DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 23     <-- 23 -->        PDF

1I9


V


Šumska presadnja i njene posljedice.
L di«). Posljedice.


U ;,Šumarskom listu^^ od god 1887. na strani 113. priobćio sam razpravu
0 šumskoj sjetvi, a ovom razpravcfn pako nastojati ća prednavedeno jo5 nadopuniti.


Povod toirju bio je kod sjetve nedovolj^m uspjeh, držeći se propisa, u
kojekakvih knjigah o gojitbi šuma citiranih, a takov isti slučaj prisilio rne za
moje presadnje još 22. lipnja 1887. napisati za naše lugarstvo novu metodu
presadiije, koju ću i ovdje razpraviti, jer sam od tada do danas u izobilju presadnica
svih vrsti našeg humskog drveća pokušao, da se presadajcii^ najbolji
uspiesi postizavaju.


Nu slušajući na bečkom kongresu god. 1890. razpravu: ^Die waldbaulich


wirtlischaft]iche Bedeutung der Bestandesgninđung durch Pfianzung nna der
Eiijfluss naturwidriger Ausfuhrung der Pflanzungen auf die Bestandesentwickelung
(speciell der FicMe)", predavanu po šumarrJku Kožešniku i H. Reussu,
koja je otisnuta u brošuri: „Referate der Subsectioa´^ — osjetio sam osobito
iza prepirku, koli je površno šumarsko temeljno znanje o presadnji, pa se i
uvjerio, da se ove teme upravo s toga najvećina razpravljaju, jer su i ovim šumarom
uspiesi takodjer nedovoljni.
Šamarnik Kožešnik kritizira sve metode, koje se protive životoslovjii uilinstva
i koje fiziki tla ne ođgovarajuj pak pripovieda o goječenju žila kod presadjivanja
s Biermanovim svrdlom, i sa solingskom lopatom, te spominje, da na
ovaj način uzgojene sastojine, koje da su postale ,,parasitkraRk" pa prešle već
u svojoj 60. godini u crvenu trulež u tolikoj mjeri, da su se i
nedorasle izsjeći morale a tvrđi, da šume, ako ih ozliedjuje marva na žil^,
takodjer pravilno u crvenu trulež prelaze- Konačno se poziva na omorike,
što ih je izložio šumarnik Reuss pod „II. B" na bečkoj izložbi, kod kojih
da se opaža trulež žil^ samo zato, što da sii žile protunaravno u jami položene
(mjesto vodoravno vertikalno sgnječeno); nu on navadja kao uzrok tomu
pomanjkanje kisika.


Ovaj je izvjestitelj zaključio razpravu tvrdnjom, da se presadjuje po
onih metodah, koje odgovaraju nauci o životoslovju i fizici
tla i u tu svrhu da se izabiru samo biljke zdrave i u žila neozliedjene.


Šumarnik je Reuss razvitak umjetne sjetve i presadnje historično tangirao
i uspio dokazom, da se je umjetni uzgoj šume tek iza napoleonskih ratova,
kad je ciena drvu poskočila, sve to većma širio, a od kojih 30 godina ovog
stoljeća, da je presađjivaoje sjetvu iztislo, pa da i pored uzgoja danas u gospodarstvu
modernih u naravnom a osobito u umjetnom gojenju presadnja sjetvu
poti=;knie i da će svakako i u buduće tako ostati.


Time je htio izvjestitelj dokazati neizmjernu važnost presadjivanja,
osobito pako za omoriku.
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 24     <-- 24 -->        PDF

´ , ~ 120 — :


Ou osudjuja barbarstvo presadnje, koje se prakticira poiBOĆu klina, lopate
i svrdla; ali OB dopušta, da se ipak ovim oradjem u r ah loj zemlji sa mladimi
presađnicami povoljno uspieva i odlučno zagovara jami6anje
pomoću rovice ili motike, jer da se žile n tih najnaravnije usaditi mogu, a
osobito upozoruje na preduboke sadnje, jer da su ove obično uzrok truleži
a u dokaz tomu da je izložio on već gore navedene omorike pod „II- B´´.


Vrlo važnima držim njegove stavke:


„Als eine specifische Eigenthilmlicbkeit des Verfabrens soli uiid kann
selbstverstauđlich das zn tiefe Einbringen der Pflanze tiberhaupt
nicht angesehen werden. Auch die Grubenpflanzung wird mit Vorliebe
zu tief ausgefiihrt und es ist bekannt, ivie viele tllchtige Forstwirthe, gestiltzt
auf die thatsachiiche Erfahrung, dass die Tiefpflanzungen bei herrscbender
Dlirre — W0nn auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkte — stets geriagere
Verluste erlelden, die richtige Methođe gefunden zu haben glaubten,
wenn sie die Setzlinge thunlichst tief einbrachten und dadurch der Wurzel die
Feiichtigkeit der Untergrunđschichte langer erhielten. Man bedachte eben zu
wenig, wie gewagt es sei, den Erfolg nach dem Verhalten im ersten Jabre zu
beurtheileB und trieb einer Methode entgegen, die ffir die weitere Entwicke-
Inng der jungeo Anlagen von den schwersten und nachbaltigsten Eolgeiibeln
begleitet ist.


