrdlom, niti lopatom niti Stoppslom presadjivao nije.


Pri koBCu tih mojih feioložkih razmatranja i kritika naproti bečkoj raz


pravi´ipak ću na hrvatske šumare upraviti ovu želju; „Poznavanje fiziologije,


anatomije i patologije našeg drveća nek nam je temelj, po kojem uam je tražiti


mateiBatičkiiB i´ačunom propise za sadnju, proređjivanja, progalivanja itd. i po


sljednji užitak šumski, a jer su njeki moderni uzgoji i protivnim putem pošli,


dokažimo i na zagrebačkoj izložbi sa svih strana mile nam domovine, za sve


vrsti drva, što su bolesti, kako počimlju i kako svršuju, a jer je trulež


zbilja po nas za uzgoj šuma vrlo važna studija; to bi pred


ložio, da se od cielog stabla izložiti nastoje osobito mladje još markantno vid


ljive bolesti, a te bolesti, da se predoče: L panjem sa ciehm izkopanim žilama,


2. sa jednim koloturom od 50 cm. debelim iznad panja, gdje trulež svršava i
gdje zdravo počimlje; a 3. gornjim dielom od vršike.
Uz ovako podpunu zbirku bolesti, koju nam i za Križevac spremiti valja,
neka bi se i na dojdućoj šumarskoj skupštini u Zagrebu i strukovno predavanje
obdržavalo!


Sada pak preći ću na drugi dio moje teme, t- j . na samu presađuju i
moju metodu. (Nastavit će se).


Ingenieur — šumar/ ^


Za prvi broj „Šumarskog lista" ove godino napisao je g. M. ObradovićLičanin
viesticu o ,jvišem šumarskom obrazovanju", koju je i cienjeno ured


^ Budut^ da ovo lu-eđničtvo u tiaSelu objektivno i nepristrano uvršduje prispiele
članke ili viestl pojedinih snrađnika, da jib bas tim obodri na rad^ ter da jim pruži
priliku dogodice svoja mnienja i različite nazore razviti u drnžtvenom organu; to niti
s daleka nije nam bilo na rimn, nvr^tiv u govoru stojeću viesticu g. M. Obradovida-
LiSanina, u clelom sagoir´aratt ili niožeblti propagirati ondje ra;c^ijeae njegove nazore.
Sa naše strane naoramo odriesito izjaviti, da nismo nikada do sada činili razlike medju


naSim šumarima a pogledu njiliovoga prvog naobrazovanja, bud absolvirani visokoškolae,
bud abiturient našega domac´eg gosp.-šumjir, u<5il{šta.
Imamo naime dosta prirujera, da si bas šumari sa križeva<5kog učilišta višekrat
osvjetlaše iiee sta državnim izpitima, a ima strukovnib sila iz tog ut´nlišta, ve<5im dielom
u javnib službab i na viaih mjostih, koje podpuno udovoljavaju, t^vaki šumar, bio on
kojegod škole, mora vazda ut^iti i dubom napredka naSe struke stupati dok je živ;
valjanost pak njegova ocjenjuje se Uh prema faktičnom znanju i
umjeli,


(>yo nekoliko rieči noka nnm bude do^voljoiio miumgveđ iztaknuti povodom navoda
g, dopisnika predlež^-^L-e viesti kao naknadnu primjetbii k vienti^´i <-. M. 0. L


Uredništvo,
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 35     <-- 35 -->        PDF

. "" 131 —


nictTo lista dalo odtisnuti, bez da svoje opazke, . Beoznaciv po tome svojeg
posebnog stanovišta .prema Manku samom, odnosno prema reflexijam na članak
nadovezanim. I ova okolnost a i refleksije sarae izazivlju me na odvrat g. piscu.
No prije nego li s ujime riupravim, želim već sada fztaći, da do ovog odvrata,
a niti do porodivših se uzbudjenja medju našimi šumari povodom gornjeg članka
nebi niti došlo bilo, kad bi cienjeno uredničtvo prije uvrštenja članka uvažilo
bilo okolnost da „Šumarski list" kao organ „hrv. slav. šumar, družtva**
neima zadatka biti žurnalom za podupiranje osobnih, i materialnih probitaka
„višom šumarskom naobrazbom oplemenjenih^^ već da je kao družtveni organ
zvan zastupati u svemu interese cieloga staliža ! Ja se živo nadam da u pogleda
ove izjave od većine članova našega družtva desaouviran nebuđem.


