DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 9     <-- 9 -->        PDF

skrižaljka dobnih redova uputiti ie o tome, hoće li se u njima normalna sječna
doba bar približno uzdržati raoći. Za potonji se slučaj budući sjecai red lasoo
prepustiti dade kašnjim revizijama šumskoga nredjeitja te nipošto nije nuždno,
da se već sada uvrste porabne gromade u pojedina razdoblja (t. j . da se uzpostavi
za nje obćeniti sjecni red). Nu kod vrlo slabo uredjeiiih šumskih prilika
biti će svakako shodno, da se takovo uvrštenje takodjer već sada — ali tek
kao predtecn i a ne obvezni sjecni nacrt ~ projektuje, te bi se tako
lakše prosuditi mogle prihođne okolnosti budućih perioda i već sada odredile
uuždne šumsko-uzgojne mjere za takove šume, koje će, kako se može
predmievati, prije ili poslije prave sječne dobe na red doći.


Sva naša dosadašnja razpravljanja rade o zahtjevu potrajnosti u tom smislu,
da se njom osigura stalnost prihoda za pojedina razdoblja. Pojam pako stroge
godišnj e potrajnosti osim toga takodjer još i zahtjeva ujamćenje podpuno
jednakoga godišnjega prihoda unutar gore navedenih razdoblja, te je tako u
mnogim šumskim gospodarstvima uprava još danas vezana na redovito namirivanje
opredieljenog godišnjeg prihoda (Jahresetat).


Ovdje nam je ponajprije pitati: „Zahtjeva li puSaostvo, zahtjeva li drvna
prođja svake godine posve jednaku količinu drva?" a odgovoriti se može sasvim
izvjestno: „Ne zahtjeva!" Dapače i u vrlo omedjenim tržištima je potreba i
prodaja drva u pojedinim godinama znatno razlika i to-prama više manje oštroj
zimi, prama boljoj ili lošijoj žetvi, berbi itd.; nu to još više vriedi za obciu
trgovinu drvima« Nasuprot tome imao bi dakle šumar, ipak bilo kako mu drago,
svake ,godine prodati istu količinu drva? Tim bi on omalovaživao glavno načelo
svakoga proizvadjanjaj naime: da se ponuda ima prama tome ravnati, koliko se
dotična roba traži; lišava se nadalje vrlo znamenite prednosti, koja mu šumsko
gospodarstvo naprama drugim privrednim strukama u tom prnža, ^to razpolaže
osobito obsežnim zalihama, koje kao proizvodno sredstvo (Productionsmittel) u
šumi stoje i kupce privabljuju, ali se ujedno i kao gotov proizvod smatrati mogu
te tako posjedniku đavaju mogućnost, da se povoljnim tržnim prilikama što izdašnije
okoristi, a kod loše prodaje svoju glavnicu još i nadalje ukamaćuje,
ostaviv ju u šumi. Ako se potrajnost već u obće tek novčanim žrtvama postići
dade, izdašnost ^će šuma godimičnom pođpunoma jednakom sječom još kud i
kamo više i neopravdanije štetovati, pošto doista ne će tako težko biti na koji
drugi način izjednačiti prihod posjednika ili užitnika, u koliko je to u obće nuždoo.


U tom ćemo dakle smjeru postaviti zahtjev, da se šumskoj upravi u svrhu
uvaženja dotičnih tržnih prilika na volju pusti vršenje sječe, opredieljene za neko
stanovito razdoblje. Isto tako neka bude dopušteno i odgadjanje sječe kao što
i pretjecanje njezine prave dobe, ako se Ije tim polučiti dade što izdašnija i
povoljnija privreda.


Na temelju ovih naših razmatranja dolazimo glede današnjega stanovišta
naprama zahtjevu potrajnosti do sliedećih zaključaka, koji se mogu eventualno
proglasiti resoiucijom gospodarsko-šuniarskoga kongresa u Beću g. 1890.