Jeder Pflangaet, der die Wur2eln im Vergleiche zu den bisher gewohnten
Verbaltnissen in tiefere, den atmospharischen Einfliissen minder zugangliche
BodenschicMen einflilirt, esponirt den pflanzlichen Organismus total verauderten
phjsikalischen EiuwirkuBgeii; er zwingt zur Keconstruction des Wur2elsystems,
da die Wechselbezielitingen zvvischen unter- und oberirdischer Aehse auf das
Empfindlichste gestort und verschoben ist. Die in die sterile Bodenschicht vergrabenen
Nahrorgane, obenein verzwaEgt, vermogen zunachst die Thatigkeit des
Stammchens gar nicht zu untersttltzen; die Pflanze klimraert sichtlich und vereinigt
ihre Anstrengungen auf den nothgedrungenen Umbau und Ersatz des
durch das zu tiefe Einsetzen iunctionsunfEhig gewordenen Wurzel8ystems.


Je nach dem Grade der Pflanztiefe mehr oder minder hoch liber dem


Wurzel8tock — und nicht tiefer als etwa 2 cm. unter der OberMche —- bilden
sich gleich im ersten Jahre-Wurzelkiiospen, weiche im folgenden Friihiahr kraftig
austreiben nnd sehr schneli sich entwickeln. Sie fristen der Pjflanze das
Dasein und mit ihrer zunehmenđen Leistungskraft pflegt sich auch iu der Regel
das stockende Gesammtgedeihen wieder zu heben. Gleichzeitig wird der ursprilngliche
Wurze]stoek von Jahr zu Jahr entbehrlicher; er verkummert, stirbt
ab und vertault. Je intensiver nun der AbscMuss von den ausseren atmospharischen
EinMssen, sei es infolge tiefer Lage oder bindiger Bodenbeschaffenheit,
đesto schneller sterben und faulen die Wurzeln; sie ersticken formlich, so dass
haufig schon im zweiten oder dritten Jahre abgestorbene und in Zersetzung
begriffene Wurzelstrange gefunden werden."


ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

~ 121 ~


Iza ovih predavanja odsudio je ]^;jeki češki ^umairnik prosi okrstio ju sa „Stopselpiianzoiig% koja da žalibože takodjer ne uspieva, pa
je eksekutivno osoblje radi toga krivio.


Profesor je Heuschel opisao presadnja sa teoretićkoga giedi:i zadovoljio slušateljstvo bar djelomično, na na koncu te raz[)rave, kojoj je
množtvo europejskih kapaciteta prisustvovalo, nije se došlo do temeljnog zaključka,
pak je ciela razprava dokazala, da se pitanje o pv e s a d n j i m o r a j oš
proučavati.


Ja ću ovdje prije svega kušati, da razbijem neosnovane zaključke gore
pomenutih, a tek tada neka mi je dozvoljeno moju metodu presadnje otisnuti
uz propis, kako se ima upotrebiti.


U mom članku br. 8 godine 1890., pisanom u našem šum. listu, protumačio
sam, koji se uvieti stavljaju na dobro sjeme. Ovakovo sjeme smješteno
ili naravno ili umjetno na stojbieu svoje budućnosti, mora da norn^alno i uzorno
napreduje.


Ako biljku iz takovog sjemena uzgajamo umjetno po zakonih, kojimi bi ista
napredovala u prašumi, ili da bolje prispodobimo, ako takovu biljku pratimo
šumarskim fizioložkim okom u prašumi do onog časa, kada se predorasio
njezino stablo posuši i konačno sruši; to ćemo bez dvojbe sve najuzornije pravilnosti
u tom stablu uočiti. Deblovlna je što ljepše razvijena, krošnja nalik
obliku ugljenice, koja jednu trećinu ciele visine stabla zauzimaj pa grana uz
granu skoro simetrično razmještena, a list prekrio je grane poput najljepšeg plašta.


Korienje se ovakovog stabla upravo točno izpod kapala krošnje razmrežilo,
natječe se u svojoj pravilnosti sa krošnjom.


Motreć u prašumi takvo stablo prema stablu iste vrsti, iste dobe, na istoj
stojbini — ali stablo, koje je uzgojeno n. pr. bez ikakvih proredjivanja iza čistog
sjeka, gdje je starost svili susjednih stabala jednolika, ito opažamo u proljeće,
a što u jeseni?


Mi ćemo vidjeti, da se kod stabla u prvom slučaju list povrh cielog plašta
u isto vrieme razvija, da je list na doljnjih grana jednolik naprama svem ostalom
lišću, a da se je tako i plod razmjestio i da to tako godimice biva. U jeseni
se list postepeno i pojednako po cieloj krošnji suši i opada, a tako biva
i .^a plodom. Krošnja, a na ovoj list i plod, godimice biva sve to jačim, a postignuv
kulminaciju, kao god se to pomaožavalo, tako isto i postepeno bez ikakvih
naglih prelaza ni u samoj deblovini pada i pada, dok ss stablo ne sruši
na očigled motrioca, koji u onaj čas kod toli pravilnog prelaza i ne može da
dokuči razlog smrti, koja se nijednim drugim uvietom protumačiti ne da, već:
iznemogla je starca smrt, pa je fisioiožku al matematičnu smrt dočekao. Lišće
takovog starca bivalo je od godine iza napone periode manje u obliku i kolikoći
; isto je tako nestajalo i granja na krošnji, pa je i stablo reć bi zdravo
nu starošću iztrošeno od dana do dana matematično izčekivaio čas, u kojem se
za preporod nasljedstva u trulost razpršilo. Tako i izvanredni starci u ljudstvu
uz naravnu smrt dokončaju, pak se kaže: ci! je još umro.
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 122 —