I ako s pouzdana izvora znadem, da si je cienjeno uredničtvo i ovom
prigodom pridržalo potrebnu rezervu i dolikujuću nepristranost, za željeti je
ipak i u interesu stvari i osoba, da u buduće uredničtvo lista i kod strukovnih,
a naročito kod radnja ovako zamašne naravi, članke i radnje svojimi kritičkimi
opazkami previdi, čemu bi se nastavšem nesporazumljenju predusrelo, a uređničtvu
podala prigoda, da mladjim suradnikom (kojih je žalibože veoma malen
broj — ured,) podade potrebnu direktivu u svakom pogledu.


A sada mi neka g. Obradović dozvoli, da se vinem do njegovih visina.
U njegovih, u članku na str. 36. nado vezanih reiSeksija nalazim dva diela: jedan,
u kojem on kao šamar u obće govori o šumarskoj struci i o probitcih,
koji će po istu iz njegovih premisa nastati, u kojem se diela s g. piscem susrećem
i slažem; i drugi diO; gdje on vuče paralellu izmedju „šumara" i
„ingenieura ~ šumara", ter ju aplikuje na naše specialne hrvatske šumarske
ođnošaje, u kojoj se paralelli s njime diameti´alno razilazim i to iz stvarnih i
etičnih razloga.


Što se tiče prvoga diela piščevih refleksija i ja kao ablturienta „samo
križevačke škole", kakovim mi se je čast predstaviti, pozdravljam s ne manjim
oduševljenjem nastojanje svih tehničkih struka, a po tom napose i nastojanje
visoke škole za zemljotežtvo, da se ab´turientom istih podieli naslov J5ingenieura",
i da se — što mi se čiui po razvoj realnih struka ne manje važnim


— rektorom tih zavoda podieli sjedište i virilni glas zemaljskih
saborih, kao što to pravo imadu rektori sveučilišta; o čemu je jur
nedavno s kompetentne strane i poradjeno..
Pozdravljam ta nastojanja a pozdravit ću još većma uzhitom i uspiehe
istih, ,jnit rad babe nit rad stričevi", već kao šumar -— šumarske struke
radi, as.razloga: što će se njoj, koja se danomice na temelju naučnih iztraživanja
sve to više otimlje pljenicam empirije, ter stupa na siazu znanstvenosti,
tako priznati položaj, koji ju temeljem ove medju inimi naukami
i strukami i punim pravom ide; kao i s razloga: što u tih uspjesih, a naročito
u iAodjenju virilnog sabor.^kog glasa za rektora vidim dovoljno garancija,
da će se glas struke, po najodličnijih predstavnicih zastupane, za njezin


razvoj, njezinu svrsishodnu aplikaciju, njeno upodpnnjenje i u njezina sta
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 13,2 —


ižku probit uložen, u javnom životu moći ćuti; a argumentiran morati na nad


ležnih mjestih, i uvažavati.


Veselim se tom nastojanju donjekle i s egoističkili motiva, jer ga smatram


prikladnim, da će se u današnjem — vieku borbe o biti — tim načinom dati


polučiti svim pripadnikom zelen estruke odgovarajuća i lagodnija ma


terijalna existeiicija, jer je fizikalno nemoguće, da će bečki abiturienti sve trake


sunca, što će ih s gornjih uspieha obasjati za se zadržati, već će ih morati,


da se sami na njih nesprže, odrašavati, ter dozvoliti ako i nehotice, da, se .i


mi bar na suvišku izMapljene topline malko ogrijemo. Šta ćemo si to su za


koni naravi, siloiji.od ićije nenaklonosti, pak im se svi, makar i mimo´ volje,


pokoriti moramo.


