DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 13     <-- 13 -->        PDF

se dakako p o d n i y o š t o s a s v i m rs a ]) u s t. i 1 i ne s ID i j e , ua koji
dragi Tir^čia odrediti počrebiti nadzor. Oko toga se nastojalo na razni način.


Sasvim obćenito t^e ]H»najpnjc mora jjaponjenuti, da. se tu ne radi vise o
iijamčenju prihoda na drvima, nego se ima osobito a obzir uzeti novčano ii^ražena
vriednost. Kadaije mi se čini najsfcodnije, da se svaki put pojedini godišnji
dohodci izpituju prama iznosu dobiti i količini glavnice: pošto se s gospodarskih
obzira nuždne promjene razpoložive glavnice vazda jedizK) pomoću
primjerene preinačbe godišnjega zahtjeva provesti dadu^ tada fee mogu sjeeoni
uzrokovane promjene imovne glavnice na gornji način najlakše sh.vaćati< Osim
toga ima onakovo izračunavanje godišnjih dohodaka i neposrednu vriednosi naročito,
gdje se radi o nstanovljeiija prihoda obvezaooga šumskoga posjeda (državnih,
obćinskih i povjerbenih šuma). Jer u takvom slučaju dotični užitnici
pravo imadu tek na dobit šumske glavnice, ali ne onakove njezine česti, koje
bi se kod uređjenja vrlosti (IntensitiltJ gospodarenja eventualno i upotrebiti
mogle, to se imadu one glavnične česti odmah odlučiti i nadalje ukamaćivati.
A kod slobodnoga privatnoga posjeda treba je bar željeti, da se posjedniku
šume koncem svake godine saobći, koji je iznos prihoda nnišao kao dobit, i
za koliko se umanjila šumska glavnica potroškom, koji siže preko ustanovljene
medje. (U protivnom slučaju, gdje se glavnica manjim potroškom povisila,
treba analogno postupati).


7. Za razčinbu godišojega pinhoda u iznos dobiti (Bentenhetrag) i količinu
glavnice — radi k?:aćega izračunavanja uzeti će se u obzir samo slučaj za glavnični
suvišak — dva su se razna načina preporučala. Dr. R a s s u svojem,
prije nekoliko mjeseci izašlom djelu „Uređjenje š:nnskoga prihoda prama zahtjevn
najstrože potrajnosti", opredieljuje normalni novčani prihod iz glavnice
pomoću dobitne mjere (Zinsfuss), koja vriedi za šum.sko gospodarstvo. Znači li
i^ šumsku glavnicu i i^ dobitnu mjeru, onia je normalni novčani prihod ŠX^´^>PI
z p r v i č J: a šumska glavnica jednaka je imovini, a promjenjena sastoji
od zemljišta i imovine, ako se poveća 2;a aktivne, odnosno umanji za pasivne,
izvan prirodnoga šumogojstva ležeće glavnice-
Tako se iznos dobiti posrednim načinom izračunava a točno će biti tek
onda cpredieljeo, ako je dobitna mjera posve primjerena postojećim prilikama,
i ako je način i obseg sječe po tom dakle i šumska glavnica pravo procieojena.


Drugi način hoće da iznos dobiti neposredno izračuna. Ja sam ga
kušao prije kakovih pet godina pobliže označiti u listu „Allgem, Forstund
Jagdzeitung (1885) u članku pod naslovom; „Die Waiđrent.e´´. Temeljem
je ovoga načina godišnji prirasta Od cjelokupnoga se dohodka ponajprije odbije
i na račun šumske dobiti pripiše čisti prihod nuzgredne sječe (pročisćivanja i
prorieđjivanja), koji se svakako im*a u obzir uzeti radi svota, što su unišle od
onako privredjencga drva. Ova svota sačinjava vazda u s^´´om čitavom iznosu
neki dio šumske dobiti. Amo se ima nadalje i onaj dio sječe uračunati, koji je
zajedno s onom nuzgredaom jednak godišnjemu prirasta čitave šume. Vriednost
se ovoga diela usječenoga drva ima odred-itl prama rola ti vn oj količini šumske