Taj isti prelaz postoji i kod žiM.
Inače to biva kod spomeratog dragog stabla. Ovdje vidimo krošnju nepravilnu,
a ako i jest ova pravilna, to joj je oblik pa i veličina sasvim druga;
te u proljeću naime vidimo, da vršika nmogo prije izlista i da znatno veće lišće
obično na vrhuncu imade. Sbog toga je i granje ovdje soMje i krjepčije, a tomn
slično biva i s plodom pa i debloviaa predstavlja drugo stereometrično tjelo ffi
valjaste ili vise čiinjasto. Isto tako biva i sa žilam izpod kapala krošnje,
pa i život nema onako matematicno uzporedjena napredovanja, ter, i smrt se
sasvim nepravilno izčekiva


Tu dakle leži već u individuumu umjetnosti, kojem su češće i kirurgični
liekovi od potrebe, jer ga prati više ili manje za cielog života protuprirodna
hrana a uz to´je podvržen svakovrstnim bolestim. Ako to s ljudskim životom
prispodobimo, to je taj život kao život goranina Dalmatinca prema onomuBečlije,
jer i ovdje stoji isto razmjerje.´


Uzev si za naš studij stablo iz prašume, to možemo iz stotinu tvrdnja,
osnovanih na izkustviu zaključiti, da je kvantum lišća u strogom razmjerja
prema kvantumu sisavaca, a tako i granje prema žilam; deblovina je samo ono
treće uđo stabla, koje navedena dva kao posrednik spaja,, te lih u tu svrhu služi,
da prinosi hraniva kroz sisavce i list spaja, a odavle kao dokončano hranivo na´
sve strane stabla prenaša.


Ako to tako stoji, a u istina i jest, onda možemo vanjskimi operacijami,
bez da što u napredku poremetimo, i razmjerje uzdržati, ako oklaštrimo u istom
razmjerju krošnju i žile. Čim protivno uzrađimo, dirnuli smo prirodni razvoj
na štetu stabla, što se ma gdje i ma kako osjetiti mora.. To tvrdim predpostavljajući,
da je to stablo na prašumskoj stojbini.


Promieni li tu stojbina n. pr. pazarom, pašom, poplavom itd., tada nastaju
bezuvjetno oepogodnosti, koje uplivaju na cieli život stabla; tako štetno
isto djeluju protuprirodna proredjivanja i progaljivanja.


Prvo navedeno smetanje u životu proizvode bolesti mehanične: gnječenje,
usjek, presjek, obsiecanje itd.; koje se vide izvana na žilam, deblu ili granju a
potonje su bolesti fizioložke samo u nutarnjosti nabrojenih čestica stabla.


Bolesti vanjske,-1. j . mehanične ili su teže ili lakše, nu sve su izliečive,,
ai za fizioložke bolesti ne imademo radikalnih sredstva, kao^ što ih nemaju ni
liečaici.l.


Žile imadu to svojstvo, da proiievaju vanjsku raiiu isto tako, kao što i
granje, a deblo je još najuztrajnije.
Bolest, nanesena sjekirom, batom, pilom ili gromom, može biti na deblu
vrlo znamenita, pa se ova u prirastu niti ne opaža.


Gromom razkoljeno stablo od vrha do zadnje žile ne pokazuje niti nakon
100 godina razliku u kvantitativnom prirastu, a rana sasvim zacieli; ako i jest
razlika, to je´ samo neznatna usljed pretresa, ili jer je gdjekoji sisavac ili list
u dobi vegetacije dirnut bio.
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Razporimo li stablo na isti način kao grom,´ bez da ga dirnemo u koji
sisavac ili list, to prirast ove ozliede niti orfntiti ne će.
Usieci od najstarije dobe uzduž debla zarašćuju, a u prirastu o tom niti
traga nema.


Ako obsieeemo stablo povrb kore ili preko bieli, a ostavimo ga samo na
jednoj točki oboda netaknutim, to će 8vi sokovi ovdje prelaziti (neznatni dio
i^plaSe i neznatno prirast smeta), pak će stabk) zacieliti a prirast ,to skoro i
ne osjeća. . , -


Prevršimo li hrast, gdje nas volja, pa očuvajmo to ozliedjeno mjesto smolom
ili eim drugim, to će nam se kod prirasta one godine, u kojoj je prevršeno,
izvjestno pakazati, al taj isti hrast ne će za to poginuti, već će od godine do
godine napredovati, a njegova će krošnja, ili bolje reći kvantum lista dotjerati
do prvobitne a i veće količine, sbog česa će i prirast u istom razmjeru napredovati,
A žile? Iste godine prevršnje osušit će se i sisavci ii onom istom razmjeru,
u koliko je odsječeno lišće, nu prirodnim zakonom će se i to izjednačiti.


Izvede li se taj eksperioženat obratno sa žilami, kako se to i čini kod
mnogih presadnja, doći ćemo do istog rezultata, što nam koloturi na prorezih
nakon godina i godina dokazuju.


Kod sitnog šumarenja podsiecamo stabla i u zemlju, pa ovo izbija, a
obratno to ne činimo n. pr, da izsiečemo sve žile i izvan zemjje. Nu u deblu
ipak imade izbojne snage tako, da mogu i žile potjerati kao i krošnju, kako
je to n. pr. kod ključica vinove loze ili kod topola itd.; to je razno kod
raznih vrsti.


