DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 18     <-- 18 -->        PDF

^ , ^ m —, .
t o se jatnaSno i u drugini državan^a đogadja, a Sitavo ojo medJiinarodBO
obćeDJe razvilo se bez organizatornoga sudjelovanja pojedinih država većmom
pomoću uputa, što ih davaju dotična poslanićtva. Takovo je obcenje^ naravna
posljedica, da rečem, cviet golemog kulturBOg napredka našega stoljeća.


Pozivajući se na gornje razloge i navode scienim, da organizacij a
medjunarodnoga saobćivanja u području ustrojstva šumarskih pokuSahsta nije
potrebita , Mislim -a o tom me dosadašnja izkustva podpunoma uvjenše


- da nikoje pokušalište ne će propustiti prilike, da točno prouči stečevine mih
takovih zavoda te iz njih prihvati ono, što će i za se upotrebiti moći. Pravom
se može očekivati, da će svako pokušahšte takodjer svoje radnje shodno objaviti.
Osim toga će i nadalje biti prilike, da se upoznadu radne osnove pojedinih
zavoda, te se naročito u šumsko-meteoroiožkoin području — koje držim osobito
važnim — bar donekle postigne podjelba radnje. Na to bijaše već god. 1873.
upozorio kongres gospodara i šumara u Beču, na to se i Dr. pl. L o r e n z-
Libnrna u osvrnuo, razpoređjujući svoje ovamo spađajuće radnje, kao što
sam navadja u svojoj posljednjoj publikaciji.
Tako sam se primakao točki, na koju se nađovezuju moje želje glede
slobodnog uredjaja medjunarodnoga saobćivanja iz područja o podignuću šumarskih
pokušali šta. Nu prije, nego ću svoje želje izraziti, treba da označim
svoje stanovište naprama omedjenju zadaća šumarskih pokušališta. Iznajprije
mi je priznati, da sam sljedbenik obćenito prihvaćenoga načela, na temelju
kojega se u pokušalištima ne iztražuju pitanja, što se prama svojoj naravi i
radnjama pojedinaca riešiti mogu. U pokušahštima se naime imaju obavljati lih
takova iztraživanja, koja zahtievaju prostorno i vremeno vrlo obsežnu organizaciju,
ili se istom mnogim i velikim brojevima razjasniti mogu-


Ova načela nipošto nisu nova, ali su najopravdanija, te ih svim drugima
pređpostavljam, ma i spočitavao mi se nedostatak izvornosti u svaćanju našega
pitanja. Prihvatimo li ih, preostati će od regensburžkoga programa kao „piece
de resistance« pitanja o podignuću šumarskih pokušališta ipak samo vrlo
omedjeni šumsko-statički pokusi i šumsko-meteoroložka opažanja.
Odjel lučbeno-fizioložki, u kohko nije u savezu s naukom o
sjemenju i s pitanjima o blagotvornom djelovanju šuma, po mojem nazoru posvema
odpada. Isto tako će biti stegnuta šumsko-statička skupina bar u toliko,
koliko se bavi pokusima o načinu sječe i pougljivanja, o odvažanju drva, o uredjenju
pilana i proizvadjanju staničlne (Cellulose). ^ Priznamo li dakle opravdanost
slobodnoga razvitka posebnoga — a po sebi medjunarodnoga — izpiti™
vanja, zaprieci li se u pokušalištima ciepanje sila, koje će redovno nastati, kad
se pokušališta uzmu smatrati državnim zavodima, gdje je svakomu pojedincu
prosto na svoju rnku iztraživati, program će biti bar za sliedećih desetak godina
u bitnosti jednostavniji. Prilike su gotovo iste kao što i prije 17 godina, a u
glavnom je kao što i onda, željeti, da se glede šumsko^meteoroložkih opažanja
uzčuva međjunarođan sporazumak.