DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 19     <-- 19 -->        PDF

»- 67 -^


Naročito naglasujem „uzčuva«, pošto se poslije Hiedjimarođnoga , gospodarsko-
šumarskoga kongresa u Be&u g, I87a. tu i tamo pokazala dobra .Tolja,
da se glede ovoga zahtjeva po jedinstvenoj osnovi postupa.


Kako nas naime Dr, pL Lorenz o tom obavještuje, * kašnje se statistički
kongres g. 1876. n Budimpešti bavio ođnošajima, u kojim se nalazi meteorologija
i klimatologija naprama statistici zemljoteže te je uzrokovao, da se na
međjunarođnom msteoroložkom kongresu u Rimu g. 1879, bliže pristupilo´ pitanjima
0 agrarnoj meteorologiji.


U Rimu bio je izvjestiteljem Dr. pL Lorenz, te se na.temelju njegovoga
predloga prihvatila sliedeća resolucija: „Da se što više unapriedi gospodarska
i šumarska meteorologija, preporuka kongres za iztraživanje ovaj program:


1. Utjecaj meteoroložkih prilika na rašće (vegetaciju). 2. Utjecaj rašća na
´meteoroložke prilike« 3- Obavještaj gospodara o pogodi (vremenu), pošto kongres
ovo pitanje odviše važnim drži, a da bi se odmah dali stvoriti pobliži zaključci,
s toga nalaže svojemu medjunarođnomu odbora, da oko toga nastoji,
kako bi se najdulje do slieđećega proljeća sastalo ,posebno vieće," koje će razpravljati
o napredku gospodarske i šumarske meteorologije."
Ovo se agrarno-meteoroložko vieće sastalo g. 1880. u Beču, te je odobrilo
i pođkriepilo od minist savjetnika Dr. pl Lorenza zasnovani i obćenito dobro
poznati program o šumsko-meteoroložkim opažanjima.


U sastanku takovoga prama potrebi udešenog posebnog vieća nalazi se.
po mojem sudu sredstvo za međjunarođno saobćivanje u području ovoga pitanja.
^Ostala su pitanja o gumarskim pokušalištima više manje mjestne važnosti.
Što se ´ove tiče, dovode već i jednostavnija sredstva do svrhe.


Takovim bi sredstvom za svako pokušalište označio samostalne periodičke
publikacije o stanju te uspješnosti pokusa i opažanja kao što i međjusobno dopisivanje..
Prama današnjim se prilikama radnje šumarskih pokošališta na raznolik
način priobćuju, kadšto i tako, da su vrlo težko pristupne, n. pr, u Francezkoj
u „buUetins^ ministarstva za .poljodjeljstvo, a drugdje u godišnjem izvješću dotične
sređištne oblasti, kojoj je pokušalište upravo pođredjeno.


To su .bez sumnje vrlo nepovoljni odnošaji, ali će ih učestvujuće vlade i
dotične oblasti već uz nešto malo dobre volje popraviti moći. Kao vrhunac onoga,
što bi se dalo postići, na umu mi je utemeljenje centralnoga organa za sva gospodarska
i šumarska pokušališta, što se nalaze u europskim državama. Ovaj
si središnji organ umišljam kao periodički pregled (Revue) cjelokupnoga rađa na
pokušalištima, kao vez, koji udružuje sve ove zavode i sve u njima đjelujuće
izpitivače.


Na temelju svojih razlaganja usuđjujem se predložiti slieđeće zaključke;


1, U suglasju s odlukom prvoga međjunarodnoga gospodarskoga
i š-umarskoga kongresa u Beču g. 1873. izjavljuje se
me d´juna rodni gosp. išum, kongres u Beču g. 1890. u tom


* Oesterreichiscli-UBgarische Revne II. sv., Be5, Holđer 1887.