U ovom slučaju moramo tvrditi, da imade u deblu proizvodne snage u
pričuvi za krošnju kao i za žile, nu, prevršiv stablo, ostaje dio u istom zraku
i može napred, a oklaštriv žile, ne možemo ove staviti u zemlju sa hranivimi
česticami u dodir tako povoljno, kako to sisavac zabtieva; izvedemo li pak ove
pokuse u vodi, to ćemo se uvjeriti, da je izbojna snaga jednolika za žile i za
list. Na panj odsječeno stablo, doći će u svoj prirast časom podsjeka tek one
godine, kada bude kvantum lista njegovog izdanka tolik, kao što je bio onaj
cas. Nu u tom je razdobju daleko manji prirast, nego li bi bio, da-se u
krošnju dirnulo nije. Ođtuda i velika razlika dohodka m prirasta izmedju sitnogorice
i visoke šume.


Nu govori se o izbojnoj snazi i tvrdi: što je mladja stanovita šuma, koju
žeiiš pretvoriti u sitnogorica, to je veća budućnost njezine izbojne snage — a
to će izvjestno tako i biti, pak bi ovdje mogao ovako uztvrđiti: ako hrast kao
prahrast doživi 300 godina, onda smo kadri i izdanke od istog panja SOO godina
izčekivati predpostavljajući, da je tlo poput onog za podhrast i da nismo
ozliedom panj ili žile dirnuli tako, da su fizioložke bolesti nastati morale (to se
obično u praksi izvesti ne da).


Ako pak taj hrast posječerao u 200. godini, onda možemo samo 100 go^
dina s izdancima gospodajrii.
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Dosadašujimi primjerci bio bi dokazao, koliko mnogo treba, da so ozliedi
deblo i krošnja iz vana, a da životno pitanje individuuma u opastnost ne dodje.
Dopuštam, da imademo u neuredno rabljenih šumah mehaničkih ožlieda, koje
su osobito kišam i smrzli izvržene, n. pr. ako je neredovito prevršeno, usječeno
za spremu kišnice ili nezgodno nakoljeno i da sbog ovih ozlieda uzduž cielog
debla trulež uhvati pa tako i smrt stabla uzsliedi. ,


Prenesimo sve te ozliede na žile, pa ćemo se diviti njihovoj jakosti,
opornoj za svaku ozliedu.


Tako imademo smrieka, kojim se žile uzduž klisurine na 10 i više metara
stiene hvata, pak naliči deblovini tim, što strana do stiene obično sisavce imade,
dok je protivna strana zračnim nepogodam izvržena; imademo žila, koje se
kroz pećine protiskuju, a na strminah opaziti ćemo usljed raznih upliva svakovrstno
ozliedjenih žila, pa zar je deblovina takovih stabala trula, kako to gosp.
šumarnik Eeuss dokazuje? Nije. —


Ozliede dakle vanjske na krošnji, deblu i žiia mjestimice samo djeluju,
pak su brzo izlječive. Predaleko bi dakle išli, kad bi odsudili sva presadna
orudja onako, kako ih odsudjuju pomenuti referenti na kongresu, jer ako bi
ozlieda žila presadnica onakve posljedice imala, kako
si navedeni umišljaju, to bi se s mjesta i svako klaštrenje
u njemačkih i čeških šumah obustaviti moralo, i to tim
prije, što ovi priznaju, da mlada presadnica brže zacieljuje nego li odrasle šume,
koje se klaštre u svrhu, da dadu veće dohodke. :


Presadnice obrezanih žilica a u razmjer ju oklaštrene
imat će svakako manji prirast, dok se to ne izjednačiiza
par godina, a to je gubitak, koji izčezava — nutako obrezana
biljka u svom prirodnom razvoju nije inače u svom
fizioložkomrazvitkusmetana.


Obzirom pak na opisanu konsistenciju, makar se -žilica svrdlom, lopatom
ili klinom gdjegdje i i atisne i sgnječi, ako i jest to velika neprilika, nu opet
nije ono strašilo, kako se opisuje, jer mi nalazimo n. pr. da deblo ležeći na
deblu, kroz cieli svoj viek jedno drugo riba, pak na tom mjestu postanu gube,
al uzduž stabla prirast to i ne osieća. Tako isto naći ćemo kod čvorova´na žilama^
gdje se 0 kamen otisnu, da ondje žila uabrekne, nu stablo s toga u ničem
smetano nije. Drugo je, kako razložih, ozliediti sisavac ili lišće.


Da li se pak žile vertikalno ili horizontalno polože, i to nije životno pitanje.
Mi naime imademo cielih stabala, koja vise, pa ne nalazimo radi toga
gubitka u prirastu. Mi možemo u snop povezati cielu krošnju, nu neka je lišće
ipak toliko pristupno atmosferi kao i nepovezano, to će stablo bez zaprieke
napredovati- Povežemo li ga pak tako, da tek polovica do zraka može, bit će
i prirast na polovicu manji, a ostatak će se lišća vremenom posušiti. Tako je
isto i sa žilami.


Jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje biljke utisnute u obične škulje sa
svrdlom načinjene, nadošav i u neprilični položaj, neće sigurno doživotno bolo
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 29     <-- 29 -->        PDF

vati, ako se n:ia^e šumarski postupa; a ako od oviii i samo ^/so. živa ostane, a
^:uu iztrme, to ipak nije posljedak crvenoj truieži niti u Eepraviluom obliku
omorike, pokazane u i^Jožbi po

Žile, razvijojući se vazda u razmjerju veličine i oblika naprarn krošnji,
nisu nikada povod iiepr.ivilnosti stabla. Žile se izpod kapala, ako ne naidju na
tvrde zaprieke, uviek izpravljaja poput osakaćene krošnje; mi čim one probiju
obod rupe iza svrdla, lopate ili klina, nastaje odmah nonoalari razvoj kao da
rupe i Berna, i to već 2.-3 . godine i^a presadnje, a što starije stablo presadjeno
bude, tim i više nepravilnosti nastaje, jer medju to i sisavci rupu predju,
te u njoj niti branivo ne crpe.


Slažem se pak pođpuno, da će takova biJjka sa sgnjetenim žilicama na
prirastu 2 -- 3. godioe hiriti i samo neznatan prirast u budućnost i imati,
a da će joj nesiguran uspieh prvih godina biti, to je onaj g i a v n i
uzrok, radi kog se to pitanje potaklo i s tim se na toliko
slažem.


Fizioiožke bolesti: 1. Vrhosuho 1 polusuho uzrok su pomanjkanja hraniva;


2. sve vrsti truleža: crvena i biela trulež, trad i guba povod su povodnje kao
i uzrok prenagloga prelaza i prirasta kroz neumno proredjivanje ili progaljivanje,
Da dokažem prednavedeno, moram se opet poslužiti velikimi primjeri.
Biljka se diže u svom životu ozdol gore i ma kako smetana, vazda se
ona bori za taj smjer; ako je ista biljka siljena, da rasle protivnim pravcem,
izumire. Isti oni elementi, koji biljku stvaraju, isti oni ju i raztvaraju, a dr.
Nordlioger kaže: „Die Vevwesung ist eitie lan-gsame Verbrennang des Holzes,
wobei die Feuehtigkeit hauptsacblich Tragerin des Sauerstoffes und Forderin
der Osidation ist."


Nadalje tvrdi isti autor, da hrastovina izpod suhog krova traje stoljeća i
dapače 1000 godina, u vlažnih položajih, kao u h^taji ili pivnici, do 100 godina,
a gdje ju i kiša dohvaća, tek 20 godina, u šumah pak da se ležočevina, kako
je gdje viaž)i0, vrlo dugo uzčuvati može. Osobito je interesantan njegov opis o
trajnosti u vodi, te kaže:


Stets anter Wasser halt Eichenbolz gegen 1000 Jahre. Dabei


nimmt es dunkie, schliesslicb schwarze Farbe au und schneidet sich me Spek.


Getrocknet zeigt es alsdann wegen starker Zusammenziehung hohes specilisebes


Trockenge^/icht, oft hoher als es ursprlinglich gewesen. Aach Ulme, Erie,


Buehe, Folire halten stets unter Wasser Jahrhunđerte. Dabei sollen Erle und


Fohre Jjiirter \verden, wahrend man vonWeiden, Aspen und Birken behauptet,


dass sie breiartige Beschaffenheit annehmen. ScMiesslich tritt freilich, wenig


stens im sauren Wasser der Torfmoore, breiartiger Zustand auch bei Erlen


uad sicher selbst bei F8hren ein.


Ja bi po mojih opažajih o trajnosti drva ovo pravilo postavio:
0 tom odlučuje kulminacija dobe za svaku vrst drva; njegova stojbina,
gojena u prašumi, neka je ova n. pi\
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 30     <-- 30 -->        PDF

, ,
~ 126-—


1. za lužnjak kod najgoreg tla 300 godina a najboljeg 1000 godioa, ,
2= , kitDJak , >, . 100 .,„,,, ^200´ , „ ,
3. „ omoriku „ „ „ 100 „ « jy ^^^ »


4. , bukvu „ „ -,„ 100 ,v ^ „ . 300^
. 5. „ joiu „ , „ „50 „ „ „ 100 „
6. , tisu ^
^^ , .. 500 , „ . 2000
Svakoj vrsti prirast drva i ploda postepeno raste i pada a sredina toga
je i kulminacija njegove do^rielosti. Za te dobe označiva i matematičaa dugotrajnost
njegove gradje, spremljene u podpuno suho i mokro mjesto, a posljednja
u duboko jezero napunjeno čistom kišoicom (morska voda ili vođe mineralne,
koje mogu dugotrajnost ovu pokratiii ili produljiti, ne mogu se za
ovu tvrdnju uzeti, jer takove vode niti prirast biljki normalno nepružaju).


Po tom pravilu, ako smo gradju spremili na suho ili mokro mjesto, možemo
materaatićno kazati, koliko će trajati deblo iz prašume posjećeno iza dospiele
zrelosti, n. pr.


kod najboljeg tla kod najgoreg tla
ad 1. lužnjakovina usječena u 300. godini trajat će još 700 god. .. ., . 0 god.


2. kitnjakoviBa u . 200, „ . „ 1000 „ . 0
„ ´
3. smrekovina Tf „ 20,0= . , . . 100 , . . ^-0 „
4. bukovina n. „ 100, n 7? » » 20 0 „ . 1 n
5. johovina * n , ^ 40. „ w y, n 60 „ . . 10 „
6. tisovioa n „ 200. „ . . 1800 „ . . 300 „


Ja ovo pravilo postavih upravo iz gornjeg citata dr, Nordlingera, pošto se
trajnost maksimalna vazda maksimalnom životnom godinom dotične vrsti drva
sudara.


