DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

-^ 87 —


Nara nije nego taj poziv sto toplije preporučiti u našem pođruSju izdašnoj podpovi
tiasih drvotržkili knigova, da svimi silami poinoguu lirvatsko-slavonskomu Šumskomu
đružtvu urediti Šumarsku izložbu u Zagrebu, da bude njegov podhvat u istinu dostojno
provedeuj kako to zabtieva gast i interes hrvatskoga drvotržtva.


Lovstvo.


Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. Pod tim se no.


slovom ustrojilo nastojanjem presvietlog g. grofa i veleposjednika Gjure Jellači

a pod predsjedničtvom presviet´og g. grofa Josipa Drasković a u Zagrebu družtvo,


kojemu je svrha, da niže navedenirai sredstvi radi oko unapredjenja eielokupnog do


maćeg lovstva i ribarstva u zemlji, te da brani interese svojih

čuvara lovišta.


Prema tomu držat ee družtvo javne skupštine i sazivati polag potrebe sastanke
ina raznili mjestih Hrvatske i Slavonije u svrhu viekao i zakona o lovu i ribolovu, kojom ee se prillčuo od zgode do zgode obdržavati
i poučni izleti u poznatija lovišta; podržavat ee svezu sa sličnim? i srodn´imi strukovnim!
družtvi tuzemstva i inozemstva^ sakupljat (5e znanstvena djela o lovstvu i
ribarstvu i tomu srodnih grana — u svrhu uredjenja družtveue strukovne knjižaice —
a i samo ce po moguc´nosti izdavati strukovne časopise i knjige u svrhu razvitka hrvatske
lovačke knjige; priredjivat 6e od vremena do vremena izložbe lovačkih i ribolovnih
sprema i proizvoda lova i ribarstva; nastojat če^ da se postojeći propisi izdani
u zaštitu lova budu provadjali a i obdržavali, te če u tom smjeru podnašati i visokoj
kr, zem. vladi shodne predloge, predstavke i vještaeka mnienja ; podupirati će vlastnike
lovišta u njihovom nastojanju oko podiguuča odnošaja lova i ribarstva ; ono će nastojati
u okviru postojećih zakonskih propisa^ da se lovokradje kao i tomu slični prekršaji po
mogućnosti zaprieče, a počinjeni i prijavljeni zakonom 1 propisom odgovarajuće kazne,
a izncsit će i priznanja te dioliti nagrada osobito vriedaim nadziratejem lova i inim
osobam, koje će svrhe družtva promicati prijavljivanjem zvjerokradica, kriomČara, kupaca
kao i prodavalaca ukradjene ili za dobe zakonom ustanovljene lovostaje ubijene
divljači i riba tako, đa ih zaslužena kazan stigne; podupirat će i uvedenje takovih
pomagala i uredba, kojimi se lov i odnošaji lova, odnosno ribolova u zemlji u obće
unapredjivati mogUj a napokon dielit će i podpoi-e onakovom Šumarskom i lovačkom
osobljUj koje bi izvršivajući svoje dužnosti po zvjerokradicah bilo ranjeno, a u slučaju
ubijstva davat će i udovam i sirotĆadi takovoga osoblja podpore.


Družtvo broji članove: utemeljitelje, podu23irajuće^ prave redovite prvoga i drugoga
razreda i začastne Članove.


Članom družtva pak može postati svatko, dapače i gospodje;
koji želi, da napred spomenute svrhe družtva podupire i pod po maže
, ako ga upravni odbor družtva takovim u družtvo prime, nu tko želi, da bude
utemeljiteljnim članom družtva, imade u družfcvenu blagajnu jedan put za uviek platiti
utemeljiteljni prinos od 60 for. — Redoviti članovi prvoga razreda, plaćaju osim pristupnine
od 1 for. po 3 for. godišnje čhmarinc. Pravi članovi drugoga razreda plaćaju
samo 1 for. članarine na godinu, te pristupninu od 50 novč, Takovimi Članovi u
ostalom mogu postati samo službenici hjvozaiUinog i obranbenog staleža. Tko pako
želi, da postane podupirajućim Članom družtva, obvezan je uz pristupninu od 1 for.
najmanje još IO fer. na godinu u đružfcvene svrhe doprinieti.


Da se je potreba oživotvorenja takovoga družtva u nas već odavna u lovačkih
krugovih živo osjećahi, najbolji nam je dokaz liep odziv, kojega je ono već i dosada
u svib slojevih naroda, a navlastito i u krugovih našeg veleposjeda, to mnogobrojnih
lovačkih družina u zemlji našlo, Tim pak, što Imade stalne uade, da će Njegov a