Meoi je osobno upravo drago što mogu ovom prigodom da zasvjedočim
koliki sam pristaša i dnevni zagovornik najobsežnije strukovne naobrazbe,
ako se pozovem na činjenicu, da sam i na publicističkom polju upravo
-zagovarao štipendisanje svih naših šumarskih kandidata ter njihovu exmisiju na^
vanjska visoka učilišta i akademije, kad nam se već kod kuće nije moći dovinuti
prigode, da n^m se šumarski tečaji po primjeru njemačkom pripoje filozofičkom
fakultetu naše Francisco-Josephine, Radio sam to pako zato, jer sam
u dnu duše. uvjeren, da je šumaru potrebna podpuna humanistička i na eajširjoj
podlozi polučena strukovna naobrazba i jer sam se nadao, da će iz takovog
homogenijeg podmladkaj´eđnom uzgojenim hrvatskim šumarom, biti laglje
i prije moguće postići uspiehe. o koje se ua svi zajedno dosada uzaludno borismo.
. .


Prema tome niti smijem, niti mogu, a niti mi je ikada i na kraj pameti
bilo zaviđjati abiturientom bečke visoke škole na naslovu ^jingemeura", a to
zato ne, jer ga sobom donosi sam organizam "škole, pak je pravo, da naslov
nosi, koji si ga Je i steći znao. To mu je priznanje za uloženi trud, a ja ga
svakomu, koji si ga je steći znao od srdca i priuštujem, I dovle bi bio razpravljen
prvi dio refleksija, pak će g/0 , dozvoliti, da se u tih njime podpuno
slažem, ako ga ja kao „Križevčan" u enthuziazmu za dobrobit struk e
eventualno i nenadkriljujem.


Ne želeć pomutiti veselja g. piscu smijem ipak uz sve to izjaviti moje
osobno uvjerenje, da skm naslov „ingenieura ~ šumara« u službenoj pragmatici
neće imati onog epohalnog znamenovanja, kojemu se g. pisac nada, jer naslov
sam po sebi puno ne vriedL On zahtjeva jošte i sučnosti, a stom
stom spojen — ne r epr e sen tir a. U to valja da vjerujemo kao u
evangjelje, ne ćemo li da´ si kao poletarci poput Ikara spalimo krila,


, Što se drugog diela refleksija tiče, to me u iste uvodi g, 0. time:
1, što kao „višom šumariskom naukom oplemenjene´^, ,,višim šumarskim´
obrazovanjem i inteligencijom oboružane šumare" kvalificira samo abituriente
bečke visoke škole, i´ što za iste povodom tim što će ovi steći naslov ingenieura**;
´
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 133 —
2. zahtjeva: ^/la se jedared prizna zasluga i njima dade neka prednost"
i „nada: „da će gornja činjenica, koja se u svakome zakonu za mierilo uzima i
u našoj novoj organizaciji odlično mjesto zauzeti". Nadalje zahtjeva g. 0. za
bečke visokoškolce, ter kao glavnim svojim petitom naglasnje:
3. „da se stvori razlika izmedju višim šumarskim obrazovanjem i intelligencijom
oboružanih šumara", dakle njib i — „šumara sa srednjih šumarskih
škola", koja razlika je osobito visokoškolcem od potrebe.- da prestane
jednom ona predsuđa o šumaru, koja žalibože u hrvatskoj intelligenciji obstoji".
Svakako bi ta razlik a imala i tako daleko poći, da se „drugom jasnom
bojom obojadišu hrastovi stupovi, a drugom stupovi od mlade vrbovine", na
kojih bi imalo per conseguentiam Šumarstvo u nas pokro6iti čižmami sedmomiljarkami,
ter,se dovinuti visine, do koje ju sprečavamo samo mi -- budući
neingenieuri.
Ja dvojim, da je g. pisac na gornje enunciacije po ostaloj ^gospodi naučnih
svojih kolega, hrvatskih šuniarih bio ovlašten, akoprem mi je napadno
da nijedan od gospode nije našao za vriedno već u cienu veoma nam nuždue
nepomutijive strukovne sloge na gornje nekolegialne excesse odmah u budućem
broju družtvenog organa reagirati, pa dvojim da je ovo, što je g. 0. napisao,
dva puta i pročitao, i ne ću vjerovati da si je bio svjestan domašaja, što no
su ga ove njegove, blagorečeno samo, „želje" medju ostalimi hrvatskim! šumari
iz srednjih šumarskih škola izazvale. Ili možda jest? Svakako je govorio sa
svojeg stanovišta toli iskreno, ter nam se pričinjalo, da tuj čujemo već jedanput
negdje čuvene pritajene glasove; a ta iskrenost ovlaštujo nas isto toHko iskreni
protuodgovor.