Već je obće poznato, da stablo tim dulje raste, čim je i stojbina bolja,


t. j . čim dulje hranivo na istom položaju crpsti može, a za svako tlo dade se
opredieliti dugotrajnost života.


Tlo se dade umjetno pogoršati ili poboljšati.


Ako đakie kitojak na jednoj stojbini kao prašumsko stablo dostigne 1200
godina, to će stablo, kako. je već tumačeno postepeno iza 1200 godina sbog
pomajkanja liraniva i umrieti. Ako to isto stablo sbog slabijeg tla ili pašom ili
progalom ili ma kojim protunaravnim načinom u hranivu smetano bude, sušit
će se od vrhunca dolje a nikada drugćije, pak će postati subobrk ili polusuhar
i konačno siihar^ a nikada ne će dočekati 1200 godina.


Ako se pak na istom položaju, recimo na podpunoj ravnici sa istim tlom
itd. dva podpuno jednaka stabla kitnjaka odaberu sa jedinom tom razlikom, da
je jedno stablo u prašumi čistog hrastika, a drugo stablo da je m^dju bukvam,
to će ove bukve, poboljšav stojbinu, prouzročiti, da će smrt kod ovih stabala
u razno vrieme nastupiti, t. j . kod posljednjeg bit će život znatno trajniji,


^ Šume vrhosuhe ili polusuhe iza paše ili nagle progale stavljene u branjevina,
sasvim će nove krošnje ili žile dobiti^ i´ to u onoj veličini, u kojoj to
još izbojna snaga takih šuma dopušta.
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Mi ne nalazirao -i© bolesti Esikada´ i nigdje iiiaće uzrokovaBC, a držati ove
poslj.edic-010 toga, što sa žilice kod preBadoje osakaćene, po mom imiietija
neima razloga.


Druga fizioložku bolest truleža držati posljedicom toga, što su kod/presadnje
ožliedjene žilice drveta, kako to misli šumarnik Kožešnik, iliju držati
posljedicom toga, što se mladica preduboko usadila, kako to hoće šumarnik
Eeuss, svakako su eklatantne´bludnje, pak ´se upravo čudim, kako je to kod


razprave neopažeDO prošlo u prisuću fiziologa, patologa, anatoma i šumara, koji
posljednji to sve do danas biti moraju.
Stablo uzraslo u prašumi ne možete naći i nema ga i biti
ga ne može? da je trulo.


, Sve vrsti truleža ili vanjske ili nutarnje su posljedice iz novije doba šumarenja
ili pustošarstva ili uzrok ma kojeg uvieta, koji se .je protuprirodno u prašumo
uvukao.


Da ove tvrdnje dokažem, neka mi je´ dozvoljeno: tu bolest malko obširnije
opisati.


Utezanje i raztezanje (Schwinden und Qaellen) obće je pozlato svojstvo
kog stojećeg-živog i´ ležeceg-mrtvog stabla.


U prašumi nema ekstrema u´ suši, smrzavicii ma kojih atmosferickih
pojavih, kako to biti mora u šumi, koja po prirodi zahtieva, da je u podpunom
sklopu zastupana po svih dobnih razredih^ a ova je u sklopu prekinjena ili priebornim
sjekom ili proredjivanjem ili progaljivanjem, s toga ovi niti mehauične
one pojačane snage u utezanju i raztezanju kao posljednji proživiti ne imadu.


Uzev promatrati anatomično kolotur stabla iz prašume naprama koloturu
ma kojeg stabla iz modernog šumarstva, naći ćemo kod prve, da su godovi sasvim
pravilno poredani, motreć to od srca" pa do zadnjeg goda, koji je konac
naravne smrti.


Kod drugoga kolotura nalazimo u svakom razđobju inače razvijene godove.
Časom-su vrlo gusti, easom izvanredno široki.ili na sve mile oblike izražeDi,,
pak odaju, razbor00 ili sasvim nerazborno uzgajanje porastline, al zato u ovakovih
umjetnih produktih i patologija nalazi studija, pa nam bacili kao i u
ljudstvu životu, zadaju glavobolju.


Što je sočniji jedan dio-godova, to se i zamašnije flrikalno mienja drvo
u svojoj unutarnjosti, a da široki godovi više toga sadržavaju nego li gusti, neće
nitko podvojiti. Kod rastućega stabla, o kojem nam je govoriti, znano je, da
se sokovi od srca napram bieli umnažaju i da imade perioda, osobito kod srčikavog
(Kernholzer) drveća naprama bjeličavom (SpUntholzer), gdje se partije postepeno
naproti kori suše.


Jednom suha partija niti se tako razteže niti uteže kao ona, koja je puua
Hoka tečajem godine izmedju zimske dobe i suše u ljetu.


´ Prirodaje kao najumjetniji fizičar sagradila i nutanijost stablovme tako,


mehanično utezanje i raztezanje ne može stablu iz prašume sveze mgdje
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 32     <-- 32 -->        PDF

razkoiiti. Drugčije je to kod umjetno uzgojenih stabala bog navedeiiih iiepravilnostih
u gradnji, pak tuj nastaju ove fizioložke bolesti:
a) Razkalina {Waldris3), b) prosjelina, žllj (Strahlenriss), c) zibljivost, zib-
Ijivo drvo (Ringkluft), d) gušica (Mondring) i e) prladina (bnichig).


