DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 130 —


Sungerski lug (Plane) i za hido ovdje opet nalazimo truleži, dok toga na sla


bijih odmali susjeđnili stojbiimh uema, a doba je ovih tai^odjer oko 200 — 300


godina, pa nije to lužnjak ili kitnjak, već omorika ih jela pa i bukva, koje


takodjer aitko niti svrdlom, niti lopatom niti Stoppslom presadjivao nije.


Pri koBCu tih mojih feioložkih razmatranja i kritika naproti bečkoj raz


pravi´ipak ću na hrvatske šumare upraviti ovu želju; „Poznavanje fiziologije,


anatomije i patologije našeg drveća nek nam je temelj, po kojem uam je tražiti


mateiBatičkiiB i´ačunom propise za sadnju, proređjivanja, progalivanja itd. i po


sljednji užitak šumski, a jer su njeki moderni uzgoji i protivnim putem pošli,


dokažimo i na zagrebačkoj izložbi sa svih strana mile nam domovine, za sve


vrsti drva, što su bolesti, kako počimlju i kako svršuju, a jer je trulež


zbilja po nas za uzgoj šuma vrlo važna studija; to bi pred


ložio, da se od cielog stabla izložiti nastoje osobito mladje još markantno vid


ljive bolesti, a te bolesti, da se predoče: L panjem sa ciehm izkopanim žilama,


2. sa jednim koloturom od 50 cm. debelim iznad panja, gdje trulež svršava i
gdje zdravo počimlje; a 3. gornjim dielom od vršike.
Uz ovako podpunu zbirku bolesti, koju nam i za Križevac spremiti valja,
neka bi se i na dojdućoj šumarskoj skupštini u Zagrebu i strukovno predavanje
obdržavalo!


Sada pak preći ću na drugi dio moje teme, t- j . na samu presađuju i
moju metodu. (Nastavit će se).


Ingenieur — šumar/ ^


Za prvi broj „Šumarskog lista" ove godino napisao je g. M. ObradovićLičanin
viesticu o ,jvišem šumarskom obrazovanju", koju je i cienjeno ured


^ Budut^ da ovo lu-eđničtvo u tiaSelu objektivno i nepristrano uvršduje prispiele
članke ili viestl pojedinih snrađnika, da jib bas tim obodri na rad^ ter da jim pruži
priliku dogodice svoja mnienja i različite nazore razviti u drnžtvenom organu; to niti
s daleka nije nam bilo na rimn, nvr^tiv u govoru stojeću viesticu g. M. Obradovida-
LiSanina, u clelom sagoir´aratt ili niožeblti propagirati ondje ra;c^ijeae njegove nazore.
Sa naše strane naoramo odriesito izjaviti, da nismo nikada do sada činili razlike medju


naSim šumarima a pogledu njiliovoga prvog naobrazovanja, bud absolvirani visokoškolae,
bud abiturient našega domac´eg gosp.-šumjir, u<5il{šta.
Imamo naime dosta prirujera, da si bas šumari sa križeva<5kog učilišta višekrat
osvjetlaše iiee sta državnim izpitima, a ima strukovnib sila iz tog ut´nlišta, ve<5im dielom
u javnib službab i na viaih mjostih, koje podpuno udovoljavaju, t^vaki šumar, bio on
kojegod škole, mora vazda ut^iti i dubom napredka naSe struke stupati dok je živ;
valjanost pak njegova ocjenjuje se Uh prema faktičnom znanju i
umjeli,


(>yo nekoliko rieči noka nnm bude do^voljoiio miumgveđ iztaknuti povodom navoda
g, dopisnika predlež^-^L-e viesti kao naknadnu primjetbii k vienti^´i <-. M. 0. L


Uredništvo,