Što se prve točke tvrdnja tiče, to uzvraćam g» 0-, da je svaka nauka,
svako obrazovanje, svaka znanost naravi kosmopoiitske, dobro obćenito, nevezano
niti na osobu, niti na narodnost, niti na školu, dosljedno tome: da se
višom naukom i višim obrazovanjem i intelligencijom svatko na svietu oplemeniti
i oboružati može, tko k dotičnoj nauci ljubavi, potrebita naposebna
shvaćanja i za njeno naučanje od naravi dovoljno dara — talenta — imade!
To je pravilo tako obćenito, da postoji mogućnost a i faktum, da su´ ljudi
empirici a odlično nadareni, upornim trudom i nastojanjem postali upravo epohalnimi
učitelji — majstori u pojedinih struka. Eno Vam pokojnog baruna
Schmidta, koji je kao bivši klesar postao prvim majstorom Gothike na kontinentu,
eno Vam Dr. Steinbacha, najnovijeg bečkog ministra, koji je svršio
realku, pak je bio odsječnim predstojnikom u ministarstvu pravosudjal
A zar ćete g. 0. prema svemu tomu Vi nam Križevčanom htjeti odricatiambicije, i volje i strukovnog ponosa, da se i mi uporabom iitih onih naučnih
knjiga i diela, koje su vama u školah služila naučnim sredstvom, ter razumnim
pfgimanjera posljedaka praktičnog rada, oplemenimo višom šumarskom naukom,
i da se višim šumarskim obrazovanjem i intelligencijom oboružamo? Nemojte
se truditi, ta to je zaludi Daleko od nakane povriediti granice čednosti i uz
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 134 buniti
ma ičije čutljivosti navadjamo za dokaz naše tvrdnje samo to, da su
križevacki ablturienti na megdanu, gdje su bili zvani da svoje umjeće u šumarskoj
struci dokažu — kol državnog izpita - zadobivali oznaku „odličnog
osposobljenja za samostalno šumsko gospodarenje", dok su istodobno kollege
iz bečke visoke škole i drugih učilišta, reprobirani biii. Tko je u takovih slucejevih
bio „višom šum. naukom oplemenjen, višim šum. obrazovanjem i inteliigencijom
oboružan?" Zar đjak škole križevačke ili đjak bečke visoke škole?
Jok! ne djak dotične škole, već individuum. Time je pako jasno dokazano,
da đjak niti jedne škole kao takav nije ovlašten. Ja sebe sudim oslovom na
istu, ili na svoj naslov reklamirati posebn o znanstveno oplemenjenje i oburužanje
intelligencijom, jer omnis doctor non đoctus, a po tom dakle niti budući
„ingenieur — šumar" „non" ono što za njega g. pisac već iz samoga
naslova deđueira, pošto se to istom u zrela strukovnjaka i to sa raznih stanovišta
prosuđjivati imade. A kad je tomu tako onda molimo i mi —- „šumari
sa srednjih škola^ — da se i nama dopusti mogućnos t „oplemenjenja i
oboružanja", a gdje ista postoje, da se to i priznade već i zato, što mi to nereklamiramo
obzirom na našu svršenu strukovnu školu, već na postojeću mogućnost
postignuća i spremnost gornju kvalifikaciju i dokazati. Ako dakle mi
priuštujemo drage volje naslov „ingenieura" onomu, koji si ga je stekao, to
s druge strane prema gore iztaknutom ne možemo i nećemo nikada dopustiti
niti jednom pingenieuru" da je samo on ,,oplemenjen višim šumarskim obrazovanjem
i oboružan intelligencijom šumarskom^, jer ta ista mogućnost postoji
i 2a ostale šumare nevisokoškolce, pak se prema tome nama ne može zamjeriti,
da ćemo mi to više obrazovanje visokoškolcem priznati ne odmah, čim se odjenu
u naslov „ingenieura´´, već kad to zasvjedoče na mjestu i prigodi, zvanim, da
budu mjerilom višeg šumarskog obrazovanja,


