DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 56 —


staniSevine (Cellalose), jeđnii« bi mahom strovalila sve proizvode toli muSnog


izračanavaiija i i^jeđnačivanja. ,.^A^™


Kako se dakle ureSjaj na temelju .potrajnosti iste mednosti^n većem
šumskom gospodarstvu rieđko dao uvesti, ostalo se većinom kod načela opređieljivaBJa
količine prihoda na drvima. Ovo će i za i^jednačbu novčanoga iznosa,
koliko je to u obće moguće i umjestno, biti posve-dovoljno, um e Ii se^ kod
iiredjenja obzir i na to, da biidii za pojedine obhodnje opredieljeni sestan prilično
jednako porazdieljeni na bolje i lošije česti same.


Ali i kod iziednaćbe cjelokupnoga prihoda na drvima nastati će, ni ne
obazirući se na tegotnost izračunavanja, u iinaprieđnom ´opredieljivanju iznosa
sjećnje sa kašnja vremena vrlo nepovjerljiv činbenik, te se takova i^jednačba i
doista više na papiru izvadja nego ii u zbilji. S toga se mora smatrati bitnim
napredkom i opravdanom preinačbom šumskoga gospodarstva, što se većmom
odustalo od unapriednoga izračunavanja te izjednačbe cjelokupnoga prihoda na
drvima 5:a sliedeće obhodnje, te se jedino tim zadovoljuje, da se odrede primjereni
šestari. Nu svakako je istina, da jednake (pa i mjestnim položajem isto
vriedne) gi^omade baš ne moraju uviek jednako velik dohodak davati; biti će
dakle shodno, da se prihod izračuna za nekoliko sliedećih razdoblja po desetak
godina (u koliko se to naime iz postojećih šumskih prilika zaključivati može),
a nadalje da se ustanovljuje po skrižaljci dobnih razreda, hoće li i sliedeće obhodne
periode biti namirene šumama, koje pružaju primjerenu množinu sječi
doraslih stabala.


Sigurnost potrajnosti prinosa zakašnje obhodnje i
u obće za budućnost ima se mimo odredjenja primjerenih
šestara osobito i u tom nazrievati, da se izsječeaa površina
što brižnije opet zagaji a uzrastao pomladak dobro pazi.


Uz ovu predposljednjn piedpostavu moći će se i za one šume, za koje se
uzdržavanje stroge potrajnosti zahtievati može, sasvim lako osigurati rečeni
zahtjev, ako li se šumsko gospodarstvo ovako uredi:


a) Za -veličinu površine, koja se ima za prvih desetak godina ili za prvu
periodu odrediti, mjerodavna je obzirom na ova razdoblja normalna sječina (Schlagflachengrusse).
Izboi porabnih površina ima se dakako obaviti s osobitim uvaženjem
dospjelosti (Hiebsreife) nadalje i sječnoga reda odnosno postignuća uredjeuog
razmjera medju dobnim redovima.


b) Osim definitivne sječne osnove za prvih desetak godina^ ima se medjutim
takodjer ustanoviti sličan nacrt za drugi decenij; cjelokupni prihod drva
ima se za oba razdoblja izračunati i ako je potrebno (obzirom na vriednost),
izjednačiti.


cj Za dragu perioda obično zađostuje jamstvo, da će dovoljno biti snabdjevena^
sječaiiu šumama. Kod vrlo neurednoga šumskoga stanja imade se predtečna
sjecna osnova kao što i opredieljivanje cjelokupnoga prihoda drva takodjer
1 na ovu periodu protezati. "


đ) Za nadaljna razdoblja prepušta se tako njima pripadajuća pon-šiaa a