Bolest a) dolazi kod umjetna gojenik stabala, koja malo zasukana (sonnenwandig);
bolest b) dolazi isto tako kod umjetnih stabala, koja su jače zasukana
(Stricker); bolest c) kao gore, al kod vrlo upravne žice vlakanaca; bolest d)
postaje usijed ozljeda, nastavših požarom ili vanjskim diranjem u stablo, ter
bolest e) nastaje time, što hrastovo stablo naravnom smrću u prašumi pogiba.


Bolesti zvane: 1. crvena trulež, 2. biela trulež, 3. trud i 4. biela guba
tek su pojavi sekundarni napred navedenih začetnih bolesti, pa svaka bolest
od a—d može biti crvena, bieio trula ili prelazi u trud ili gubu.


Prema gornjim navodima primjetiti nam je, da se najprije drvo deblovine
razkolilo uzduž zrake srčike (nach den Markstrahlen), ili pako uzpored godova,
a tomu pripomogoše bezuvjetno i vjetrovi, i onaj čas nije bilo vidjeti niti traga
0 truleži; takovih stabala nalazimo kod ciepanja dosta.


Ove ozliede, nastale prvobitno mehanicno, tek su ili iz bacila ili bez ovih
prešle u oblik truleži— nu takve razkaline morale su doći u dodir
s vlagom i ja mnijem, da te pukotine izpod panja ćak napram
žilam polete a ovdje iz zemlje dolazeća vlaga tada pospiešava
takve razkaline na truleži.


Stablo iz prašume izrastlo je za vjetrove itd. u takovoj jakosti, da im
zbilja i prkositi može. Čim oko toga sječa nastane, bivaju i vjetrovi jači pa
već dolazi n nepriliku. Uzduž ciele visine jakost je stablovine poredana tako,
da je od vrata u žilam isto naproti vrhu sve to slabije.


Za proredjivanja ili progale nerazmjerno izpod krošnja ojačana deblovina
i dapače zašiljena biva iza toga valjasta.


Počne li vjetar okretati stablom, osobito kod nejednolike krošnje, tad se
mora u ovom slučaju najdublji, prije najjači dio u vratu, zaostavši u rastu
prama vrhuncu, izpod najvećeg tereta razkoliti, jer je ovamo prenesena ciela
težina stabla. Pukne li stablo jednoć ma gdje uzduž zrake srčike ili godova,
mora se to i u vrat, pa u s tim spojene žile preložiti i tako smatram i taj dio
dokazanim, pošto žile zakvačene poput sidra i okretaj protudrže.


Dosadanjim tumačenjem unišli smo toliko u životoslovje stabla, da nam
je jasno, kako i zašto bolesti nastaju. Nu moramo povrh svega još i to dodati,
da je absolutno nemoguće držati o z li e d u, nane š e n u na
mladom udu, uzr oko mtru leži, već i s tog a, što ozliede tim
brže zacieljuju ne samo na što mlad joj biljki n a ne še ne, nego
upravo na najmladjem udu, ma gdje u stablu, a opet protivno
možemo uztvrditi, da ozlieda, nastala ma kojim načinom, tim brže u trulež prelazi,
što savezni dio ma kojeg uda iz starijih čestica postoji.


Po tom bilo bi i jasno, da su tvrdnje gosp. šumarnika Reussa o 50godišnjoj
truloj sastojini ravno taki absurdum, kao i tvrdnja, da trulež nastaje
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 33     <-- 33 -->        PDF


129


sbog pašarenja, a pođpuno je i bezsmisao to isto tvrditi o biljkah, preduboko
zasadjenih.


Tražeći trule porastline po šumali, gdje ih nalazimo?


U Posavini i Podravini nalazi se trulež opravo u onih porastlina, koje
su u svojoj deblo ini iiajupravnije, najćišće pai najcjepkije n. pr. u sama brodske
imovne obćine u Gradini, Korijskojbari, u Migalovclh iti. a evo k tomu i rkzloga.


Te su Sume preko 300 god. stare, a samo Migalovce hv^fi kojih 90 godina ;
one su dakle na sasvim dobrom tlu, a uz to su morali u vrlo gustom sklopu
odrasti. Valjda su te šume god. 1848. jer m blizu i tira prisUipnije, preved
prebirane i tako su vjetrovi }n-ouzrocili kalanje uzduž srčine ili uzduž godova,
a mogao je napokon i to biti uzrok, što sa susjedne Sume cisto iz^jeceae, pa
je ovuda zadobio vjetar takvu zamašnu silu, da joj sastavina deblovine ne mogaše
odoljeti, a konafno moglo je utezanje i raztezanje unutarnjosti, proizvedeno
Savskom poplavom, biti tomu uzrokom. 0 dobi, dok na vrelih Save golieti ne
bijaše, nije niti poplava današnjih dimenzija u Posavini imala, a promjena toga
može i znamenito na prirast drva djelovati.


Spomenutim šuraam sasvim dodirne sastojine već nemaju truleži ili su
iznimne, pa tko onda može kazati, da sa pred 300 godina ovdje presadnice
uzrokom bile, ta tko danas pametan hrast biljkami presadjaje a svakako niesu
niti pred 300 godina lošije od nas mislili, a napokon se to niti pomisliti ne
da, što kod skoro istodobnih 100=000 jutara hrastika u brodsko-petrovaradinskoj
šumi, značajno trulih sastojina, raztrešenili oa slično opisauih stojbinah, tek
možda 5000 jutara nalazimo.