U pogledu točke druge moram makar i proti volji konstatirati, da gospoda,
u koje ime g. 0. govori, kao šumari do sada za hrvatske šumarske odnošaje o
osobitih zaslugah, ne žele li povriediti čednosti, govoriti ne smiju, dok nam
zato ne pruže i dokazala. Gdje su te zasluge? Koju prednost i zašto i koja
prava žele gospoda? Izvolite ih taxativno navesti, pak ako su ti zahtjevi pravedni,
evo mene, koji ću jjh nesebično prvi likvidirati, A koja je to druga —
razna — »kvalifikacija´´, koja se od nas hrv, šumara obzirom na naše škole
iziskuje? I tko je taj, koji tu drugu kvalifikaciju potražuje? Meni je poznata
samo jedna kvalifikacija, koja se za dokaz samostalne vrstnoće od nas iziskuje,
i to je ona kod „državnog ispita"*, koja nas sve, bez obzira na naše absolvirane
škole izjednačuje u pogledu naših sposobnosti kao praktične šumare. E
pa ako se ta jedna te ista k valifikacija traži i od visokoškolaca,
jer se državna vlast s njihovim samim absolutoriumom ne zadovoljava, pak
kada i mi toj kvalifikaciji udovoljavamo, odakle pravo g. 0. ili ma komu drugomu,
da se nama ne priuštuje ono, što nam državna vlast podieljuje, da se


´^ Koji me i u sadanjem svojem ohliku, jer mu naime manjka praktični dio ne
zadovoljava. ^ /
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 135 —


traže i prave razlike? Ja tražim povod takovom pregnuću u žalibože kod nas
nmh preotevšem precierijivunju sama sebe, ter u podkapanju i rušenju svakog
autoriteta medju nama, 1 ako takove gljive mogu da rode trusovima tsamo
kod nas usljed ueuredjenih aaših službovnih oduosaja, to ipak u interesu očuvanja
luižeg unutarnjeg mira, u očuvanje ugleda naše struke dovikujem: na
stranu potajnom ambicijom, predrivljivim častohlepjem!


Što se pako tiče predsuda o šamaru, koje da krivnjom srednjoškolaca u
hrvatskoj iatelligeiieiji (?) ob.-^toje, to uvjeravam g. pisca, da te predsude, na
koliko postoje, neće prestati niti iza naslova „iugenieura — šumara´^, a niti
onda, ako se abiturienti bečke visoke škole, za razliku od nas u mjesto zelenom,
zao´ljenu žutom bojom. Ja neću da iztičem, da su upravo mnogi od
naših križevčana po^tojavše predsude širom domovine i to s uspiehom pobijali,
da su uz svoje razvijene i opet naglasujem individualn e družtvene sposobnosti
led družtvenih razlika talili, tex se kretali u slojevih, u koje jih sam
naslov „ingenieura — šumara" nikada priveo bio nebi. Gornje pako sposobnosti
i svojstva, i ako ih u velike pomaže kućni odgoj i temelj, dobiven u
roditeljskom krilu, dozrievaja ne a školi, već istom u svletu, n saobraćaju
s ljudima, kojom prigodom se srdce oplemenjuje, a pojmovni horizont razbistruje.
Meni je žao, ali moram ko.ustatovati, da niti bečka visoka škola nije a
niti ne može biti „Universalapparatom", a ponajpače ne u onom smjeru, u
kojem si g. 0. u ovom slučaju uočuje; već je to praktična škola života, k[)ja
ima zadatak a sve uvieJ:e da i iz srednjoškolca izteše kavalira ravna „višjim
šum. obrazovanjem oboružanom šumaru!" Marljivim, saviestnim i razumnim
izpunjavanjera svojih dužnosti a čednim načinom života, uz dolikujuću muževnost
a olklon svake bahatosti i provokacije, stiče si svaki individuum ono
mjesto u družtvenom saobraćaju, koje ga temeljem niveauxa njegove strukovne
a i družtvene naobrazbe ide. Čovječanstvo, koje dandanas brodi na palubi liberalizma
i egalito, i koje je odklonilo staru ^^kečku kasta" pita danas samo za
jednu kvalifikaciju: da li si čovjek u podpunom smislu rieči? Tko to nije,
preko toga se prelazi na dnevni red, usuprot svih inih vanjskih oznaka i svih
obiiežja, Medjutim valja zadržati na umu, da je šumarstvo najzelenija grančica
našeg javnog života, naše najraladje upravno čedo, pak da se ne može niti
zahtievati, da njeni predstavnici preko noći osvanu na onako visokih grana, kao
što su to koUege u Češkoj i Njemačkoj, gdje je struka već prije stotine godina
stekla onu važnost, na koju se mi kod nas nastojimo podići. Biti će zato
dobro, da čvrsto držimo, što smo do sada već stekli, a upornom i uztrajuom borbom,
pouzdanjem u sebe sama, da na tom temelju zajedničk i silami, nepreskakujuć
jedan drugome preLo ledja, poradimo; pak ćemo si tako tečajem
vremena dovinuti onoga, za čim težimo, na temelju zakona normalnog.razvitka,
a ne uporabom hrdjavog orudja, koje obzirom na svoju trajnost, stečevini duga
obstanka podjelilo nebi.


