DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— :6o na
raznim mjestima biti raznolika. Mogućnost paka, da se upotrebi odatle
nastala zgoda, vazda je vezana na tu đnigu mogućnost, da se smije iznos godišnje
sječe kađikad i povisiti a i suidti - probitan uredjaj šumskoga gospodarstva
mora dakle predpostavljati neku p romjen Ijiv o st godišnjega
prihoda.


5. Današnje gospodarsko stanje dade se na temelju gornjih razmatranja
ovako oznagiti: Pošto šuma ni u sadašnjem svojem obsegu nikako ne
bi Bamirili mogla toli znatne potrebe pučanstva na gorivu, pošto je nadalje
ogromnim napredkom prometa nestalo svakoga jamstva, da će se u tuzemstvu
proizvedeno gradjevno drvo jedino od domaćih ljudi potrošiti a nadomjestak
(Surrogat) se za gradjevno drvo u kolikoj god mjeri dobavljati može, tada je
posve razumljivo, da se staro, baš otčinski brižno stanovište šam^ogojstva već
pred duže vremena posvema napustiti moralo- A i današnje, tobože vlađajuće,
načelo potrajnoga proizvađjanja što većih svota privrede u zbilji se doista rieđko
kada izvađjalo — nu takovo se načelo već ni u svojim predpostavaraa uzdržati
ne može, dok još nismo prenapućenošću itd. prisiljeni, da prirodna pomoćna
sredstva proizvađjanja izerpimo do absolutne skrajnje mjere. A od te smo
potrebe zbilja još jako daleko.
Obzirom na pokriće potrebe ogrievnoga i gradjevnoga drva izgubilo je šumogojstvo
bezuvjetno znaSaj „brižnosti" — oslobodivši se okova prirodnoga gospodarenja,
razvilo se do visine obrta, kojega proizvodi sve više prelaze iz uzkoga
domaćega tržišta u neđogledni svjetski promet, S toga se zahtjev stroge
potrajnosti, u koliko smjera na ujamfienje sumjernoga namirenja stanovitih
potreba pučanstva, u koliko je dakle proizašao iz državno-gospo d
a r s k i h obzira, ne može više uzdržati, osobito, kad se uzme na um,
u koliko se upotrebljava nadomjestak (Surrogat) u svrhu namirenja onih potreba
i koli znamenito se promet u novije doba razvio. — Pošto šuma danas obćenito
jedva neki dio onih potreba namiriti može, to imadu promjene u godišnjim ponudama
drva glede pokrića onih potreba tek podredjenu ulogu. Trgovina će i
promet ovakove promjene vrlo lako izjednačiti, papače i protivno zahtjev a
danas obrtni značaj šumogojstva ne samo mogućnost već i o v 1 a š t e n o s t, da
prama stanju tržnih ciena ili štedi ili kadikad u imovinu i dublje zahvati, U tom
pogledu šumogojstvo stezati zahtjevima, koji promašuju medje šumogojnih potreba,
mjestnih radničkih prilika itd., značilo bi be z svrh e umanjivati njegov ekonomički
uspjeh.


6. Uzpostavom stroge potrajnosti prihoda skrbilo se ne´samo za snmjerno
namirenja potrebe, nego takodjer i za trajno uzdržavanje šumske
g l a vnice : da se naime iznos onoga prihoda tako odmjeri, te bitno ne štetuje
kohčma potrebne prirodne imovine, odnosno da se, nztreba li, i prištednjom
malo po malo namiče. Ako li se pako nadalje, kao što je miždno, odustane od
zahtjeva što strože izdašnosti, morati će nestati i jamstva za osiguranje Gospodarstva
; s toga se ima za uzdržavanje u a ć e 1 a p o t r a j n u s\ i k ol e