DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 48     <-- 48 -->        PDF

mmjemku Ba milost i Betoilost, pa Be žesto dogođ., da ´^"^^J ^* ´ . „o„iov„nM
.epLavanje okolice đo«BOg I.gara. šumanje P^l^"/^^^^"J" " , ^ ^°™ X
obavljanje« tih pri,«opređaJa, koje po više ´--^ ^^^´^"´^ ´21´vrlS^.
pokon muci .e dugo, dok sve prilike upo.na i d * s. sre., koj je uabed premještenja


navali i^vržen bio, k mini privede. - 5;^ i
želiti bi bilo n mterL imovne obćiue i same uprave, da se premjeStenja la-


M. K,
gara na najnuždaije svedu,


il Izkaz i potvrda´´


0 primitku prinosa k družtvenoj zakladi za gradnju hrvatskog šumarsko g dom a


n Zagrebu.


Za gradnju hrvatskog šumarskog doma unišlo je od 30. rujna do konca godine
1800, od p. B. gg.: M. Dursta , kr, državnog Šumarskog ravnatelja 10 for., Mije
Yrbanica, kr. zem. šumarskog nadzornika 10 fe. kao L obrok na odplatu iznosa^
obećanoga prigodo-m XIII. glavne skupštine u Osieku; preko g. gumarskog pristava Iv.
Stojanović a u Trnjanib, prigodom lova u veselom družtvu sakupljeno 9 l´or. —
a po g. lugaru Slmi PetriSević u u Sfcrizivojni sakupljeno u družtvu prigodom
nazđravice hrvatskoj domovini 1 for. 50 nv6. — u koje ime darovaŠe p. n. gg, po


1 for.: Gjoko Dobrovi<5, Toma Novoselić, Dragutin Riidinger, Ivan Stojanović, Marijan
Kladan36 for. 50 evć.


Sveukupn o dakle do sada — u gori rečeno ime — uniŠlo 145 for. 94 llfi.,
koji je novac uložen u I. hrvat, štedionici u Zagrebu pod knjižicom br. 71.394.
FotvrdjujuĆi ovim primitak tih avota, molimo ujedno i onu p.


n. gg, članove, koji se prigodom obdržavanja X[IL glavne skupštine
u Osieku pismeno obvezaše u gori rečeno ime —´ pojedine manje i
veće iznose uplatiti (vidi „Šumarski list" god. 1889. strana 400.)^ da toj
svojoj obvezi đogodice — ma i obročnim uplaćivanjem odnosnih
svota ~ zadovolje! Jer zrno do zvaa pogaSa,. kamen do kamena
palača !
U Zagrebu, 31. prosinca´1890.


Predsjedništvo hrv.-slav, šumarskog družtva.


Dopisnica urednićtva.


P. n. gg aanove 1 predbrojnike našega družtvenoga organa molimo ovim opeto^
ZLl\´´"^" T^ ^t^´r´"´ "^^"´^ ´^^"""´^^ ´^^ ´^^´-´^^ lista . .amoga, nadalje
2illir?-l ^´´´´´^´"^´´^^´´^ ´^^ -«^o - ^<>tičmka, u budu<d.užtyeBog tajmka g, kr. župan, nadšamara F, Ž. Kester čan k a u Zagrebu a ne


Nadalje neka se nag. oenjem suradnici 1 prijatelji i u buduće siete društvenoga


* Vidi ^Šumarski list« g. 1890. str. 478,
UrednidlTo 1 naklada ^^^^^^^^