I od nove ili recimo bolje: istom u izgled stavljene organizacije izčekojem
ja skroz nešto drugog, nego li g« pisac, — Njegove želje su vanredno kratke,
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 136 —


u toj bi imali visokoškolci zanzeti odlično mjesto (ili niožda bolje sva odlična
oije:>ta); a ono mrvica s njiliova obilata stola, onako samo stresti ostaloj
šumarskoj fukari! Je li? Noja sam u pitanju I!o^e organizacije i ocekivaujili
s nje gojeisih mnogo radikalniji. Meni osobno, — koji sam postigao nakon
petnajst^ođišojeg krstarenja sađanje mjest, polučio izpnnjeiije svih svojih ideala,
i koji se nsijed toga od organizacje nićeniu niti nadam a niti nadati marim, —
će biti svejedno, tko c^e odlična mjesta a novoj organizaciji i obzirom na školu
i obzirom na narodnost svoju zameti, da li bečki visokoškolac, Tharandovac,
Semnićaiiin, Križevčanin, ja se o protežiranje dotične škole ne borim; meni je
stalo samo do osobe odnosno osoba, koje će biti zvane, da zagrezle naše šumarske
tačke pokrenu napried. Ja neću pitati za školsku kvalifikaciju,
ja ću pikati za obseg njihovog strukovnog horizonta, za njihov muževno-dielotvor-
ni program, pitati ćii^ da li su to.cieli muževi, u karakteru, temperamentu
harmonično oplemenjeni, točni poznavalci naših šumarskih ođnošaja i svjestni
si ciljeva i meti, kojoj ove valja privesti, za da odavle i struka i njeni sveštenici
trajnu dobrobit poluče.


To, a ne svršene škole, imati će mi pružiti garanciji za uspiešni njihov
rad, a to biti će i mjerilo, s kojeg ću ja promatrati uspješnost i probitak
same organizacije.


Nosioce takovog programa pozdravit ću zanosnim veseljem, jer seje samo
ođ takovih nadati, da će nas privesti pravom našem zadatku, da će naše dielovanje
tako upriličiti, kako će od istoga biti i narodu koristi. — Oko tog
programa, a Be oko piruranjeiiog izticanja imali bi se hrvatski šumari pribrati,
pa bi tada rek bi svojim izabranikom mirne duše provedbu organizacije povjerili,
tvrdo uvjereni, da od iijih i viernu provedbu iste očekivati mogu.


Što se tiče u trećoj točki po g. 0. zahtjevane razlike izmedju šumara
visokodoškolca i onoga sa srednih škola, to sam i ja za razliku, ali ae za
školsku, jer za tu praktičan čovjek nepita, već za znanstvenu . Da je nesmisao
tražiti razliku izmedju jednog i drugog obzirom na škole ili naslov,
to sam dosta jasno dokazao u odvratu na točku prvu. Ovakovu pako razliku,
onu znanstvene kvahfikacije prihvaćen objeručke. ~ I ako se za postignuće
majvišeg šumarsko-činovničkog mjesta i laemože zahtjevali formalni dokaz osposobljenja,
to ipak u iztaknuće gornje razlike smatram za shodno: da bi se za
postignuće vlšjih mjesta, a naročito mjesta samostalnih chefova, ustrojio osim
našeg postojećeg državnog izpita, jošte jedan recimo: drugi državni izpit, kod
kojega bi se svestranost i samostalnost kandidata na najširjoj podlozi znaustveousti
i domaćih praktičnih ođnošaja prosudjivala. — Ja mislim, da će se


g. Obradović s tim mojim predlogom sporazumjeti. — Visokoškolcem, koji će
na višja mjesta uspiiirati, kao „višim šum. obrazovanjem i intelligencijom oboružanim"
valjda neće biti težko položiti i taj izpit, a bude li se koji´srednjoškolac
hteo zaletjeti u te nedogledne visine, e uoma fajde, neka se hvata ?^ izpitnim
povjerenstvom u koštac. - Tu i takovu razliku, ako već razlike biti


ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 137 —


mora, zahtjevam ja, a samnom sigurno i ostali siiđriigO"vi, jer smo spremni
OBako nabačenu Jiarukvicu ovako odpovrnutl, a hitri dokazati, da nećemo trpiU
supremacije posebne škole niti kaste ovdje, gdje valja da do vriediiosti dodje
samo vriedaost individualna, samo impomovanjc zbiljneg znanja. — A samo to
mejdanište pa nikakovi naslovi biti će ovlašteni razlikovati nas medjusobno,
izjednačivati trpčioe staližke^ očiti nas mirno podnositi sudbinsku protekciju, ter
smiriti trzavicu, nastalu s neovlaštenih pretenzia. Samo na temelju takove razlike
dati će se polučiti poredak u postupnom napredovanju, uvažavati pravedne ^a«"
sluge; ter utemeljiti zdravi odnošajii medjusobna snošljivost. Pa kad bi mi takovu
instituciju -— koje potrebu je negativnim putem i g. pisac dokazao —
imali, tad bi i kod predstojeće organizacije lahko bilo od svakoga odkloniti nepravdu,
jer bi si dotični pregaoc mogao steći poti´ebnu kvalifikaciju višjeg
šumarskog obrazovanja, koja se na samoj školskoj prašini sticati nedade. —
Sudilo se kod predstojeće ozganizacije kako mu drago, moja i sudrugova mi,
kojimi su zdravi i solidni hrvatski šumarski odnošaji na sreo, jedinstveni
je program:


Nit po Križevcima nit po Befiu,
Već po znanju i umjeću. —
. U Var aždinu,-mjeseca veljače 1891,
: ; . V. Dojko vi ć, kr. ,žup. nadšnmar/. .


XJIST^K:„


; Druživene viestl


Zapisnik sjednice npravljajnćeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva,
obdržavaBe dne 30. prosinca 1890. u družtvenih prostorija pod predsjedništvom p. n.


g. Milana pL Dursta, a u prisiitnosti gg. odbornika: M, Vrbani(5a, li. Fischbacha,
D, Trotzera i P. KesterSanka; izpriSan g, I. Kolar.
Pošto se nakon daljega Čekanja nije sabrao onaj broj gg, Članova odbornika,
koliko jih je potrebito TI smislu ustanova § 6. kućnoga reda za obdržavanje sjednice;
zak!JTi6e prisutni gleđom na prešnost pojedinih na dnevnom redu stojećih predmeta, da
se sjednica ipak obdržaje uz naknadno odobrenje zaključaka u sliede<^oj redovitoj sjednici,
ter budu stvoreni slied-ec´l zaključci:


1. Čita 86 zapisnik odborske sjednice od 29. studenoga t. g./ koji bude po
gg. Fiscbbacbu i Trotzeru ovjei´ovljen.
2. Tajnik izvleŠčuje, da je udovi A. Ćelija po predsjedniČtvu doznačena podpora
11 iznosu od 10 for., zatim spominje zaključak prošle glavne skupštine glede podnošenja
predstavke na Njegovu PreuzviŠenost g. bana n predmetu subvencije I. banskoj imovnoj
obeinij koji zaključak nebje u posliednoj sjednici odbora riešen, te predlaže^ da se
odnosna predstavka Čim prije preuzv. banu podastre. — Primljeno,
8. Tajnik izvieščuje,. da je po nalogu predsjednika zajedno sa gradskim mjernikom
g. M. Lenucijem bio u Fulju, da razvidi ondje izložbeni paviljon tvrdke Silbereck, ter
da su pronašli takov vrlo sgodnim u družtvene izložbene svrbe. Prema tom izvještaju