DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 23     <-- 23 -->        PDF

^ 71


mnogim osobito važnim točkama u obće ni iie dadu postaviti obsežni propisi;
ovdje hoću samo da upozorim na aemogućnost, da se točEo ustanovi obilježje´
oaoga temeljnoga pojma o .jUormalBosti",


Obzirom na to posve je neopravdano, kad se misli, da je aa prosto svakomu
upravljajućemu šumarskomu činovniku moguće prama ovakovoj osnovi
izvađjati pokuse.


Šumarski pokusi zahtievaju, kao što i sva znanstvena iztraživanja, ne samo
posvemašno poznavanje predmeta, nego takodjer posebno izkustvo, koje se jedino
oduljim zanimanjem sa dotičnom stvari postići može; takove se radnje ne dadu
izvađjati niti na zapovjeđ niti kao Sasovita zabava.


K tomu pridolazi i ta ob$tojnost, da isto izvađjanje kod najviše pokusa
zahtieva ne baš neznatnu mjeru posebne vještine, bez koje se postupak ne samo
u velike oteže^ nego je i mnogo skuplji, a vrlo često i posve bezuspješan.


U svim se njemačkim pokušalištima uveo običaj, da nadglednik pokusnih
iztraživanja, koji nadzire ili sve u obsegu dotičnoga zavoda postojeće radnje, ili
istom neki dio, sam odabire za šumarske pokuse prikladna mjesta u šumama
te s mjesta provađja posebne nuždne ustanove.


Poznavanje mjestnih prilika, koje je za izvadjaaje pokusa vrlo potrebno,
upravitelj će pokusa kod svojega službenoga putovanja sasvim lako upoznati,
tim više, što će ga šumarsko osoblje pojedinih kotara u tom obziru dobro obavjestiti
moći. Tko u obće ima smisla za takove pođlivate, a to se nadgledniku
pokusnih radnja nikako poricati oe smije, taj će se dosta brzo orientovati.


Pokušališta u Njemačkoj i Švicarskoj uređjuju stalno namješteni radnici,
od kojih je nadgledniku obzirom na postojeće prilike jedan ili više njih pridieljeno,
ti se pako radnici trajno ili bar po više godina bave takovim radnjama.


Drugačije se postupa samo kod pokusa, kod kojih se izbor dotičnoga mjesta
redovno, a njegovo uredjenje beziznimno prepušta upravitelju onoga šumskoga
kotara.


Stalna mjesta za pokuse nadglednik će pokušališta kadikad pregledati a
osoblje pokušališta će ih ponovno izviditi. Upravitelju dotičnoga kotara povjereno
je samo: da uzdržava medje, pazi na slučajne okolnosti (vjetrolom i sušu) i da
ove kao što i broj ukradenih i posječenih stabala ubilježi; stabla, koja se imaju
izkrčiti, trebati će da zavod koliko moguće sam označi, ili da se to po njegovoj
naredbi posebnim nalogom izvede; nadalje ima dotični upravitelj i za dobavu
stelje skrbiti, kad se radi o pokusima na takovim mjestima.


Svaka se daljnja decentralizacija osvjećuje nejednakošću rezultata, a ništa
ne smeta više kod konačnoga zaključka, nego li dvojba o pouzdanosti podataka.


Ako li više upravitelja pokušališta uz slične prilike u istom smjeru djeluje,
nije nemoguće, da će tekom vremena nastati vrlo neprilična raznoličnost
glede shvaćanja i provadjauja dotičnih pokusnih radnja.


Uzčuvanje jedinstvenosti takodjer i u tom smislu glavnom je zadaćom godišnjih
skupština dražtva njemačkih šumarskih pokušališta; porei sjednica uvedene
su kod takvih skupština takodjer i ekskurzije na pokušališta. Ondje imadu