DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 10     <-- 10 -->        PDF

1. ZaMjeT stroge potrajncti šumskoga gospodarstva a smisla stalnoga i
sumjernoga prihoda u drvima prama današnjim prilikama potrebe i prometa
drva ne može više obastati kao obćeniti zahtjev, nego može - dokle ^sumjernost
prihoda drugim naSmom ujamSena nije ~ tek za onaj šumski posjed^vneđiti,
kojemu je obilježje fideicommissa, naklade ili posebne zađužbme, koji ima
dakle svaki put pravo uživati dotižni posjednik.
2. U svrhu ujamčenja potrajnosti kod prije napomenute vrsti šumskoga
posjeda posve je dovoljno, da se samo za prvih desetak godina cjelokupni iznos
drva u napried izraSuna, a za daljna obhodna razdoblja da se uzčuvaju njima
pripadajuće normalne sječne površine; pređpostavlja se dakako, da će se novomu
pomladku posvetiti pažnja, nužđna za uzgoj šum^ i prirasta.
3. Kok se obhođnje za označene vrsti šumS neka ne snizuje izpod dobe.
najvećega poprieSnoga prirasta, koji je opredieljen za dotični način šumarenja.
Postojeća glavnica cjelokupne zalihe đrvž neka se uzdrži bar na visini normalnoga,
gospodarstveno opravdanoj obhodnji primjerenoga iznosa.
4. Na vrieme, u koje će se potrošiti imati razpoloživi suvišci zalihe, ne
upliva zahtjev potrajnosti, nego je ovisno jedino o postojećim tržnim i drugim
gospodarskim prilikama,
5. U takvom se pako ovećem šumskom posjedu, koji nije naveden u prijašnjoj
kategoriji, nema doduše ::ahtjevati stroga potrajnast,. ali se ipak mora
nastojati za nekom stalnošću i priličnom sumjernošdu gospodarenja, kojemu je
doista najshodnijim temeljem pođignuće stanovitoga, prama veličini i položaju
dobro udešenog razmjera međju pojedinim dobnim razredima.
6. Glede količine godišnje sječe ima se šumskoj upravi na volju pustiti
djelovanje unutar sječnoga nacrta za dotično razdoblje, te će se ona svaki put
ravnati prama postojećem stanju prodje. , .
Nakon što je zaključio profesor A. vitez Guttenberg svoje predavanje,
nastavi o istom predmetu šumarnik i docent E. Ostwal d iz Rige sliedeće
izviešćivati :


1. Izvanredni napredak, što ga je postigao obrt i promet u drugoj polovici
našega stoljeća, uzrokovao je u svim gospodarstvenim prilikama vrlo zamašan
pokret. Za šumsko gospodarstvo leži težište tih promjena u r az vi t k u t rgovine
sa šumskim proizvodima. Ogrievno je drvo doduše a nazadak
potisnuto od kamenog ugljena, ali je zato popit za gradjevnim drvom preko
svakog očekivanja učestao, K tomu pridolazi, što povodom bitnog olakšanja
prometa šumsko gospodarstvo nije više, kao što redovito dosad vezano lih na
namirivanje mjestni h potreba na šumskim proizvodima, nego je drvo tg r a d j e V B 0 d r V 0 već postalo znatnim predmetom medjunarodnoga prometa
» robom svjetske trgovine. Pošto se pako.daljna dograda opremila
(Trat.sport^ittel) i uobčivanje prometnih polakšica pouzdano očekivati može
vnednost će građjevnoga drva sve više rasti. oceKivati može,