DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 4     <-- 4 -->        PDF

»- 52


1. Nastojati se ima oko što skorijeg. pođigBU<5a bar donekle normalne
šume kao podloge za gospodarenje u budućnosti. ^
2. Nuz uređjenie sumskogn gospodarstva i prihoda za najbh.e vneme poseboim
nacrtom o načinu uzgoja), ima se već u prvo doba uređjeoja takodjer
i dokazati količina i sigurnost privrede za budućnost (ih obcenitim nacrtom o
dohodcima ili na koji drugi sliodni način). ^ ^ ^
3 Dok nije iijamćena novčana izjednačba znatnijih nepravilnosti
dohodaka, ima se nastojanje za novSano nspješnom privredom u poređjaju porabe
šuma svakako zapostaviti obziru na izjeđnaSbu prihoda gled e kohcm e i
vriednosti ; dakako da je nuždiio, da se i zahtjevima umnoga međjenja
finaneijalnog stanovišta što veća pažnja posveti.


Druga kategorija obuhvaća veliki šumski posjed, koji nije namienjen
kojekakvim zakladama i t. d. Ovdje zahtjevaju jedino gospodarski interesi, da
se u uređjenju uzgoja obzir uzimlje i na potrajnost prihoda. U svakom će se
gospodarstvu nastojati oko neke neprekidnosti i to upravo iz gospodarskih razloga
(kao što je sumjerno obavljanje upravnih, gospodarskih i uzgojnih poslova,
lakše ujameenje prodaje i radnih sila i t- d.) te će redovito i posjednik željeti,
da mu se prihod šuma odviše ne mienja; podnipošto se pako ne smije ovo
posljednje htjeti polučiti žrtvama znatnim po novčano uspješnu privredu šuma,
te će se strog o potrajnost samo u toliko uzpostavljati, u koliko se to slaže
8 obzirima naprama novčano najpovoljnijem poredku privrede, odnosno u koliko
se to s malim žrtvama glede ove postići može.


I ovdje je postignuće što normalnijega šumskoga stanja važan uvjet za
shodno i primjerno gospodarenje, s toga se mogu postaviti za ovu vrst šumskoga
posjeda shedeća pravila:


L Udešenje normalnoga razmjera medju dobnim razredima prama njihovu
obsegu i položaju sa sveudiljnim obzirom na noimalnu obhodnju i primjereni
šestar, u koliko se to slaže s fioancijalnim uvjetima.


2. Dovoljna je potanka gospodarska osnova za sliedeće razdobje od 10 do
20 godina, ako je tim dokazano, da primjerene gromade preostaju za obhodnju
u kašnje vrieme.
B. U redu se obhođnje može pređpostaviti obzir novčano uspješne privrede
zahtjeva izjednačbe dohodaka i postignuća normalne šume; prolazno povišenje
ili sniženje prihoda na korist cielokupnoga dohodka ili lakšega postignuća šumskoga
poredjaja vazda je dopušteno.
Treća je napokon skupina u našem pitanja omanji šumski posjed
zasebnika , u kojem se i način prekidnoga gospodarenja provadjati može,
a da ne nastaje pogibelj za cielokiipno gospodarstvo, u koliko je samo ujamčeno
uzdržavan)e šume kao takove. Nu gospodarske će prilike i ovdje na to smjerati,
da se očuva više manje sumjerno gospodarenje. Uostalom se pako zahtjev potrajnostimkako
ne ce moć. staviti na takova vrst šumskoga posjeda.


Botrainoiti I ! ´ ""^T""^ ´´ ´´ ´´´´´´´ ^a dr ž a v ne š um e načelo


potrajnosti na prvo mjesto stavlja; nu čini mi se, da je takovo zanemarenje