U Kutjevačkoj šumi Klasje, koja nije nikada poplavam izvržnia biUt. al
u ravnici leži, južni je dio trul, a taj dio leži tek 0´5—1 m. niže, nego li
susjedni dio ravnice, pa je ovdje manji prirast a i debloviua itd. stabh u drugom
sadržaju, ali za čudo natrula, no ovdje stoji, da je 1848. godine šuma preveć
progaljena bila, i da su ju vjetrovi zakrenuli.


U planini Krndija naći ćemo radi slaba tla ili prevelike starosti silu božju
kitnjaka vrhosuhog i polusuhog, dok su u doljnjoj deblovini sasvim zdravi; susjedno
do ovih na dobrom tlu u mješanju s bukovinom, gdje mnogo vlage
imade, te je položaj ubočen ili ra^-an, da kišnice mnogo ovdje ostaje, tuj imade
truleži ozdol žalibože i preobilno, akoprem je i ovih deblovina od najbolje tehničke
uporabivosti.


Kod dobrog tla u jarugah, ili na svježih obroucih nalazimo krasno razgranjen
kitnjak uz bukvu, nu i čelik od žila zdrav.
´ Te sam primjere naveo za lužnjak i kitnjak^ a da vidimo, je li inače kod


drugih vrsti drva?


K´>d svih su isti uzroci a u dokaz toga neka mi je dozvoljeno upravo za
omoriku navesti primjere.
´ U šumah Tarn-Tax--s u modruško-riečkoj žop .uiji imade samo vrlomaiiii


površina u ravnom i vlažnom položaju poput onih u LuoicaSu Me.lp odanu lU.,
isto je tako u šumah bivšeg kr. šum^ir. ureda Minskog u predjelu Lrlozko i
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 130 —


Sungerski lug (Plane) i za hido ovdje opet nalazimo truleži, dok toga na sla


bijih odmali susjeđnili stojbiimh uema, a doba je ovih tai^odjer oko 200 — 300


godina, pa nije to lužnjak ili kitnjak, već omorika ih jela pa i bukva, koje


takodjer aitko niti svrdlom, niti lopatom niti Stoppslom presadjivao nije.


Pri koBCu tih mojih feioložkih razmatranja i kritika naproti bečkoj raz


pravi´ipak ću na hrvatske šumare upraviti ovu želju; „Poznavanje fiziologije,


anatomije i patologije našeg drveća nek nam je temelj, po kojem uam je tražiti


mateiBatičkiiB i´ačunom propise za sadnju, proređjivanja, progalivanja itd. i po


sljednji užitak šumski, a jer su njeki moderni uzgoji i protivnim putem pošli,


dokažimo i na zagrebačkoj izložbi sa svih strana mile nam domovine, za sve


vrsti drva, što su bolesti, kako počimlju i kako svršuju, a jer je trulež


zbilja po nas za uzgoj šuma vrlo važna studija; to bi pred


ložio, da se od cielog stabla izložiti nastoje osobito mladje još markantno vid


ljive bolesti, a te bolesti, da se predoče: L panjem sa ciehm izkopanim žilama,


2. sa jednim koloturom od 50 cm. debelim iznad panja, gdje trulež svršava i
gdje zdravo počimlje; a 3. gornjim dielom od vršike.
Uz ovako podpunu zbirku bolesti, koju nam i za Križevac spremiti valja,
neka bi se i na dojdućoj šumarskoj skupštini u Zagrebu i strukovno predavanje
obdržavalo!


Sada pak preći ću na drugi dio moje teme, t- j . na samu presađuju i
moju metodu. (Nastavit će se).


Ingenieur — šumar/ ^


Za prvi broj „Šumarskog lista" ove godino napisao je g. M. ObradovićLičanin
viesticu o ,jvišem šumarskom obrazovanju", koju je i cienjeno ured


^ Budut^ da ovo lu-eđničtvo u tiaSelu objektivno i nepristrano uvršduje prispiele
članke ili viestl pojedinih snrađnika, da jib bas tim obodri na rad^ ter da jim pruži
priliku dogodice svoja mnienja i različite nazore razviti u drnžtvenom organu; to niti
s daleka nije nam bilo na rimn, nvr^tiv u govoru stojeću viesticu g. M. Obradovida-
LiSanina, u clelom sagoir´aratt ili niožeblti propagirati ondje ra;c^ijeae njegove nazore.
Sa naše strane naoramo odriesito izjaviti, da nismo nikada do sada činili razlike medju


naSim šumarima a pogledu njiliovoga prvog naobrazovanja, bud absolvirani visokoškolae,
bud abiturient našega domac´eg gosp.-šumjir, u<5il{šta.
Imamo naime dosta prirujera, da si bas šumari sa križeva<5kog učilišta višekrat
osvjetlaše iiee sta državnim izpitima, a ima strukovnib sila iz tog ut´nlišta, ve<5im dielom
u javnib službab i na viaih mjostih, koje podpuno udovoljavaju, t^vaki šumar, bio on
kojegod škole, mora vazda ut^iti i dubom napredka naSe struke stupati dok je živ;
valjanost pak njegova ocjenjuje se Uh prema faktičnom znanju i
umjeli,


(>yo nekoliko rieči noka nnm bude do^voljoiio miumgveđ iztaknuti povodom navoda
g, dopisnika predlež^-^L-e viesti kao naknadnu primjetbii k vienti^´i <-. M. 0. L


Uredništvo,